Кафедра англійської філології та перекладу, факультет соціальної та мовної комунікації, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Адреса: корпус № 2, вул. Садова, буд. 78-а, каб. 305, м. Бахмут, Донецька обл., Україна.

Кафедра англійської філології та перекладу є випусковою і здійснює підготовку фахівців рівнів «бакалавр» та «магістр» за напрямами 014 Середня освіта і 035 Філологія. Викладачі кафедри якісно застосовують та постійно удосконалюють форми і методи висококваліфікованої професійної підготовки вчителів англійської мови (для освітніх навчальних закладів України) та перекладачів з англійською мовою як основною (для установ і підприємств будь-якої галузі та форми власності) відповідно до демократичних принципів, гуманізації та гуманітаризації професійної діяльності.

Основним методом навчання, яким керується колектив, є співтворчість, співпраця тих, хто навчає, і тих, хто навчається; важливим є пошук оптимальних шляхів оволодіння засобами самостійної професійно компетентної діяльності.

Навчально-методична діяльність кафедри забезпечена систематичним проведенням методичного семінару «Викладання іноземних мов у контексті когнітивно-комунікативного підходу» (керівник – доц. Зоз О. А.).

Невід’ємним складником роботи кафедри є наукова діяльність викладачів та залучення до наукового пошуку студентської молоді, що успішно реалізується у рамках міжкафедральної теми «Формування іншомовної комунікативної компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу розвитку мови як біокультурного гібриду» та має безпосередній практичний вихід під час участі студентів у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем».

З 2015 року кафедра англійської філології та перекладу щорічно проводить до Міжнародного дня студента конкурс на найкращий художній переклад поетичних творів з англійської мови для студентів Горлівського інституту іноземних мов та учнів загальноосвітніх шкіл. Із 2017 року запроваджено щорічний конкурс творів англійською мовою “My Letter to Saint Nicholas” серед учнів загальноосвітніх шкіл Донецької, Луганської та Харківської областей та творчо-інтелектуальний захід-квест “Let’s Have Fun Together with Shakespeare” з нагоди святкування річниці з дня смерті /                 народження видатного драматурга Великої Британії Вільяма Шекспіра.

Науково-педагогічний склад кафедри


Ясинецька Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1999 році з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література».

У 2009 році захистила дисертацію з теми «Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою» та здобула ступінь кандидата наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри практики мовлення та інформаційних технологій.

Викладає такі дисципліни: «Основи перекладацького скоропису», «Переклад ділового усного та писемного мовлення», «Аудіовізуальний переклад», «Переклад громадсько-політичного / науково-технічного / юридичного усного та писемного мовлення (основна мова)», «Усний послідовний переклад (основна мова)», «Теорія та практика перекладу і його редагування», «Художній переклад / Науково-технічний переклад (основна мова)», «Юридичний та судовий переклад», «Методика викладання перекладу у вищій школі».

Є методистом різнорівневих видів перекладацької практики з основної іноземної (англійської) мови.

Наукові інтереси: теорія та практика перекладу, комунікативна лінгвістика, семантика, стилістика.

Має понад 40 наукових публікацій, є співавтором 3 навчальних посібників, 1 із яких – навчальний посібник із грифом МОН.

У 2003–2005 роках – стипендіат Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholarship), Огайського Університету (Ohio University Tuition Scholarship) та Міжнародної спілки жінок-вчителів Delta Kappa Gamma Society International of Women Teachers (The A. Margaret Boyd Overseas Foundation Scholarship, Ohio Delta Kappa Gamma Fellowship). У 2005 році захистила диплом із філології на тему “Conceptual, Lingual and Translational Aspects of Headline Metaphors Used to Refer to the American and Ukrainian Presidential Campaigns of 2004” в Огайському університеті (м. Атени, штат Огайо, США) і здобула ступінь магістра гуманітарних наук.

E-mail: o.yasynetska@forlan.org.ua

 

Андрущенко Вікторія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 2008 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», диплом з відзнакою. У 2013 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство з теми «Закономірності вияву категорійної зв’язності в горизонтальній і вертикальній внутрішній художньотекстовій структурі».

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Історія англійської мови», «Наративні практики сучасної англійської мови».

Коло наукових інтересів складає лінгвістика тексту, компаративна лінгвістика, функціональна стилістика тексту.

Кількість наукових публікацій становить 33, серед яких 16 статей у фахових виданнях, 3 – у міжнародних наукометричних базах даних (Index Copernicus), 12 – у нефахових, 1 – монографія,                    1 – публікація навчально-методичного характеру.

У липні 2016 року пройшла стажування у Міжнародному університеті Шиллера (м. Гейдельберг, Німеччина) за напрямом “Education Process, Modern Methods of Scientific Research and Analyses: Experience of Shiller International University”.

E-mail: v.andrushchenko@forlan.org.ua

 

Зоз Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1981 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська і німецька мови», диплом з відзнакою.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови з теми «Роль фонетичної організації вірша у створенні поетичного образу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської ліричної поезії)». У 1996 році отримала вчене звання доцента кафедри експериментальної фонетики.

Викладає такі дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Наративні практики сучасної англійської мови», «Комунікативні стратегії (англійська мова)», «Історія англійської мови», «Літературна комунікація і стилістика дискурсу».

Наукові інтереси: фонетика, стилістика та когнітивна лінгвістика.

Має понад 30 публікацій у фахових та іноземних виданнях, 8 публікацій навчально-методичного характеру, є співавтором 2 навчальних посібників.

E-mail: o.zoz@forlan.org.ua

 

 

Шкуропат Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1988 році з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури з теми «Іконічність художнього образу на матеріалі творів І. С. Шмельова». У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри теорії літератури та історії української літератури.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Комунікативні стратегії (англійська мова)».

Наукові інтереси: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн.

Є автором понад 40 наукових публікацій, навчальних посібників із дисциплін «Вступ до літературознавства» та «Аналіз художнього твору».

У 2012 році пройшла стажування в університеті міста Луїсвіль (США) за напрямом «Сучасна американська література: теоретичний та аналітичний аспекти» з отриманням відповідного сертифікату Держдепартаменту США.

У 2016–2017 роках – наукове стажування в Університеті Південної Каліфорнії                         (м. Лос-Анджелес) за Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholar) за напрямом «Сучасна американська література: творчість Персиваля Еверета».

E-mail: m.shkuropat@forlan.org.ua

 

 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1999 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література», диплом з відзнакою.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956–1964 роки)». У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри вітчизняної та зарубіжної історії.

Викладає такі дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Лінгвокраїнознавство».

Коло наукових інтересів: структура, семантика, прагматика, стилістика тексту.

Має понад 37 публікацій у фахових та іноземних виданнях, 1 – монографія, 1 – навчальний посібник (із грифом МОН), 1 – збірник документів.

E-mail: v.kontsur@forlan.org.ua

 

  

Гордієнко Світлана Григорівна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1979 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Aнглійська та німецька мови», диплом з відзнакою.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Фоностилістика».

Наукові інтереси: проблеми фонетики, фонології та теорії мовних контактів.

Є автором понад 29 наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях, серед яких                     1 – навчальний посібник.

E-mail: s.hordiienko@forlan.org.ua

 

Корольова Олена Юріївна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1982 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Aнглійська та німецька мови», диплом                    з відзнакою.

Викладає такі дисципліни, як «Лексикологія англійської мови», «Порівняльна лексикологія», «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови».

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія та практика перекладу, лексикологія та семасіологія.

Має близько 19 публікацій, з яких 3 статті – у фахових виданнях, 15 – матеріали конференцій різних рівнів, 1 – публікація навчально-методичного характеру.

E-mail: o.korolova@forlan.org.ua

 

Круть Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1992 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська мова, російська мова та література».

Викладає дисципліни: «Основи дискурсивного аналізу», «Граматичні аспекти іншомовного дискурсу (англійська мова)», «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Порівняльна граматика».

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика.

Кількість наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях становить близько 20.

E-mail: o.krut@forlan.org.ua

 

 

Бакутіна Поліна Віталіївна, викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 2018 році з відзнакою закінчила Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Філологія», спеціалізація – германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма – переклад і міжкультурна комунікація (англійська та німецька мови).

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови».

Наукові інтереси: аудіовізуальний переклад: міжмовна інтерференція при перекладі англомовної фільмопродукції, фонетичні нюанси кіноперекладу.

Має 9 публікацій і 12 виступів на науково-практичних конференціях різних рівнів.

E-mail: p.bakutina@forlan.org.ua