Магда Поліна Миколаївна

Магда Поліна Миколаївна

Магда Поліна Миколаївна
e-mail:
p.magda@forlan.org.ua

Магда Поліна Миколаївна, викладач кафедри української філології; аспірант кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти  ДВНЗ «ДДПУ».

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури (2000).

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 – освіта / педагогіка за спеціальністю 015 – професійна освіта за темою «Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення предметів соціально-гуманітарного циклу» (третій рік навчання).

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Історія української літератури (ІІ пол. ХХ ст.)».

Автор 10 статей у фахових наукових виданнях України, співавтор публікації у зарубіжній колективній монографії, автор статті у зарубіжному виданні; співавтор 3 навчальних програм, 1 комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни та 1 ККР, рекомендованих Міністерством культури України (ДМЦ НЗКМУ) до друку. Голова ЦК «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни», керівник навчальної групи Бахмутського коледжу мистецтв ім. І. Карабиця.

Коло наукових інтересів: формування комунікативності, патріотизму, емпатії, біоетики майбутніх учителів як професійно-ціннісних орієнтацій; посилення використання аксіологічного потенціалу дисциплін соціально-гуманітарного циклу; активізація виховної позаурочної роботи зі студентами; упровадження інтерактивних методів у освітній процес.

Е-mail: p.magda@forlan.org.ua

Владислав Ванда