Науково-педагогічний склад кафедри

 Ясинецька Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1999 році з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література».

У 2009 році захистила дисертацію з теми «Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою» та здобула ступінь кандидата наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри практики мовлення та інформаційних технологій.

Викладає такі дисципліни: «Переклад ділового усного та писемного мовлення», «Усний послідовний переклад (основна мова)», «Теорія та практика перекладу і його редагування», «Художній переклад / Науково-технічний переклад (основна мова)», «Юридичний та судовий переклад / Переклад ділового усного та писемного мовлення».

Є методистом різнорівневих видів перекладацької практики з основної іноземної (англійської) мови.

Наукові інтереси: теорія та практика перекладу, комунікативна лінгвістика, семантика, стилістика.

Має понад 40 наукових публікацій, є співавтором 3 навчальних посібників, 1 із яких – навчальний посібник із грифом МОН.

У 2003–2005 роках – стипендіат Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholarship), Огайського Університету (Ohio University Tuition Scholarship) та Міжнародної спілки жінок-вчителів Delta Kappa Gamma Society International of Women Teachers (The A. Margaret Boyd Overseas Foundation Scholarship, Ohio Delta Kappa Gamma Fellowship). У 2005 році захистила диплом із філології на тему “Conceptual, Lingual and Translational Aspects of Headline Metaphors Used to Refer to the American and Ukrainian Presidential Campaigns of 2004” в Огайському університеті (м. Атени, штат Огайо, США) і здобула ступінь магістра гуманітарних наук.

E-mail: olena_yasynetska2015@ukr.net

Андрущенко Вікторія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 2008 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», диплом з відзнакою. У 2013 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство з теми «Закономірності вияву категорійної зв’язності в горизонтальній і вертикальній внутрішній художньотекстовій структурі».

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення» / «Практичний курс англійської мови», «Стилістика / Порівняльна стилістика», «Основи перекладацького скоропису», «ДЗВ : Лінгвістична інтерпретація художнього тексту».

Коло наукових інтересів складає лінгвістика тексту, компаративна лінгвістика, функціональна стилістика тексту.

Кількість наукових публікацій становить 33, серед яких 16 статей у фахових виданнях, 3 – у міжнародних наукометричних базах даних (Index Copernicus), 12 – у нефахових, 1 – монографія,                    1 – публікація навчально-методичного характеру.

У липні 2016 року пройшла стажування у Міжнародному університеті Шиллера (м. Гейдельберг, Німеччина) за напрямом “Education Process, Modern Methods of Scientific Research and Analyses: Experience of Shiller International University”.

E-mail: andruschenkoviky@i.ua

 Зоз Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1981 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська і німецька мови», диплом з відзнакою.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови з теми «Роль фонетичної організації вірша у створенні поетичного образу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської ліричної поезії)». У 1996 році отримала вчене звання доцента кафедри експериментальної фонетики.

Викладає такі дисципліни: «Практичний курс англійської / іноземної мови», «Наративні практики сучасної англійської мови», «Комунікативні стратегії (англійська мова)», «Історія англійської мови», «Основні напрямки семантичних досліджень».

Наукові інтереси: фонетика, стилістика та когнітивна лінгвістика.

Має понад 30 публікацій у фахових та іноземних виданнях, 8 публікацій навчально-методичного характеру, є співавтором 2 навчальних посібників.

E-mail: zozelena2016@gmail.com

 

Шкуропат Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1988 році з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури з теми «Іконічність художнього образу на матеріалі творів І. С. Шмельова». У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри теорії літератури та історії української літератури.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови» / «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Теорія та практика перекладу з основної іноземної мови рідною».

Наукові інтереси: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн.

Є автором понад 40 наукових публікацій, навчальних посібників із дисциплін «Вступ до літературознавства» та «Аналіз художнього твору».

У 2012 році пройшла стажування в університеті міста Луїсвіль (США) за напрямом «Сучасна американська література: теоретичний та аналітичний аспекти» з отриманням відповідного сертифікату Держдепартаменту США.

У 2016–2017 роках – наукове стажування в Університеті Південної Каліфорнії                         (м. Лос-Анджелес) за Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholar) за напрямом «Сучасна американська література: творчість Персиваля Еверета».

E-mail: marysh911@gmail.com

 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

У 1999 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література», диплом з відзнакою.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956–1964 роки)». У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри вітчизняної та зарубіжної історії.

Викладає такі дисципліни: «Лінгвокраїнознавство».

Коло наукових інтересів: структура, семантика, прагматика, стилістика тексту.

Має понад 37 публікацій у фахових та іноземних виданнях, 1 – монографія, 1 – навчальний посібник (із грифом МОН), 1 – збірник документів.

E-mail: kontsurvv@ukr.net

  

Гордієнко Світлана Григорівна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1979 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Aнглійська та німецька мови», диплом з відзнакою.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Фоностилістика».

Наукові інтереси: проблеми фонетики, фонології та теорії мовних контактів.

Є автором понад 29 наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях, серед яких 1 – навчальний посібник.

E-mail: sg.gordienko56@gmail.com

 

Долгих Андрій Миколайович, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1998 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Aнглійська та російська мови».

Викладає такі дисципліни: «Вступ до перекладознавства», «Історія перекладу», «Переклад ділового усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)», «Письмовий переклад з рідної мови основною іноземною».

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія та практика перекладу, поетоніми у творах англійських письменників-утопістів ХХ ст.

E-mail: a_dolgikh@gmail.com

 

 

Корольова Олена Юріївна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1982 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Aнглійська та німецька мови», диплом з відзнакою.

Викладає такі дисципліни, як «Методика навчання перекладу у закладах вищої освіти»,                     «Лексикологія англійської мови / Порівняльна лексикологія», «Аудіовізуальний переклад», «Переклад юридичного усного та писемного мовлення».

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія та практика перекладу, лексикологія та семасіологія.

Має близько 19 публікацій, з яких 3 статті – у фахових виданнях, 15 – матеріали конференцій різних рівнів, 1 – публікація навчально-методичного характеру.

E-mail: olenakoroliova@gmail.com

 

Круть Олена Володимирівна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 1992 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська мова, російська мова та література».

Викладає дисципліни: «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Порівняльна граматика», «Писемна діяльність: мовлення та спілкування», «Теоретична граматика англійської мови».

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика.

Кількість наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях становить близько 20.

E-mail: olenakrut1@gmail.com

 

Бакутіна Поліна Віталіївна, викладач кафедри англійської філології та перекладу.

У 2018 році з відзнакою закінчила Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Філологія», спеціалізація – германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма – переклад і міжкультурна комунікація (англійська та німецька мови).

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови».

Наукові інтереси: аудіовізуальний переклад: міжмовна інтерференція при перекладі англомовної фільмопродукції, фонетичні нюанси кіноперекладу.

Має 9 публікацій і 12 виступів на науково-практичних конференціях різних рівнів.

E-mail: polinabakutina45@gmail.com

  

Соколова Анастасія Євгенівна, викладач кафедри англійської філології та перекладу, аспірант кафедри германської та слов’янської філології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

У 2014 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Мова і література (англійська)».

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення».

Наукові інтереси: граматика англійської мови.

Має понад 15 наукових публікацій за участю у конференціях різних рівнів.

E-mail: 7akara7@gmail.com