Кафедра української філології

 Секція української мови

 Радіонова Тетяна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, української мови та літератури.

Закінчила аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2003). Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова з теми «Статус, семантика і функції ряду в структурі простого речення» (2004).

Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір, морфологія, синтаксис», «Комунікативні стратегії (українська мова)», «Лінгвістичний аналіз тексту. Редагування та літературна правка», «Методика навчання української мови», «Методика навчання української мови у ЗВО».

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати. Здійснює наукове керівництво бакалаврськими та курсовими роботами. Нагороджена почесними грамотами за високий професіоналізм і сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.

Коло наукових інтересів: актуальні питання синтаксису сучасної української мови, функційні й комунікативні аспекти лінгвістики тексту, текстові категорії.

E-mail: t.radionova1974@gmail.com

 

Мараховська Валентина Гаврилівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету соціальної та мовної комунікації

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література» (1994), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (1998).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова з теми «Типи складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними».

Викладає дисципліни: «Основи народознавства і фольклористики», «Історична граматика української мови», «Наративні практики української мови», «Літературна комунікація і стилістика дискурсу».

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Нагороджена Медаллю ім. П. Горлова та почесними грамотами за значні досягнення у розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.

Коло наукових інтересів: синтаксичне впорядкування української мови, стилістика та культура мови.

E-mail: marahovska73@gmail.com

 

Тітова Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література» (1997). У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова з теми «Період у структурній організації тексту».

Автор понад 20 наукових публікацій. Здійснює наукове керівництво курсовими роботами.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова (фонетика, лексикологія, морфологія)», «Сучасна наукова мова», «Українська діалектологія», «Комунікативні стратегії (українська мова)», «Мовний розбір у ЗВО та школі»

         Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, інноваційні освітні технології.

E-mail: o.b.titova2016@gmail.com

 

 

Сафонова Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «Німецька мова та українська мова і література» (1999), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2006).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова з теми «Суб’єктивна модальність у діалозі та полілозі сучасної української драми (семантика та прагматика)». Нагороджена почесними грамотами за професіоналізм, сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова (морфеміка і словотвір; лексикологія; морфологія)», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Актуальні питання лінгвістики», «Основи комунікативної етики та естетики».

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати. Студенти під її науковим керівництвом посідають призові місця на конкурсах та олімпіадах різних рівнів.

Коло наукових інтересів:  герменевтика художнього дискурсу, суб’єктивна модальність драми як креолізованого тексту.

E-mail: sa4nova@gmail.com

 

Колосова Ольга Володимирівна, магістр, викладач вищої категорії

Закінчила у 2005 році Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації, педагога-дослідника.

Викладає дисципліни: «Основи риторики та культури мовлення», «Історія української літератури (ІІ половина ХІХ ст.)», «Історія української літератури (І половина ХІХ ст.)», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Автор понад 10 наукових публікацій.

         Коло наукових інтересів: сучасні методики викладання філологічних дисциплін, зокрема професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні.

E-mail: olgakolos01031978@gmail.com

 

Секція теорії літератури та історії української літератури

 Голобородько Ярослав Юрійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української філології

Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, захистив кандидатську дисертацію.

Захистив докторську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Художні константи Миколи Куліша».

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Компаративні аспекти українського літературознавства», «Сучасна українська література», «Методологія сучасних літературознавчих досліджень».

Автор понад 570 наукових публікацій, із яких 6 монографій, 4 збірки  статей, 3 посібники, 1 підручник-хрестоматія. Лауреат премії журналу «Сучасність» і Ліґи українських меценатів. Лауреат літературознавчої премії імені академіка Олександра Білецького.

Коло наукових інтересів: актуальна українська література, кінематограф і літературний процес, художня нобелістика ХХІ ст., новітні тенденції світової літератури

E-mail: goja.ks@gmail.com

 

Муратова Ольга Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач секції теорії літератури та історії української літератури кафедри української філології.

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Французька мова, українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя французької мови, української мови та літератури (1999); за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії (2011).

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України з теми «Генеза літературного шістдесятництва в Україні: історичний аспект».

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту: жанри та стилі», «Історія української літератури ІІ половини ХІХ століття», «Історія української літератури ХХ століття», «Сучасна українська література», «Методика навчання української літератури».

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, навчальних посібників з «Методики навчання української літератури», «Історії української літератури ІІ половини ХІХ століття». Здійснює наукове керівництво бакалаврськими та курсовими роботами. Нагороджена почесними грамотами за високий професіоналізм і сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.

Коло наукових інтересів – інноваційні підходи в методиці викладання літератури, аналітика літературного твору.

E-mail: olga777muratova@ukr.net

Скляр Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Закінчила Шахтарське педагогічне училище за спеціальністю «Учитель початкових класів та англійської мови» (1999), педагогічний факультет Донецького інституту соціальної освіти за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література» (2003р.), аспірантуру Донецького національного університету (2006 р.).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література з теми «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного» (2012 р.).

Викладає дисципліни: «Історія української літератури І половини ХІХ століття», «Історія української літератури (межа ХІХ – ХХ століть)», «Методика викладання зарубіжної та української літератур», «Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі».

Автор науково-методичних робіт, із них 2 монографії (одноосібна та колективна), 3 навчальні посібники (один у співаторстві), близько 60 публікацій наукового й 40 навчально-методичного характеру.

Наукове стажування: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (2018 р. Катовіце, Польща).

Коло наукових інтересів: психопоетикальний дискурс сучасної української та зарубіжної літератури; інноваційні підходи в методиці викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.

E-mail: irinaskl08@ukr.net

 

Піскун Вікторія Олександрівнавикладач кафедри української філології

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти» (2001), Горлівський інститут  іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Історія» (2017), аспірантуру Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю 10.01.02 – українська мова (тема кандидатської дисертації «Динамічні процеси мови преси Донбасу ХХ – початку ХХІ століття»).

Викладає дисципліни: «Історія української літератури ХХ століття», «Історія української літератури (давня)».

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: текстуальний вимір літературного дискурсу, особливості розвитку української літератури кінця ХХ початку ХХІ століть, зв’язок творів української літератури зі світовою культурою. 

E-mail: pvika1971@ukr.net

 

Шкуропат Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська і німецька мови» (1988).

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури на тему «Іконічність художнього образу на матеріалі творів І. С. Шмельова».

У 2012 р. пройшла стажування в університеті міста Луісвіль (США) за напрямком «Сучасна Американська література: теоретичній та аналітичний аспекти». Заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади школярів з англійської мови. Закінчила курси фахового удосконалення викладачів вищих навчальних закладів: семінар Британської ради «ТКТ» (2009), методичний семінар із складання тестів Інституту Гете (2011), методичний семінар «Teaching Writing in the English Language Classroom» (2013), літня школа за напрямком «Захист прав людини у сучасному світі» («Protecting Diversity – The History of the US Civil Rights Movement and Human Rights»), що проводилася посольством США у 2014 р. упродовж 2016–2017 н.р. проходила наукове стажування в Університеті Південної Каліфорнії (Лос-Анджелес, США) за програмою В. Фулбрайта за напрямом «Сучасна американська література. Творчість Персиваля Еверетта».

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Історія сучасних літературознавчих вчень», «Основи міфопоетики».

Автор понад 40 наукових публікацій, навчальних посібників з курсів «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Історія сучасних літературознавчих вчень».

 Коло наукових інтересів: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн.