Ситняк Роман Миколайович — кандидат філологічних наук, доцент (посада).

У 2002 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «Мова та література (англійська, французька)», та здобув кваліфікацію вчитель англійської, французької мов та зарубіжної літератури.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.15 – Загальне мовознавство (035 Філологія.) Тема дисертації: «Діахронна семасіологія: історія і сучасний стан».

Викладає наступні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення, Теорія та практика дискурсивного аналізу, Комунікативні стратегії, Лексикологія.

Коло наукових інтересів – історична та сучасна семасіологія.

Публікації: є автором понад 30 публікацій, у т.ч. 7 фахових статей, співавтором 1 колективної монографії, більше 10 нефахових статей та тез, студентських публікацій.

У 2018 році прийняв участь у програмі з Вивчення Суспільства та Культури США (U.S. Culture and Society) у м. Нью-Йорк, США (Бюро з питань освіти і культури Державного департаменту США) .

Електронна адреса: sytniakromannest@gmail.com

Пожидаєва Надія Петрівна.        У 1987р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю: 10.02.04 – германські мови (035 Філологія)

Тема дисертації: «Лексичні та граматичні особливості англійської як міжнародної допоміжної мови (на матеріалі текстів адміністративних документів  Європейського Союзу)» (диплом кандидата наук ДК № 004270  від 19.01.12 р.)

Публікації: 30 публікацій, з яких: 16 статей – у фахових виданнях, 3статті – в інших виданнях, 9 матеріалів конференцій різних рівнів, 2 – навчально-методичних видання.

17 виступів на конференціях. Під керівництвом підготовлено більше 20 публікацій студентів. Керівник студентської проблемної групи «Англійська мова і процеси глобалізації, запозичення як наслідок міжмовної комунікації».

Учасник міжкафедральної теми наукового прикладного дослідження «Формування іншомовної комунікативної компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу розвитку мови як біокультурного гібриду»

Дисципліни, які викладаються: Теорія та практика перекладу; Комунікативні стратегії.

Наукові інтереси: лексикологія, англомовний адміністративний дискурс.

Email: ponad2008@yandex.ua

Таукчі Олена Федотівна , к. ф. н, доцент; доцент кафедри германських мов.

Базова освіта: ГГПІІЯ, факультет  англійської  мови, англійська та німецька філологія, роки навчання: 1984-1989.

Аспірантура ДонНУ:  роки навчання 2001-2004, загальне мовознавство 10.02.15, тема дисертації: «Теоретичні  аспекти вивчення іменної  та  дієслівної лексичної сполучуваності  в ponadанглійській, російській та українській мовах», захист 19.06.2006 у спеціалізованій вченій раді Дон НУ. Отримала диплом кандидата філологічних наук у 2006 році, атестат доцента у 2008 році.

Коло  наукових інтересів: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, когнітивна лінгвістика, синтаксис сучасної  англійської мови, історія англійської мови, ідіоматика.

Має  понад 60 друкованих праць, з них

Навчальний посібник: Таукчі О.Ф. Теоретичні  і практичні  аспекти  складного  речення. – Горлівка, видавництво ГГПІІМ, 2008. – 81с.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: ПУПМ та основи дискурсивного аналізу.

Email: alenta4567@gmail.com

Сердюкова Людмила Іллівна, доцент, кандидат філологічних наук, вчитель англійської мови, ГДПІІМ, 1964.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови»

Дисертація за темою «Деякі особливості синтаксису речення романів У. Фолкнера» виконана на кафедрі стилістики англійської мови Московського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Диплом кандидата наук МФЛ № 009084 від 24.07.74 р.

Атестат доцента ДЦ № 020330 від 22.02.1990 р.

Дисципліни, що викладаються: Практика усного та писемного англійського мовлення, Лінгвостилістичні аспекти сучасного англомовного дискурсу, Англійська мова наукового та професійного спрямування, Наративні практики сучасної англійської мови

Коло наукових інтересів: сучасна література Великобританії та США, лінгвостилістика, інтерпретація англомовного художнього дискурсу, сучасна англомовна література для дітей та юнацтва

Публікації: автор понад 50 наукових та навчальних публікацій.

Співавтор колективної монографії «Від стилістики до дискурсу: вектори розвитку та перспективи», автор 4 підручників з британської та американської літератури, англомовної літератури для дітей та юнацтва,  інтерпретації англомовного художнього дискурсу.

E-mail: stylistics2014@yahoo.com

Архіпова Ірина Михайлівна.  Кандидат філологічних наук за  спеціальністю: 10.02.04 – германські мови (035 Філологія). Доцент кафедри германської філології.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2000 р. Спеціальність: «Англійська та французька мови і зарубіжна література, переклад». Кваліфікація: вчитель англійської та французької мов і зарубіжної літератури, перекладач.

Тема дисертації: «Авторський відступ в англомовній прозі: лингвопрагматичний  аспект» (диплом кандидата наук ДК № 022257 від 26.06.14 р.). Херсонський державний університет, захист кандидатської дисертації за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Диплом кандидата наук ДК № 022257 від 26.06.14 р.

Перелік дисциплін: перший (бакалаврський) рівень: 1.  Основи дискурсивного аналізу; 2. Теорія та практика дискурсивного аналізу.

Коло наукових інтересів: семантика та прагматика художнього тексту, когнітивна лінгвістика.

Публікації: 35 публікацій, з яких: 20 статей – у фахових виданнях, 5 статей – в інших виданнях, 10 матеріалів конференцій різних рівнів; 2 – навчально-методичних видання, колективна монографія.

20 виступів на конференціях. Під керівництвом підготовлено 25 публікацій студентів. Керівник студентської проблемної групи «Авторський відступ в англомовній прозі».

E-mail: nahemaa@ukr.net

Старченко Олена Анатоліївна.  Доцент кафедри германської філології.

У 1996р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю: 10.02.15 – загальне мовознавство (035 Філологія).

Тема дисертації: «Термінологія виборчого процесу і виборчих процедур (на матеріалі англійської та української мов)» (диплом кандидата наук ДК № 015436 від 04.07.13 р.)

Публікації: 25 публікації, з яких: 10 статей – у фахових виданнях, 2 статті – в інших виданнях, 13 матеріалів конференцій різних рівнів, 20 виступів на конференціях різного рівня.

Перелік дисциплін: Практична фонетика.

Наукові інтереси: термінознавство, лексикологія, соціолінгвістика, теорія номінації.

E-mail: helen-starcenko@gmail.com

Гордієнко Юлія Федорівна.        Старший  викладач кафедри германської філології.

У 1991р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов.

Публікації:  3 статті – у фахових виданнях, 2 статті – у іноземних виданнях, 4 статті – в інших виданнях, 7 матеріалів конференцій різних рівнів.

9 виступів на конференціях. Під керівництвом підготовлено 8 публікацій студентів. Керівник студентської проблемної групи «Структурно-семантичні особливості предикативних конструкцій в англійській мові».

Учасник міжкафедральної теми наукового прикладного дослідження «Формування іншомовної комунікативної компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу розвитку мови як біокультурного гібриду».

Предмети, які викладаються: Практика усного та писемного мовлення, Теорія та практика дискурсивного аналізу.

Наукові інтереси: інтегративна граматика, прагматика.

E-mail: gorienkoy@mail.ru

Суховецька Людмила Валентинівна  Викладач кафедри германської філології.

У 1996 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н.К. Крупської, за спеціальністю вчитель англійської та французької мов.

Захист дисертації за темою «Реалізація лінгвопрагматич

ного потенціалу спонукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі мовлення електорату)».

Дисципліни, які викладаються: Практика усного та писемного мовлення (практ.), Лінгвокраїнознавство, Теорія та практика дискурсивного аналіза, Комунікативні стратегії,  Практика перекладацька, Актуальні проблеми сучасної герменевтики ДІМ.

Наукові інтереси: лінгвокраїнознавство, когнітивна лінгвістика.

Публікації: 9 публікацій, із яких: 6 статей – у фахових виданнях,  1 стаття – в іноземному виданні, 2 матеріали конференцій.

E-mail: suhlv1974@gmail.com

Лихачова Анжеліка Вікторівна.  Викладач кафедри германської мови.

Закінчила інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Предмети, які викладаються на кафедрі: практична фонетика, комунікативна фонетика та практика усного та писемного мовлення. філології.  У 2017р. закінчила Горлівський державний педагогічний

Наукові інтереси: фонетика.

Публікація тез у збірнику за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення».

E-mail: anzhelikalikhachova@gmail.com

Сухорукова Інна Дмитрівна. Викладач кафедри германських мов.

У 2017 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «Мова та література (англійська, німецька)».

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: практика усного та писемного мовлення; основи дискурсивного аналізу; теорія та практика дискурсивного аналізу.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика.

Публікація тез у збірнику за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення».

E-mail: inna.dmitrievna22@gmail.com

Височина Владислава Ігорівна. Викладач.

Освіта – Горлівський Інститут Іноземних Мов Донбаський Вищий Навчальний Заклад  «Донбаський Державний Педагогічний Університет». Рік закінчення – 2017.

Дисципліни: Практика усного та писемного мовлення, Основи дискурсивного аналізу, Теорія та практика дискурсивного аналізу.

Коло наукових інтересів : дискурсологія, теоретична лінгвістика.

E-mail: vysochina.vladislava@gmail.com

Гільдебрандт Аліна Вадимівна. Викладач кафедри германської філології.

У 2017 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Предмети, які викладаються на кафедрі: практика усного та писемного мовлення.

Наукові інтереси: англійська література, практика усного та писемного мовлення.

E- mail: hildebrandtalina19@gmail.com

Гучко Володимир Станіславович. Викладач кафедри германської філології.

Освіта: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1990 р.

Спеціальність:  «Англійська і німецька мови та зарубіжна література»

Кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Дисципліни: Практика усного та писемного мовлення, Друга іноземна мова, Основи дискурсивного аналізу.

Днєпровська Маргарита Сергіївна. Викладач кафедри германської філології.

Освіта: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2015 р.

Спеціальність: «Англійська і українська мови та зарубіжна література»

Кваліфікація: вчитель англійської і української мов та зарубіжної літератури.

Дисципліни: Практична фонетика, Комунікативна фонетика, Практика усного та писемного мовлення.

 

Секція німецької мови

Морозова Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент. У 1995 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької мови та української мови і літератури.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю: 10.01.06 – теорія літератури (035 Філологія)

Тема дисертації: «Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів» (диплом кандидата наук ДК №041756 від 20.09.2007р.)

Доцент кафедри теорії та історії української літератури

(12ДЦ №023176 від 17.06.2010р.)

Основні публікації: 22 публікації, з них 13 фахових статей, 15 доповідей на конференціях різного рівня.

Навчальні посібники:

  1. Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі (на матеріалі класичної та сучасної літератури Німеччини) // В. М. Коваленко, Л. І. Морозова, М.О. Марченко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010, 196с. (гриф МОН)

2. Л. І. Морозова Письменницький епістолярій: жанрова природа та диференціація видів (на матеріалі епістолярної спадщини німецьких письменників). — Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012. — с. (гриф МОН)

Наукові інтереси: німецька література, теорія літературних родів жанрів.

E-mail: li_morozova@mail.ru

Шарко Альбіна Анатоліївна          Старший  викладач кафедри германської філології

У 1996 р. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови та зарубіжної літератури.

Дисципліни, які викладаються: Друга іноземна мова, Друга іноземна мова як мова професійного спілкування, Лінгвокраїнознавство, Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови, Практика усного та писемного мовлення (практ.), Теорія та практика дискурсивного аналізу.

Наукові інтереси: гендерна педагогіка, лінгвокраїнознавство, методика викладання німецької мови як другої іноземної.

Основні публікації: 24 публікації, з них 9 фахові статі, 22 доповіді на конференціях різного рівня.

E-mail: albina-sharko@inbox.ru

Врюкало Вікторія Миколаївна  У 1981 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької та французької мов.

Дисципліни: Друга іноземна мова, Друга іноземна мова як мова професійного спілкування, Практика усного та писемного мовлення (практ.), Методика навчання іноземних мов

Теорія та практика дискурсивного аналізу, Педагогіка канікул.

Наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові, допрофільна підготовка учнів середньо освітньої школи.

Основні публікації: 18 публікація, з них 5 фахові статей, 13 доповідей на конференціях різного рівня.

E-mail: viktoriya.vrukalo@gmail.com

Бірюкова Ірина Петрівна, викладач кафедри германської філології.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови.

Дисципліни: Практика усного та писемного мовлення, Друга іноземна мова, Теорія та практика дискурсивного аналізу, Переклад ділового усного та писемного мовлення.

Наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові.

Основні публікації: 18 публікації, з них 2 фахові статі, 16 доповідей на конференціях різного рівня.

БірюковаІ.П. Міжкультурні розбіжності в мовному спілкуванні носіїв німецької мови в Австрії та Германії,

VІІ Міжнародна науково-практична заочна конференція «Сучасні лінгвістичні парадигми» 18 квітня 2017 р., м. Бахмут

Під керівництвом підготовлено 2 публікації студентів.

E-mail: 681997@ukr.net