Кафедра французької та іспанськоїмов

 Потреба Надія Анатоліївна – завідувач кафедри французької та іспанської мов, кандидат філологічних наук, доцент.

У 1990 р. закінчила факультет французької мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (спеціальність – французька та німецька мови); освітній рівень «спеціаліст».

У 2006 році закінчила аспірантуру при Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

У 2007 захистила кандидатську дисертацію за темою «Просторові образи в літературному творі (на матеріалі творчості І.О. Буніна)» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

У 2013 р. отримала звання доцента кафедри теорії та практики перекладу.

Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції викладання другої іноземної мови, лінгвокраїнознавство Франції; літературознавчі проблеми.

Є автором більше 40 публікацій, з яких, зокрема, 12 фахових та 4 праці навчально-методичного характеру; навчального посібника «Теорія та практика перекладу», членом науково-методичної ради інституту, керівником студентського наукового гуртка «Французька цивілізація: лінгвокультурний аспект»

Викладає дисципліни: «Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Лінгвокраїнознавство», «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови», «Комунікативні стратегії: друга мова(французька)», «Методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах».

E-mail: n.potreba@forlan.org.ua

 Аллахвердян Тамара Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри перекладу, літературознавець, перекладач, професор кафедри.

У 1976 р. закінчила Дніпропетровський державний університет, викладала французьку мову на кафедрах іноземних мов, філології та перекладу, читала зарубіжну літературу на філологічних факультетах; вела курси з риторики та культурології.

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Література країн Західної Європи, Америки та Австралії» (МДУ, Москва).

У 2013 р. у Таврійському національному університеті захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Література зарубіжних країн».

Опублікувала понад 140 наукових, науково-методичних та методичних робіт, серед яких чотири монографії, в тому числі, одна; чотири навчальних посібники, більше 120 статей і інших публікацій у наукових журналах та збірках за темами: «Французька література 18 і 19 ст.», «Англійський романтизм», «Російський романтизм», «Особистість в романтизмі: проблеми індивідуалізму, егоцентризму, деперсоналізації», «Структура міфопоетичного тексту»; також з проблем лінгвістики і художнього перекладу (57 праць видано у фахових виданнях України та за кордоном).

Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей «Теорія літератури», «Література зарубіжних країн» та науковo-методичних експертних комісій.

Викладає дисципліни:  «Проблеми соціокультурного варіювання іноземної мови в аспекті перекладу», «Українська мова в перекладознавчому аспекті», «Теорія та практика перекладу», «Практикум з перекладу другої іноземної мови», «Основні напрямки семантичних досліджень», «Методика навчання перекладу у вищій школі», «Комунікативні стратегії (друга мова)».

E-mail: t.allakhverdian@forlan.org.ua

 

Семенова Олена Валентинівна− Ph.D., кандидат філологічних наук, доцент.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет французької мови та отримала кваліфікацію вчитель французької та англійської мов.

У 2001 р. закінчила аспірантуру при кафедрі французької філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови».

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтонаційна організація тексту радіорепортажу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі французької мови)» та отримала звання кандидата філологічних наук.

У 2007 р. отримала звання DoctorofPhilosophy (Ph.D.).

У 2008 р. отримала звання доцента кафедри практики французької мови.

Є автором більш 50 публікацій, з яких, зокрема, 20 фахових та 6 праць навчально-методичного характеру, з яких 2 навчальних посібника, член наукової та науково-методичної ради інституту, керівник міжкафедрального науково-методичного семінару «Формування франкомовної комунікативної компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу мови як біокультурного гібриду», керівник студентської проблемної групи «Дослідження мовленнєвих одиниць: стилістичний, фонетичний та когнітивний аспекти».

Наукові інтереси: когнітивні засади просодичної організації усного французького дискурсу.

Є членом Української філії Міжнародної асоціації викладачів французької мови.

У 2008р. пройшла стажування в Atalante Innovations, місто Сан-Рафаель (Франція); 2009 та 2012 рр. – Університет Франсуа Рабле, місто Тур (Франція).

Викладає дисципліни: «Лексикологія», «Лінгвостилістичні аспекти сучасного іншомовного дискурсу», «Комунікативні стратегії(основна мова), (друга мова)», «Методика навчання іноземних мов і культур у вищій школі», «Основи лінгвосеміотики».

E-mail: o.semenova@forlan.org.ua

 

Чурсінова Олена Олександрівна – викладач кафедри французької та іспанської мов.

У  2001 році закінчила Горлівський державний  педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Французька мова та зарубіжна література, російська мова та російська література».

У 2008 році закінчила аспірантуру при Горлівському державному  педагогічному інституті  іноземних мов за спеціальністю 10.02.15.- загальне мовознавство.

 Має 10 публікацій, у тому числі три фахові.

Наукові інтереси: новітні тенденції в методиці викладання французької мови як другої іноземної.

Викладає дисципліни:«Друга іноземна мова», «Переклад ділового усного та писемного мовлення (друга іноземна мова)», «Переклад науково-технічного усного та писемного мовлення (друга іноземна)», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика».

E-mail: o.chyrsinova@forlan.org.ua

 

Чабанова Інна Вячеславівна – викладач кафедри французької та іспанської мов.

Закінчила факультет романо-германських мов ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» у 2017 році.

Наукові інтереси: лінгвокраїнознавство Іспанії, іспаномовна література.

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (іспанська)», «Основи ділового мовлення».

E-mail: i.chabanova@forlan.org.ua

 

 

 

 

Горлова ОленаВолодимирівна –доцент,кандидат філологічних наук.

У 1995 роцізакінчилаГорлівськийдержавнийпедагогічнийінститутіноземнихмов за спеціальністю: «Англійськамова і українськамова та література». У 2008 роцізахистиладисертацію на здобуттянауковогоступеня кандидата філологічних наук зіспеціальності 10.01.06. – теоріялітератури. Тема: «Народ як протоперсонажепічноговисловлювання (на матеріалітворівВалерія Шевчука)». У 2014 роціотрималаатестат доцента кафедри романо-германськихмов.

Викладаєнаступнідисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Латинська мова.
  2. Давня мова народів Європи (латинська)

Коло науковихінтересів: латинська мова, античналітература і культура.

Публікації: 22 статті у фаховихвиданнях, 20 статей у нефаховихвиданнях, 3 навчально-методичнівидання.

Електронна адреса: yelena77@ukr.net.

Кокоріна Людмила Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук.

У 2007 р. закінчилаГорлівськийдержавнийпедагогічнийінститутіноземнихмов, спеціальність – педагогіка і методика середньоїосвіти, мова і література (англійська, іспанська).

У 2013 р. захистиладисертацію з теми «Педагогічнапідтримкаобдарованихдітей в загальноосвітніх школах Іспанії» за спеціальністю 13.00.01 – загальнапедагогіка та історіяпедагогіки.

Науковіінтереси: іспанська мова та література,сучасніметодивикладання.

В 2015 р. та 2016 р. проходила стажування в Автономному університетіБарселони (Іспанія) на кафедріпедагогіки та психології в якостііндивідуальногодослідника.

Викладає дисципліни: Друга іноземна мова (іспанська), Комунікативністратегії (іспанська мова), Лінгвокраїнознавство Іспанії.

E-mail: lyuda.kokorina.85@gmail.com