КАФЕДРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІЇ

Склад кафедри – 2 професора, 3 доцента, 1 старший викладач, 1 викладач

Докашенко Галина Петрівна
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри

Освіта: Донецький національний університет, 1979 р.;

Захист дисертації – 2009 рік, спеціальність 032 – Історія та археологія (07.00.02 – Всесвітня історія), тема «Становлення та розвиток шкільної освіти в Болгарії після Другої світової війни в контексті східноєвропейської історії (1944 – кінець 80-х рр.)», 2012 рік – отримання атестату професора кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Член Спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій в Донецькому національному університеті (2012-2014 рр.), член редколегії збірника наукових праць «Грані історії», член редколегії міжнародного збірника «Дорогами Кліо»; рецензент і оппонент ряда дисертацій, зокрема чотирьох докторських.

Перелік дисциплін, які викладає – Новітня історія світу, Цивілізаційні засади світової історії, Еволюційність історичного процесу в сучасній зарубіжній історіографії, Історія світової культури; Усна історія в епоху змін

Коло наукових інтересів – методологія історії, історія європейських країн новітнього періоду

Загальна кількість публікацій – одноосібна монографія, співавтор навчального посібника з грифом МОН, керівник колективу упорядників збірника документів, майже 100 статей, повідомлень, тез з питань слов’янознавства, методики навчання у середній та вищій школі, філософії історії.

Кількість захищених аспірантів – 2 особи;

Наукове стажування за кордоном – 2003 рік, США, навчальні заклади штату Массчусетс; 2016 рік, Польща, Краківська Академія імені Анджея Моджевського;

Контакти – g.dokashenko@forlan.org.ua

 

Докашенко Віктор Миколайович
доктор історичних наук, професор

Освіта: Ужгородський національний університет, 1973 р.

Захист дисертації – 1999 рік, спеціальність 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Профспілки України в умовах тоталітаризму в 70-80-ті рр.», 2002 рік – отримання атестату професора кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Член Спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій в Донецькому національному університеті (2008-2014 рр.), голова редколегії збірника наукових праць «Грані історії», член редколегії міжнародного збірника «Дорогами Кліо»; рецензент і оппонент ряда дисертацій;

Перелік дисциплін, які викладає – Новітня історія України, Парадигма сучасної вітчизняної історіографії, Методологічні засади історичного дослідження, Концептуальні засади вітчизняної історії, авторський спецкурс «Громадські організації в тоталітарному суспільстві»

Коло наукових інтересів – новітня історія України, історія профспілок України повоєнного періоду

Загальна кількість публікацій – дві одноосібні монографії, співавтор навчального посібника з грифом МОН, член колективу упорядників збірника документів, більш 100 статей, повідомлень, тез з історії профспілкового руху, методології сучасного історичного дослідження.

Кількість захищених аспірантів – три; заснував наукову школу профспілко знавців;

Наукове стажування за кордоном – 2015 рік, Польща, Краківська Академія імені Анджея Моджевського;

Контакти – v.dokashenko@forlan.org.ua

 

Концур Вікторія Володимирівна
кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Горлівський інститут іноземних мов, 1999 р.

Захист дисертації – 2006 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956-1964 рр.)», 2008 рік — отримання атестату доцента кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;

Відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць «Грані історії»;

Перелік дисциплін, які викладає – Нова історія світу, Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі, Історія міжнародних відносин;

Коло наукових інтересів – історія України, профспілковий рух в Україні в період «відлиги», повоєнна репатріація в Україні;

Загальна кількість публікацій – одноосібна монографія, член колективу упорядників збірника документів, більш 50 статей, повідомлень, тез з історії профспілкового руху, методики викладання історичних дисциплін у середній та вищій школі, зокрема білінгвального навчання здобувачів вищої освіти

Кількість захищених аспірантів —

Наукове стажування за кордоном — 2010 рік, Польща, Краківська академія ім. Анджея Моджевського; 2011 рік, Російська Федерація, Санкт-Петербурзький міжнародний культурно-історичний університет.

Контакти – v.kontsur@forlan.org.ua

 

Євсеєнко Сергій Андрійович
кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Донецький національний університет, 1981 р.

Захист дисертації — 2005 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Революційні події 1905-1907 років в Україні  в радянській історіографії».

Перелік дисциплін, які викладає – Історіографія та джерелознавство, Спеціальні історичні дисципліни, Історія первісного суспільства, Археологія, Давня та нова історія України

Коло наукових інтересів — історіографія історії України, археологія півдня України.

Загальна кількість публікацій – підручник з історії України у співавторстві, три одноосібні монографії, більше 50 статей з питань історії України та краю;

Кількість захищених аспірантів    —

Наукове стажування за кордоном –

Контакти – s.evseenko@forlan.org.ua

 

Волвенко Наталія Миколаївна
кандидат політичних наук, доцент

Освіта: Ростовський державний університет, 1996 р.

Захист дисертації – 2009 р., 052 — Політологія (23.00.02 – політичні науки), тема «Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико-інституціональний вимір», 2014 рік — отримання атестату доцента кафедри суспільних наук;

Перелік дисциплін, які викладає – Філософія, Політологія, Соціологія

Коло наукових інтересів – політична культура сучасного суспільства;

Загальна кількість публікацій – участь у колективній монографії, більше 20 статей;

Кількість захищених аспірантів     —

Наукове стажування за кордоном  —

Контакти – n.volvenko@forlan.org.ua

 

Стуканова Юлія Ростиславівна
старший викладач, кандидат історичних наук.

Освіта: Донецький національний університет, 2006 р.

Захист дисертації – 2010 рік, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), тема «Культурна еліта Донбасу в 1953-1964 роках»

Перелік дисциплін, які викладає – Україна в сучасному світі, Історія Давнього світу, Історія середніх віків, Методика викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах

Коло наукових інтересів — культурні процеси і культурна еліта Донецького регіону в період «відлиги». 

Загальна кількість публікацій – більше 30 статей

Кількість захищених аспірантів     —

Наукове стажування за кордоном  —

Контакти – y.stukanova@forlan.org.ua

 

Богуненко Валерій Олександрович
викладач

Освіта: Донецький національний університет, 2011 р.

Захист дисертації —

Перелік дисциплін, які викладає – Давня історія України, Нова історія України, Новітня історія України (семінарські заняття)

Коло наукових інтересів – історична регіоналістика, регіональна історична пам’ять;

Загальна кількість публікацій – участь у колективних монографіях, більше 20 статей;

Кількість захищених аспірантів     —

Наукове стажування за кордоном  —

Контакти – v.bogunenko@forlan.org.ua

 

ДЕПОЗИТАРІЙ

Історія міжнародних відносин новітньої доби:

Актуалізація сепаратизму як безпекової загрози в центрально-східній Європі
Донбас в етнополітичному вимірі
Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі — Політико-правовий концепт
Невизнані держави — Сутність поняття та проблеми міжнародно-правового визнання
Невизнані квазідержавні утворення як фактор етнополітичної нестабільності в Україні
Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918)
Проблема невизнаних та частково визнаних держав на міжнародній арені
Феномен невизнаних держав — Політологічний аналіз

Громадські організації в тоталітарному суспільстві:

Аналіз тоталітарної свідомості в соціально-критичній теорії Франкфуртської школи
Громадсько-політичні об’єднання в 1921-1929 рр
Культура і суспільство — конфлікт між тоталітарним і особистим
Мелеганич Г.І. — Громадські обєднання етнонаціональних меншин
Україна VS УРСР — Парадигми економічного розвитку

Донбас в контексті історичної регіоналістики:

Безпекові виклики у геополітиці ХХІ століття
Верменич Я. — Історична регіоналістика
Верменич Я.
Модернізація маханізмів державного регулювання етнополітичних процесів України в умовах глобалізації
Пострадянські республіки в умовах геополітичних викликів
Програмно-цільовий метод дослідження і менеджменту етнополітичних процесів
Схід і південь України
Трансформації соціокультурного простору України
Україна на перехресті геополітичних інтересів (2007 р.)
Україна у світовому геополітичному просторі
Українська політична регіоналістика

Еволюційність історичного процесу в сучасній зарубіжній історіографії:

Робоча програма навчальної дисципліни — Історія світової культури
Історія культури України
Історія світової культури (2006 р.)
Історія світової культури
Бойко І. — Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення
Журба О. — Історіографічний процес
Зашкільняк Л. — Сучасна світова історіографія
Пеняк П. — Павел Йозеф Шафарик про слов’ян європи
Походження слов’ян
Шилов Ю. — Давня історія України в контексті світової цивілізації

Методика навчання історії у вищій школі:

Гончарова Н.О. — Методіка викладання історії у вищій школі
Горіховський П.І. — Методика вікладання історічних дисциплін у вищій школі
Міронова І. С. — Дидактика історії. Спецкурс з джерелознавства, історіографії та методіки викладання історії
Пометун О.І. — Методика навчання історії в школі
Приходько А.С. -Інновації в навчанні історії
Степанков В. С. — Методика викладання історичних дисциплін у ВНЗ
Трухан О.Ф. — Використання сучасних методик викладання історії в школі
Яковенко Г. Г. — Методика навчання історії

Методологічні засади історичних досліджень:

Теоретіко-методологічні основи дослідження сучасних українсько-польських відносин
Теория и методика источниковедения отечественной истории X — начала XX вв.

Парадигма сучасної вітчізняної історіографії:

Бондар В. — Сучасна українська історіографія
Гломозда К. — Сучасні погляди на проблему переосмислення історичного минулого
Грицак Я. — Українська історіографія межі століття
Зашкільняк Л. — Виклики сучасної історіографії — Світовий та український контексти
Колесник І.І. — Українська історіографія
Постколоніальні дослідження — Український вимір
Потульницький В.А. — Українська та світова історична наука

Усна історія в епоху змін:

Аніщенко О.В. — Гендерні дослідження у педагогічній науці та практиці
Гендерний підхід — історія, культура, суспільство
Дослідницький потенціал методу усної історії
Кілар А.Ю. — Методика усної історії — теорія та практика
Передумови винекнення гендерного підходу
Полек Т. — Усна історія в епоху змін
Розумний О. — Деконсолідуючі стратегії інструменталізації історії як виклик національній політиці пам’яті
Томсон А. — Чотири зміни парадигм в усній історії
У пошуках власного голосу — усна історія як теорія, метод та джерело
Цінності модерної ери — Гендерні студії

Цивілізаційні засади світової історії:

Гончаревський В. — Цивілізаційний підхід до історії
Дяченко О. В. — Посібник до вивчення дисципліни «Історія цивілізацій».
Космина В.Г. — Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу
Салата О.О. — Цивілізаційний підхід у викладанні історії

 

Вільний доступ до бібліотек

Українські бібліотеки:

Бібліотека ім. Вернадського (м. Київ)
Бібліотека імені Короленка (м. Харків)
Бібліотека імені Стефаника (м. Львів)

Зарубіжні бібліотеки:

http://www.lsl.lviv.ua
https://catalogue.nla.gov.au
https://www.onb.ac.at
https://www.bn.gov.ar
https://library.bsu.by
http://www.nationallibrary.bg
https://plus.bh.cobiss.net
https://www.vaticanlibrary.va
https://www.bl.uk
http://www.collectionscanada.gc.ca
https://catalog.loc.gov

Вільний доступ до архівів

Центральний державний архів вищих органів влади
Центральний державний архів громадських об’єднань
Відомчий архів СБУ