Програма інтернаціоналізіції освіти

Положення

Кодекс етики

Положення про Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ “ДДПУ”
Положення про академічну доброчесність
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про бібліотеку
Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них
Положення про факультет
Положення про індивідуальний графік навчання здобувачів ступеня вищої освіти
Положення про кафедру
Положення про конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та педагогічних працивників
Положення про науково-методічну раду-1
Положення про науково-методічну раду-2
Положення про написання та захист рефератів, курсових, бакалаврських та магістрських робіт
Положення про навчальний відділ
Положення про організацію наукової роботи студентів
Положення про організацію наукової роботи здобувачів вищої освіти-1
Положення про організацію наукової роботи здобувачів вищої освіти-2
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про освітні програми підготовки фахівців І (бакалаврського) та ІІ (магістрського) рівнів вищої освіти
Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти
Положення про планово-фінансовий відділ
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників
Положення про преміювання працівників
Положення про первинну профспілкову організацію працівників та студентів
Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за кошти державного бюджету-1
Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за кошти державного бюджету-2
Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за кошти державного бюджету-3
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії-1
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії-2
Положення про порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам, аспірантам
Положення про порядок замовлення, виготовлення і видачі дублікатів документів про освіту
Положення про Раду молодих учених
Положення про Раду молодих вчених
Положення про рейтингову оцінку наукової діяльності науково-педагогічних кадрів, кафедр, факультетів
Положення про студентський гуртожиток
Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти
Положення про відділ моніторінгу якості вищої освіти-1
Положення про відділ моніторінгу якості вищої освіти-2
Положення про відділ наукової роботи студентів-1
Положення про відділ наукової роботи студентів-2
Положення про відділ організації виховної роботи зі студентами
Положення про відрахування, переривання навчання, повторний курс, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
Положення про вчену раду
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Положення студентського парламенту
Положення про виконання колективних тем наукових досліджень
Положення про порядок здійснення вибору навчальних дисциплин здобувачами І (бакалаврського) та ІІ (магістрського) рівнів вищої освіти
Загальні положення призначення академічних і соціальних стипендій

Нормативні документи
Накази