Факультет романо-германських мов

Факультет романо-германських мов

Факультет романо-германських мов був заснований у 2014 році у зв’язку з переміщенням Горлівського інституту іноземних мов до міста Бахмут. До складу новоствореного підрозділу ввійшли кафедри колишніх факультетів англійської мови, французької та німецької мов.

Коріння ФРГМ – це коріння Інʼязу, це коріння колишніх окремих факультетів англійської, французької та німецької мов. Наші випускники працюють майже на всіх континентах. Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій щодо розвитку мовної освіти факультет романо-германських  одним із перших в Україні розпочав упровадження компетентнісного підходу в систему підготовки майбутніх учителів-філологів. Зміна назви та місця перебування не вплинула на освітні пріоритети та принципи викладачів і здобувачів. Наріжним каменем освіти в інституті завжди були й залишаються високі стандарти мовної педагогічної освіти, які випускники ФРГМ підтвердили своєю професійною діяльністю як в Україні, так і за кордоном. Наші здобувачі є активними в науковому студентському просторі та в громадському житті. Вони беруть участь у наукових конференціях молодих учених різних рівнів та конкурсах наукових робіт із фахових дисциплін, на яких посідають призові місця. Здобувачі факультету долучаються до участі в громадських заходах та беруть активну участь в діяльності студентського самоврядування ГІІМ.

МІСІЯ 

факультету романо-германських мов відповідно до Стратегії розвитку Горлівського інституту іноземних мов 2021-2025 рр. полягає у формуванні інтелектуальної, інформованої та інтегрованої в суспільство особистості – вчителя, філолога, фахівця, затребуваного на вітчизняному ринку праці, вихованні людини високого духовного i культурного рівня, яка буде служити на користь суспільству на місцевому, регіональному, національному та глобальному рівнях.

БАЧЕННЯ

Факультет романо-германських мов – це:
– осередок педагогічної та філологічної освіти в Донецькому регіоні, що відповідає сучасним запитам світового ринку праці, внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів;
– середовище освіти та науки, яке зберігає і примножує традиції «ін’язівської» студентсько-викладацької культурної взаємодії, їхнє визначальне та стійке почуття спільності.
– світоглядний простір, що надає можливості навчатися та організовувати дозвілля за принципами академічної свободи й доброчесності, професійної гідності й патріотизму.

ЦІННОСТІ

Патріотизм, професіоналізм, різноманітність, партнерство.

Основними принципами роботи факультету в контексті цінностей ГІІМ є: нормативність, динамічність, комплексність, колективна та особистісна відповідальність, рефлексія, відкритість та прозорість.

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів за такими освітніми програмами:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 014 Середня освіта


«Мова і література (англійська та друга західноєвропейська мова)»
«Мова і література (німецька, англійська)»
«Мова і література (французька, англійська)»

Спеціальність 035 Філологія


«Філологія (англійська і друга західноєвропейська мова)»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 014 Середня освіта

«Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови»

Спеціальність 035 Філологія

«Германські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство»
«Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство»

Освітню діяльність на факультеті романо-германських мов забезпечують:

– кафедра германської філології;

– кафедра французької та іспанської мов;

– кафедра світової літератури;

– кафедра педагогіки та методики викладання.

Факультет розумних геніальних мовознавців – твій шлях до успіху!

frgm@forlan.org.ua

Нас можна знайти за адресою: м. Бахмут, вул. Садова, 78а, аудиторія 308

План роботи вченої ради факультету романо-германських мов

Администратор