КАФЕДРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІЇ

Склад кафедри – 2 професора, 3 доцента, 1 старший викладач, 1 викладач

Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри;

Освіта – Донецький національний університет, 1979 р.;

Захист дисертації – 2009 рік, спеціальність 032 – Історія та археологія (07.00.02 – Всесвітня історія), тема «Становлення та розвиток шкільної освіти в Болгарії після Другої світової війни в контексті східноєвропейської історії (1944 – кінець 80-х рр.)», 2012 рік – отримання атестату професора кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Член Спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій в Донецькому національному університеті (2012-2014 рр.), член редколегії збірника наукових праць «Грані історії», член редколегії міжнародного збірника «Дорогами Кліо»; рецензент і оппонент ряда дисертацій, зокрема чотирьох докторських.

Перелік дисциплін, які викладає – Новітня історія світу, Цивілізаційні засади світової історії, Еволюційність історичного процесу в сучасній зарубіжній історіографії, Історія світової культури; Усна історія в епоху змін

Коло наукових інтересів – методологія історії, історія європейських країн новітнього періоду

Загальна кількість публікацій – одноосібна монографія, співавтор навчального посібника з грифом МОН, керівник колективу упорядників збірника документів, майже 100 статей, повідомлень, тез з питань слов’янознавства, методики навчання у середній та вищій школі, філософії історії.

Кількість захищених аспірантів – два;

Наукове стажування за кордоном – 2003 рік, США, навчальні заклади штату Массчусетс; 2016 рік, Польща, Краківська Академія імені Анджея Моджевського;

Контакти – galinadokashenko@ukr.net

 

Докашенко Віктор Миколайович, доктор історичних наук, професор

Освіта – Ужгородський національний університет, 1973 р.

Захист дисертації – 1999 рік, спеціальність 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Профспілки України в умовах тоталітаризму в 70-80-ті рр.», 2002 рік – отримання атестату професора кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Член Спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій в Донецькому національному університеті (2008-2014 рр.), голова редколегії збірника наукових праць «Грані історії», член редколегії міжнародного збірника «Дорогами Кліо»; рецензент і оппонент ряда дисертацій;

Перелік дисциплін, які викладає – Новітня історія України, Парадигма сучасної вітчизняної історіографії, Методологічні засади історичного дослідження, Концептуальні засади вітчизняної історії, авторський спецкурс «Громадські організації в тоталітарному суспільстві»

Коло наукових інтересів – новітня історія України, історія профспілок України повоєнного періоду

Загальна кількість публікацій – дві одноосібні монографії, співавтор навчального посібника з грифом МОН, член колективу упорядників збірника документів, більш 100 статей, повідомлень, тез з історії профспілкового руху, методології сучасного історичного дослідження.

Кількість захищених аспірантів – три; заснував наукову школу профспілко знавців;

Наукове стажування за кордоном – 2015 рік, Польща, Краківська Академія імені Анджея Моджевського;

Контакти – v.m.dokashenko@ukr.net

 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент

Освіта – Горлівський інститут іноземних мов, 1999 р.

Захист дисертації – 2006 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956-1964 рр.)», 2008 рік — отримання атестату доцента кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць «Грані історії»;

Перелік дисциплін, які викладає – Нова історія світу, Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі, Історія міжнародних відносин;

Коло наукових інтересів – історія України, профспілковий рух в Україні в період «відлиги», повоєнна репатріація в Україні;

Загальна кількість публікацій – одноосібна монографія, член колективу упорядників збірника документів, більш 50 статей, повідомлень, тез з історії профспілкового руху, методики викладання історичних дисциплін у середній та вищій школі, зокрема білінгвального навчання здобувачів вищої освіти

Кількість захищених аспірантів —

Наукове стажування за кордоном — 2010 рік, Польща, Краківська академія ім. Анджея Моджевського; 2011 рік, Російська Федерація, Санкт-Петербурзький міжнародний культурно-історичний університет.

Контакти – kontsurvv@ukr.net

 

Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат історичних наук, доцент

Освіта — Донецький національний університет, 1981 р.

Захист дисертації — 2005 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Революційні події 1905-1907 років в Україні  в радянській історіографії».

Перелік дисциплін, які викладає – Історіографія та джерелознавство, Спеціальні історичні дисципліни, Історія первісного суспільства, Археологія, Давня та нова історія України

Коло наукових інтересів — історіографія історії України, археологія півдня України.

Загальна кількість публікацій – підручник з історії України у співавторстві, три одноосібні монографії, більше 50 статей з питань історії України та краю;

Кількість захищених аспірантів    —

Наукове стажування за кордоном –

Контакти – yevseyenko-sa@ukr.net

 

Волвенко Наталія Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент

Освіта – Ростовський державний університет, 1996 р.

Захист дисертації – 2009 р., 052 — Політологія (23.00.02 – політичні науки), тема «Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико-інституціональний вимір», 2014 рік — отримання атестату доцента кафедри суспільних наук;

Перелік дисциплін, які викладає – Філософія, Політологія, Соціологія

Коло наукових інтересів – політична культура сучасного суспільства;

Загальна кількість публікацій – участь у колективній монографії, більше 20 статей;

Кількість захищених аспірантів     —

Наукове стажування за кордоном  —

Контакти – volvenko2018@gmail.com

 

Стуканова Юлія Ростиславівна, старший викладач, кандидат історичних наук.

Освіта — Донецький національний університет, 2006 р.

Захист дисертації – 2010 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Культурна еліта Донбасу в 1953-1964 роках»

Перелік дисциплін, які викладає – Україна в сучасному світі, Історія Давнього світу, Історія середніх віків, Методика викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах

Коло наукових інтересів — культурні процеси і культурна еліта Донецького регіону в період «відлиги». 

Загальна кількість публікацій – більше 30 статей

Кількість захищених аспірантів     —

Наукове стажування за кордоном  —

Контакти – stukanova_julia@ukr.net

 

Богуненко Валерій Олександрович, викладач

Освіта — Донецький національний університет, 2011 р.

               Захист дисертації —

Перелік дисциплін, які викладає – Давня історія України, Нова історія України, Новітня історія України (семінарські заняття)

Коло наукових інтересів – історична регіоналістика, регіональна історична пам’ять;

Загальна кількість публікацій – участь у колективних монографіях, більше 20 статей;

Кількість захищених аспірантів     —

Наукове стажування за кордоном  —

Контакти – bogunenkovalery@gmail.com