Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії

Історія кафедри починалася одночасно із заснуванням вчительського інституту іноземних мов у1949 р. у місті Біла Церква Київської області. Підрозділ, який став основою сучаcної кафедри історії – кафедра суспільних наук – об’єднував викладачів історії, філософії, економіки та права.

В 1988 р. кафедра поділилася на дві самостійні структури: кафедру філософії та наукового комунізму й кафедру історії України та політичної економії. З 2001 р. кафедра  носить назву «Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії».

Значний науковий ріст кафедри розпочався з відкриттям в інституті аспірантури з історії України. На сучасному етапі викладачі кафедри працюють над науковою темою «Тоталітарні режими ХХ століття» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Докашенко В.М.). У 2010-2013 роках викладачі кафедри під керівництвом професора Докашенка В.МС. виконували  тему бюджетного замовлення «Міграційні процеси в повоєнному Донбасі й формування регіональної поліетнічності». В межах теми було підготовлено й видано кілька десятків статей, навчальний посібник, який отримав гриф МОН (Докашенко В.М., Докашенко Г.П. Донеччина: люди, духовність, природа [навчальний посібник з курсу «Історія рідного краю»] / Віктор Докашенко, Галина Докашенко. – Горлівка: ГІІМ ДДПУ, 2012. – 206 с. (гриф МОН, лист 1/ 11- 20842  від 31.12.13) та збірник документів (Трудові ресурси Донбасу: 1943-1990 роки: збірник документів / колектив упорядників – Абакелія Ю.І., Докашенко В.М., Докашенко Г.П., Концур В.В. –Горлівка, ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – 374 с.).

Кафедрою було проведено конференції:

2005 рік – Всеукраїнська наукова конференція «Революція 1905-1907 рр.: погляд через століття».

2008 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція «Профспілки України: минуле сучасність, майбутнє».

2010 рік – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Профспілки України: минуле сучасність, майбутнє».

2011 рік – ІІ Міжнародна наукова конференція «Тоталітаризм у повоєнній Європі».

2012 рік – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Профспілки України: минуле сучасність, майбутнє».

2013 рік – ІІІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Тоталітаризм у повоєнній Європі».

2014 рік – Міжнародна наукова конференція «Християнство як складова формування професійних та життєвих компетенцій молоді».

2016 рік – IV Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Тоталітаризм у повоєнній Європі».

2017 рік – Регіональні БорисоГлібські історико-культурологічні читання.

2017 рік – І Регіональна науково-практична конференція «Бахмутська старовина – краєзнавчі дослідження — 2017»

Викладачі кафедри співпрацюють з кафедрою історії Краківської академії ім. Анджея Фріча Моджевського. В 2010 році у м. Кракові відбулась перша спільна конференція, присвячена проблемі повоєнного тоталітаризму. Аспіранти та студенти-історики беруть активну участь у міжнародних конференціях за межами України. Традиційною стала їхня участь у конференціях, які організовує Барановичівський державний університет та Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору імені Кондрата Кропиви (Республіка Білорусь).

Кафедра готує кваліфікованих фахівців зі спеціальностей «історія / іноземна мова», «історія / психологія», «іноземна мова / історія» (для здобувачів вищої освіти першого — бакалаврського та другого — магістерського рівня). Працює аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія» для здобувачів вищої освіти третього рівня – доктор філософії.

Студенти-історики мають можливість не тільки прослухати курси з історичних дисциплін, а й під час архівно-музейної практики відвідати історичні місця в різних куточках України.

Щорічно кафедрою проводиться інститутська олімпіада з історії України та всесвітньої історії, а також конкурс на кращу наукову роботу, переможці яких беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Вдосконалювати свої наукові уподобання студенти-історики мають можливість під час наукових конференцій та «круглих столів».

Починаючи з 2002 року кафедра традиційно проводить День історика.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі за бакалаврською програмою:  археологія, історія первісного суспільства, Давня, Нова і Новітня історія України,  історія Стародавнього Сходу, історія давньої Греції та Риму,  етнологія, історія країн Європи та Америки, історія країн Азії та Африки, історіографія та джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни,  історична географія, історичне краєзнавство, історія рідного краю,  основи наукових досліджень,  методика викладання історії та ін..

Програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня включає авторські курси викладів кафедри «Парадигма сучасної вітчизняної історіографії», «Еволюційність історичного процесу в сучасній зарубіжній історіографії», «Історія Донбасу в контексті історичної регоналістики» та ін.

Починаючи з дати заснування, кафедрою керували:

Журавльов С.К. (1954-1964 рр.),

Філоненко О.С. (1964-1977 рр.)

Корчагін П.О.  (1978-1984 рр.)

Кліцаков І.О. (1984-1995 рр.)

Захарова Л.М. (1995-2000 рр.)

Докашенко Г.П. (2000-2005 рр.)

Касперович П.М. (2005-2006 рр.)

Концур В.В. (2006-2009 рр.)

Докашенко Г.П. (2009 р. – т.ч.)

Сучасний склад викладачів кафедри:

1.Завідуючий кафедри – доктор історичних наук, професор Докашенко Галина Петрівна. У 1979 р. закінчила Донецький державний університет. У 2009 р. захистила докторську дисертацію «Становлення та розвиток шкільної освіти в Болгарії після Другої світової війни в контексті східноєвропейської історії (1944 – кінець 80-х рр.)». Під її керівництвом захищені кандидатські дисертації.

Коло наукових інтересів: слов’янознавство, новітня історія Болгарії, розвиток освіти в Болгарії.

Основні наукові публікації:

 1. Докашенко Г.П. Болгарська школа повоєнного періоду: історичний аспект / Г.П.Докашенко. – Горлівка: вид-во ГДПІІМ, 2008. – 288 с.
 2. Докашенко Г.П. Громадські організації УРСР в українсько-болгарських освітянських зв’язках / Г.П.Докашенко // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2010. – № 7(107). – С. 83-87.

3.Докашенко Г.П. Проблемы школьного образования в Болгарии в период 40-80-х гг. ХХ века / Г.П.Докашенко // Известия Болгарской академии наук. – София : Издательство БАН, 2010. – Вип. 6. – С. 37-45 (болгарська мова).

4.Докашенко Г.П. Міжнародна діяльність українських профспілок радянського періоду / В.М.Докашенко, Г.П.Докашенко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2011. – № 30. – С. 55-61.

5.Докашенко Г.П. Тоталітарна держава і освіта (спроба порівняльного аналізу шкільної освіти СРСР та Болгарії) / Г.П.Докашенко, І.О.Навка // Грані історії. – Горлівка : ГДПІІМ, 2011. – № 3/4. – С. 179-188.

 1. Докашенко Г.П. Організаційно-структурні зміни в шкільному просторі Болгарії (кінець 40-х перша половина 70-х років ХХ ст.) / Г.П.Докашенко // Дриновський збірник. – Харків — Софія: Академічне вид-во ім.проф. Марина Дринова, 2011 – Том ІV. — С. 294- 301.

7.Докашенко Г.П. Історія одного освітянського закону / Г.П.Докашенко // Пам’ять століть. Україна. – Київ, 2011. –  № 5/6. – С. 208-217.

8.Докашенко Г.П. Міфи та реалії українсько-болгарських освітянських зв’язків (60-80-ті роки ХХ ст.)/ Г.П.Докашенко // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2011. – № 7(114). – С. 99-104.

 1. Докашенко Г.П. Товариства дружби як форма міждержавних зв’язків: уроки та перспективи / Г.Докашенко // Украина и Болгария – две родины этнических болгар. Развитие и укрепление украино-болгарских отношений. – Донецк: Ноулидж, 2011. – С.127 – 134.
 2. Докашенко Г.П. Формування засад тоталітарної системи в освіті (на матеріалах Болгарії 1944-1948 рр.) / Г.П.Докашенко, І.О.Навка // Повоєнний тоталітаризм (под ред. Владислава Масяржа). – Краков: академія Анджея Моджевского, 2011. – С.97-106.

11.Докашенко Г.П. Політико – ідеологічна складова освітньої справи (на матеріалах шкільної освіти Болгарії соціалістичного періоду) / Г.П.Докашенко // Історичні та політологічні дослідження. – Донецьк, 2012. — № 49-50. – С. 348-355.

 1. Докашенко Г.П. Історія рідного краю. Навчальний посібник / В.М.Докашенко, Г.П.Докашенко. – Горлівка: вид-во ГДПІІМ, 2012. – 170 с.
 2. Трудові ресурси Донбасу: зб.документів / колектив упорядників: Абакелія Ю.І., Докашенко В.М., Докашенко Г.П., Концур В.В.; кер.кол.упорядників Докашенко Г.П.. – Горлівка: вид-во ГІІМ, 2013. – 404 с.
 3. Докашенко Г.П. Проблема трудових ресурсів крізь призму перебудовчих процесів (на матеріалах Донбасу)/ Г.П.Докашенко //  Грані історії. – Горлівка :вид-во ГДПІІМ, 2013. – № 6. – С. 58-64.
 4. Докашенко Г.П.  Професійно-технічна освіта в системі міграційних процесів повоєнної радянської держави (історико-політологічний аспект)/ Г.П.Докашенко// Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: зб.наук.праць Вип.32. – Ізмаїл, 2013. – С. 15-22.
 5. Докашенко Г. Художня література як історичне джерело (до проблеми джерелознавчої бази сучасного історичного дослідження)/ Галина Докашенко // Along Clio’s ways – topical problems of modern science / edited by Mihovil Vojnovic, Sasa Kzuh. – Koper Faculty of Education, 2013. – С. 7-17.
 6. Докашенко Г.П. Освітянська громадськість в культурному співробітництві: уроки та наслідки (на матеріалах українсько-болгарських взаємин соціалістичного періоду) / Г.П.Докашенко //  Грані історії. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ  «ДДПУ», 2014. – Вип. 7. – C. 145-153.
 7. Докашенко В., Докашенко Г. Історико-культурні пам’ятки Донецької провінції в контексті української історичної спадщини. – Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання. Матер Міжнар.наук.-практ.конфер. 7-9 квітня 2015 р. – К., «Талком», 2015. – С.29-32.
 8. Гaлина Докашенко. Людське обличчя «великої» відбудови (за матеріалами центральних та місцевих архівів України) / Галина Дркашенко // // Аlong Clio’s ways: Topical Problems of Modern Historical Science. – Koper: University of Primorska, Faculty of Education, 2016. – С. 11-120.
 9. Докашенко Г.П. Регіональна історія як складова само ідентифікації – Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2017: збірник наукових праць. — Вип.1. — Слов’янськ, 2017. – С. 3 -7.
 10.  Докашенко Віктор Миколайович – професор, доктор історичних наук. У 1973 р. закінчив Ужгородський державний університет. У 1999 р. захистив докторську дисертацію «Профспілки України в умовах тоталітаризму в 70-80-ті рр.» у Дніпропетровському національному університеті. В 2015 році пройшов стажування в Краківській академії імені А. Ф. Моджевського (Польща): викладав англійською мовою спецкурс «Україна в геополітичному конфлікті початку ХХІ ст.». Під його керівництвом захищені кандидатські дисертації.

Коло наукових інтересів: Історія  профспілок України повоєнного періоду.

Основні наукові публікації:

 1. Докашенко В.М. Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті – початок 90-х рр.): історіософсько-критичний аналіз / В.М.Докашенко. – Донецьк: Кассіопея, 1997. – 284 с.
 2. Докашенко В.М. Профспілки і тоталітаризм: ілюзії та реалії 70-х – 80-х років / В.М.Докашенко. – Донецьк: Вид-во ДонУ, 1999. – 356 с.
 3. Докашенко В.М. Профспілкове членство у політичному вимірі (середина 50-х – середина 60-х рр.) / В.М.Докашенко // Історичні і політологічні дослідження: Наук. журнал. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, історичний факультет. — 2005. – № 2(24). – С. 158-167.
 4. Докашенко В.М. Профспілки СРСР у системі тотального контролю (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) / В.М.Докашенко // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей . – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип. 17. – С. 231-237.
 5. Докашенко В.М. Профспілки УРСР в контексті парадоксів поновлення колективно-договірної практики (кінець 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) / В.М.Докашенко // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. – Донецьк, 2006. — № ¾ (29/30). – С. 234-243.
 6. Докашенко В.М. Політичні аспекти колективно-договірної практики (середина 50-х – середина 60-х рр.. ХХ століття) / В.М.Докашенко // Історичні і політологічні дослідження: Наук. журнал. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, історичний факультет. — 2007. – № 5/6 (35/36). – С. 195-203.
 7. Докашенко В.М. Одержавлення профспілок у колі статутних повноважень (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) / В.М.Докашенко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. — Т. 76. – Вип.. 63. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 21-27.
 8. Докашенко В.М. Оплата праці у порівняльному аналізі положень про комісію профспілок із заробітної плати / В.М.Докашенко //  Грані історії: збірник наукових праць. – Горлівка, 2009. – Вип.2. – С. 3-15.
 9. Докашенкo В.М. Кадри профспілок України в контексті ідеї примусової ротації другої половини 50-х – початку 60-х років ХХ століття // В.М.Докашенко // Bezpieczenstwo teoria i praktyka: Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fryccza Modrzeqskigo. Krakow, 2009. – numer 3-4 (II) – C. 167 – 173.
 10. Докашенко В.М. Профспілки і тоталітаризм: між предметом і об’єктом. Проблеми методології дослідження / В.М.Докашенко // Грані історії: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип. ¾ . –  С. 12-22.
 11. Докашенко В.М. Міжнародна діяльність українських профспілок радянського періоду / В.М.Докашенко, Г.П.Докашенко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2011. – Вип. 30. – С.55-61.
 12. Докашенко В.М. Профспілки в системі моделі радянського тоталітаризму: до проблеми методології дослідження / В.М.Докашенко // Totalitaryzm przetrwał do ХХІ wieku. – Krakόw, 2011. – С. 33-45.
 13. Докашенко В.М. Історія рідного краю. Навчальний посібник / В.М.Докашенко, Г.П.Докашенко. – Горлівка: вид-во ГДПІІМ, 2012. – 170 с.
 14. Трудові ресурси Донбасу: зб.документів / колектив упорядників: Абакелія Ю.І., Докашенко В.М., Докашенко Г.П., Концур В.В.; кер.кол.упорядників Докашенко Г.П.. – Горлівка: вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – 404 с.
 15. Докашенко В.М. Метаморфози організаційної будови радянських профспілок (середина 50-середина 60-х рр.) / Віктор Докашенко/Грані історії: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГІІМ, 2013. – Вип. 6 – С. 47-57.
 16. Докашенко В.М. Зміни в національній структурі населення Донбасу (за матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр.) / Віктор Докашенко//  Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: зб.наук.праць Вип.32. – Ізмаїл, 2013. – С.8-15.
 17. Докашенко В.М. Особливості поселенської структури Донбасу та демографічна потужність української мови  / Віктор Докашенко // Історичні записки: зб.наук.праць. Вип.40. – Луганськ: вид-во Східноукраїнського університету ім. В.Даля. — С. 45-54.
 18. Докашенко В.М. Русские в национальной структуре Донбасса и формирование некоторых черт региональной ментальности / Віктор Докашенко /Грані історії: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ  «ДДПУ», 2014. – Вип. 7. – С. 78-86.
 19. Докашенко В., Докашенко Г. Історико-культурні пам’ятки Донецької провінції в контексті української історичної спадщини. – Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання. Матер Міжнар.наук.-практ.конфер. 7-9 квітня 2015 р. – К., «Талком», 2015. – С.29-32.
 20. Докашенко В. М. «Профспілки і «впорядкування» заробітної плати (середина 50-х — середина 60-х рр.)». — East European Scientific Journal — 2016, № 8 (12), volume 3. — С.18-26.
 21. Докашенко В. М. Профспілки й  встановлення семигодинного робочого дня  (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ століття) / Віктор Докашенко // Аlong Clio’s ways: Topical Problems of Modern Historical Science. – Koper: University of Primorska, Faculty of Education, 2016. – С. 71-96.
 22. Докашенко В.М. Профспілки, семигодинний робочий день й метаморфози норм виробітку (середин 50-х – середина 60-х рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. — №1 (231). – С.34 – 48.
 23. Докашенко В.М. Первинні профспілкові організації в контексті політичних завдань «відлиги» // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. Проф. Миколи Шитюка. — №1 (43). – червень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017 . – С.31- 42.
 24. Докашенко В.М. Профспілки та організація санаторно-курортного лікування в СРСР (середина – 50-х- середина 60-х рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. Проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Вип.1. Ч.1. – С.130 – 140.
 25. Докашенко В.М. Профспілки й пенсійне забезпечення в СРСР (середина 50-х – середина 60-х рр.) // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. – Вінниця, 2017. — №1 (60). – С.105 – 129.
 26. Докашенко В.М. Низові ланки профспілок у стратегії політичних завдань «відлиги» // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. / ред.. кол. : В.А.Смолій, С.В. Корновенко, А.Г.Морозов [та ін.] /Нац. акад.. наук України, Ін-т історії України, Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю.А., 2017. – вип. 11. — С.122 – 133.
 27. Dokashenko V.M. Trade Unions and social protection of collective famers (mid-50‘s – mid-60‘s) // East European Scientific Journal # (21), 2017 part 1. – p. 20 – 29.
 28. Докашенко В.М., Докашенко Г.П. Донбаський фронтир Хіроакі Куромія / В.М.Докашенко, Г.П.Докашенко // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 9 червня 2017 р. – Маріуполь : ДонДУУ, 2017. – С.185 – 189.
 29. 3Концур Вікторія Володимирівна– доцент, кандидат історичних наук. У 1999 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956-1964 рр.)» в Донецькому національному університеті.

В листопаді-грудні 2010 р. пройшла стажування в Краківській академії ім. Анджея Фріча Моджевського (Польща): викладала історичні дисципліни англійською мовою.  В жовтні 2011 р. – стажування в Санкт-Петербурзькому міжнародному культурно-історичному університеті (Росія). Напрям стажування «Історія Росії в архівних документах, які були введені у науковий обіг протягом 2000-2011 р.»

Коло наукових інтересів: профспілковий рух в Україні в період «відлиги», повоєнна репатріація в Україні.  Основні наукові публікації:

 1. Концур В.В. Профспілки України в епоху «відлиги»: ідеологічний вимір: Монографія. / В.В. Концур. – Горлівка:Вид-во ГДПІІМ, 2008. – 164 с.
 2. Концур В.В. Профспілкове членство в Українській РСР: проблема партійності (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: наук. журнал. – № 11 [129]. – Луганськ, 2008. – С. 107-112.
 3. Концур В.В. Організаційна будова профспілок крізь призму тотальної ідеологізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) // Інтелігенція і влада. Серія Історія: громадсько-політ. наук. збір. / М-во освіти і науки України; Одес. нац. політех. ун-т; [редкол.: Г.І.Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2008. – Вип. 14. – С. 116-126.
 4. Концур В.В. Профспілки України у сфері позаекономічного стимулювання праці (1956 – 1964 рр.) // Грані історії: Збірник наукових праць, присвячений ювілею Віктора Миколайовича Докашенка. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2008. – С. 36-44.
 5. Концур В.В. Ідеологічна функція українських профспілок у добу «відлиги»: методологія проблеми // Грані історії: Збірник наукови праць, присвячений ювілею Віктора Миколайовича Докашенка. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2008. – С. 92-99.
 6. Концур В.В. Ідеологізація трудящих мас засобами культурно-освітніх закладів профспілок України (1956 – 1964) // Грані історії: Збірник наукових праць. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – Вип. 2. – С. 79-86.
 7. Концур В.В. Профспілки України в добу «відлиги» (1956 – 1964 рр.): ідеологічний аспект: навч. посіб. [для студ.-істориків вищ. навч. закл.] МОН  / Вікторія Володимирівна Концур. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 85 с.
 8. Концур В.В. Ідеологічна діяльність профспілок України у сфері матеріального виробництва (1956 – 1964) // Грані історії: Збірник наукових праць. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип. ¾ . – С. 67-77.
 9. Концур В.В. Профспілки України в ідеологічній призмі тоталітаризму (1956 – 1964 рр.) / В.В. Концур // Totalitaryzm przetrwał do ХХІ wieku. – Krakόw, 2011. – С. 33-45.
 10. Концур В.В. Ідеологічна підготовка працівників українських профспілкових культустанов у добу „відлиги” // Пам’ять століть: наук. журнал. – Київ, 2012. – № 1-2. – С.
 11. Концур Вікторія. Ідеологізація трудящих України у добу «відлиги» (1956-1964 рр.) / Вікторія Володимирівна Концур // Аlong Clio’s ways: topical problems of modern historical science / edited by Mihovil Vojnovic, Sasa Kozuh. – Koper : Faculty of Education, 2013. – С. 159-167.
 12. Концур В.В. Репатріація радянських громадян: ідеологічний вимір (на матеріалах Української РСР) / В.В. Концур // Історичні записки: зб.наук.праць. Вип.41. – Луганськ: вид-во Східноукраїнського університету ім. В. Даля. – С. 128-135.
 13. Концур В.В. Ідеологічний вимір реінтеграції репатрійованих громадян у повоєнне радянське суспільство (на матеріалах Української РСР) / В.В. Концур // Грані історії: зб.наук.праць. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ  «ДДПУ», 2014. – Вип. 7. – C. 108-116.
 14. Виктория Концур. Идеологическая работа с советскими репатриантами во второй половине 1940-х гг. (на материалах Украинской ССР) / Виктория Владимировна Концур // Аlong Clio’s ways: Topical Problems of Modern Historical Science. – Koper: University of Primorska, Faculty of Education, 2016. – С. 137-151.
 15. Концур В.В. Псевдолемократична лексика в тоталітарному «політичному» дискурсі часів «відлиги» — Актуальні проблеми дискурсології: збірник тез доповідей / За ред. А.Р.Габідулліної. – Бахмут: ГІІМ, 2017. – С.123-127.
 16. Євсеєнко Сергій Андрійович– доцент, кандидат історичних наук. У 1984 році закінчив Донецький національний університет. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Революційні події 1905-1907 років в Україні  в радянській історіографії» в  Запорізькому національному університеті.

Коло наукових інтересів: історіографія історії України.

Основні наукові публікації:

 1. Євсеєнко С.А. Горловский бой (Боевые дружины рабочих Донбасса в декабрьском вооруженном восстании 1905 года): монографія / С.А.Євсеєнко – Донецк: ООО Лебедь, 2000. – 80 с.
 2. Євсеєнко С.А.О некоторых стереотипах в историографии горловских событий декабря 1905 года / С.А.Євсеєнко // Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26.10.2001 р. – Кам’янць Подільський: Оіюм, 2001. – Т. 7(9). – С. 370–379.
 3. Євсеєнко С.А.Грудневі повстання 1905 р. на Україні в мемуарах радянської історіографії / С.А.Євсеєнко // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: Міжнародний конгрес українських істориків – Том 1. – Кам’янець Подільський: 17–18 вересня 2003 р.: Доповіді та повідомлення. – Кам’янець Подільський – Нью-Йорк, 2004. – С. 97–104.
 4. Євсеєнко С.А.Селянський рух в 1905-1907 рр. на Україні (радянська історіографія проблеми) / С.А.Євсеєнко // Український селянин: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2004. – Вип. 8. – С. 19–29.
 5. Євсеєнко С.А. Горлівські події 16-17 грудня 1905 р.: подолання стереотипів / С.А.Євсеєнко // Література та культура Полісся. Вип. 28. Сторінки історії і культури Полісся та України в сучасному висвітленні. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – С. 107–115.
 6. Євсеєнко С.А. Започаткування археографічних студій у радянській історіографії 1920-1930-х років з проблеми революційних подій 1905-1907 рр. в Україні / С.А.Євсеєнко // Історичні і політологічні дослідження: № 2 (24) – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 22–29.
 7. Євсеєнко С.А. Революційні події 1905-1907 років в Україні в історіографії: сучасний погляд на радянську концепцію: монографія / С.А.Євсеєнко – К.: МАУП, 2005. – 193с.
 8. Євсеєнко С.А. Горлівка в грудні 1905 року: погляд із відстані у 100 років (історичний нарис) / С.А.Євсеєнко – К.: МАУП, 2005. – 46 с.
 9. Євсеєнко С.А. Історія України: Навчальний посібник / С.А.Євсеєнко – К.: МАУП, 2006. – 156 с.
 10. Євсеєнко С.А. Соціально-політична і економічна еволюція промислового робітництва Донбасу у другій половині XIX – на початку XX ст. (сучасний погляд на радянську історіографію проблеми) / С.А.Євсеєнко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові дослідження – теорія та експеримент ‘2007” – Полтава: Вид-во Інтер Графіка – 2007. – Т.3. – С. 125-129.
 11. Євсеєнко С.А. До питання про Горлівський квітнево-травневий страйк 1916 року / С.А.Євсеєнко // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 15. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – С. 56-66.
 12. Євсеєнко С.А. Стан початкової та професійної освіти на територіях Зайцівської, Залізнянської та Луганської волостей Бахмутського повіту Катеринославської губернії в кінці XIX – на початку XX ст. / С.А.Євсеєнко // Історичні та політологічні дослідження: № 1/2 (38) – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 235-243.
 13. Євсеєнко С.А. Історія України: сучасний погляд: підручник / С.А. Евсеєнко, В.К. Гриб. – Донецьк: Вид-во «Ноулінлж» (донецьке видання), 2012. – 321 с.
 14. Євсеєнко С.А. До історії виникнення та розвитку перших православних храмів на території Зайцівської, Залізнянської та Луганської волостей Бахмутського повіту Катеринославської губернії (кінець XVІІІ – початок XX ст.) / С.А.Євсеєнко // Грані історії. Зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – Вип. 7. – С. 3-12.
 15. Євсеєнко С.А.Ювілейні археографічні студії в радянській історіографії середини 1950-х років до вивчення революційних подій 190501907 рр. на Україні. / Євсеєнко С.А. // Грані історії. Зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2015. – Вип. 8. – С. 33-46.
 16. Євсеєнко С.А. Стан медичного обслуговування промислового робітництва на території сучасної Горлівки в кінці ХІХ – на початку ХХ ст / Євсеєнко С.А. // Грані історії. Зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2015. – Вип. 8. – С. 3-11.
 17. Євсеєнко С.А. Перші поселення на території сучасного Ямполя (Донецька область) в ХVII –XVIII ст. / С.А.Євсеєнко. // Святогірський альманах -2016. Збірка наукових праць. – Донецьк: Видв-во «Донбас», 2016. – С. 24-31.
 18. Сергій Євсеєнко, Дарина Бойко. До історії визначення дати заснування м. Бахмута  // Аlong Clio’s ways: Topical Problems of Modern Historical Science. – Koper: University of Primorska, Faculty of Education, 2016. – С. 121-126.
 19. Євсеєнко С.А. Колонізація середнього і південного Подінців’я Донеччини на території Ізюмського слобідського полку в к.ХVІІ –сер. ХVІІІ ст.: історіографічний дискурс. – Актуальні проблеми дискурсології: збірник тез доповідей / За ред. А.Р.Габідулліної. – Бахмут: ГІІМ, 2017. – С.117-120.
 20. Євсеєнко С.А. Історія зснування укріпленого містечка і слободи на території сучасного селища Ямпіль (Донецька область). — Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2017: збірник наукових праць. — Вип.1. — Слов’янськ, 2017. – С.26-39
 21. Стуканова Юлія Ростиславівна– старший викладач, кандидат історичних наук. У 2006 р. закінчила Донецький національний університет. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Культурна еліта Донбасу в 1953-1964 роках» у Донецькому національному університеті.

Коло наукових інтересів: культурні процеси і культурна еліта Донецького регіону в період «відлиги».

Основні наукові публікації:

 1. Стуканова Ю.Р. Літературні процеси в Донбасі в 1950-ті – середині 1960-х років: офіційний вимір (на матеріалі спогадів письменника Г.Г. Володіна) / О.В. Стяжкіна, Ю.Р. Стуканова // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 12 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 276-288.
 2. Стуканова Ю.Р. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення театрів Донбасу в 1953-1964 роках / Ю.Р.Стуканова // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 13/14 / Заст. гол. ред. О.В. Стяжкіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 179-193.
 3. Стуканова Ю.Р. Культурна еліта Донбасу в роки відлиги: у пошуках теоретичного підґрунтя / Ю.Р. Стуканова // Історичні і політологічні дослідження: наук. журнал / [під ред. П.В. Доброва]. – 2007. – № 3-4. – С. 322-327.
 4. Стуканова Ю.Р. Аналіз кількісного та якісного складу Донецького відділення Спілки радянських письменників України в 1953-1964 роках / Ю.Р.Стуканова // Історичні і політологічні дослідження: наук. журнал / [під ред. П.В. Доброва]. – 2007. – № 5-6. – С. 188-194.
 5. Стуканова Ю.Р. Художники Донбасу в 1953-1964 рр.: кількісні та якісні характеристики обласних відділень Спілки художників / Ю.Р.Стуканова // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 15/16 / Гол. упоряд. З.Г.Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 273-284.
 6. Стуканова Ю.Р. Художники Донбасу між творчістю і ремісництвом: особистий вибір та вплив умов діяльності (на матеріалі 1950-х років) / Ю.Р.Стуканова // Історичні і політологічні дослідження: наук. журнал / [під ред. П.В. Доброва]. – 2008. – № 1-2. – С. 337-344.
 7. Стуканова Ю.Р. Музичне життя Донбасу в період відлиги (1953-1964 роки)/ Ю.Р. Стуканова // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 17/18 / Гол. ред. та упоряд. – З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 290-303.
 8. Стуканова Ю.Р. Літературні процеси в Донбасі в 1953-1964 роках / Ю.Р.Стуканова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич.– К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 37. – С. 152-159.
 9. Стуканова Ю.Р. Антропологічний портрет культурної еліти Донбасу періоду «відлиги»: за критерієм ставлення до офіційної культури // Грані історії. 2015. – Вип. VIІІ. – С.96-109.
 10. Стуканова Ю. Вплив «відлиги» на офіційних письменників Донбасу: на матеріалі спогадів письменника Г.Володіна / Ю.Стуканова // Шевченківська весна: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип. IV: У 3-х част. – Ч.3. / За заг. ред. проф. В.Ф. Колесника. – К.: Логос, 2006. – С. 411-414.
 11. Стуканова Ю.Р. Культурний проект молодих літераторів Донбасу в 1960-ті роки: досвід і втрачені можливості / Ю.Р. Стуканова // Актуальні питання культурології: Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. [„Молодь і проблеми входження України у світовий культурний простір”]. Вип.4 / Гол. ред. В.Г.Виткалов. – Рівне: РДГУ, 2006. – С. 48-52.
 12. Стуканова Ю.Р. Донецьке (Сталінське) об’єднання самодіяльних композиторів в 1950-ті – на початку 1960-х років / Ю.Р.Стуканова // Матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. [«Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість»], (Київ, 25-27 квітня 2006 р.); У 5-ти т. Т.1 (II) / відп. ред. Тимошенко І.І. [та ін.] – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – С.132-135.
 13. Стуканова Ю. Письменники Донецької організації СРПУ в 1953-1964 роках: спроба антропологічного аналізу / Ю.Стуканова // Збірник матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. для студ. і молодих науковців [«Українська державність: історія і сучасність»], (30 листопада 2007 р.) / Під заг. ред. К.В.Балабанова. У 2-х част. – Ч. 1. – Маріуполь: МДГУ, 2007. – С. 114-117.
 14. Стуканова Ю.Р. Розвиток театрального мистецтва в Донбасі в 1953-1964 роках / Ю.Р. Стуканова // Матеріали III та IV Міжн. конф. молодих науковців [«Історична наука на поч. XXI ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи»]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 175-179.
 15. Stukanova Y. In Search Of A Source In The Problem Of The Donbass Elite In 1953-1964: Materials Of Personal Origin / Yulia Stukanova // Матеріали Міжнародної наукової конференції [«У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та джерело»], (Харків, 11-12 грудня 2009 р.) / Ред. Г.Г. Грінченко / Prairie Centre for the Ukrainian Heritage, St. Thomas More College, University of Saskatchewan, Canada; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Українська асоціація усної історії. – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 42-44.
 16. Стуканова Ю.Р. До питання про соціальне функціонування літературної творчості Донбасу в 1950-1960-ті роки / Ю.Р. Стуканова // Студенти та молодь – для розвитку регіонів: матеріали І Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (Артемівськ, 18-19 жовтня 2012 р.): В 4 т. Т. ІІІ. Гуманітарні науки. – Артемівськ: НППІ УІПА, 2012. – 124 с.- С. 103-106.
 17. Стуканова Ю.Р. Формування культурної еліти Донбасу в період «відлиги» / Ю.Р. Стуканова // Записки з голосу: Вип. 4. – Словянськ: СДПУ; каф. естетики, іст. та к-ри, 2012. – 45 с. – С. 20-25.
 18. Стуканова Ю.Р. Прояви лібералізації в Донбасі у період «відлиги» / Ю.Р. Стуканова // Матер. наук. конф. ДонНУ за підсум. наук.-дослід. роботи за період 2011-2012 рр. (у 2 тт.). Т. 2. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 375 с. – С. 107-108.
 19. Стуканова Ю.Р. Стратегії поведінки театральних діячів Донбасу у взаємовідносинах із владою (початок 1950-х – середина 1960-х рр.) / Ю.Р. Стуканова // Нариси досліджень молодих науковців у галузі гуманітарних наук: Збірник наукових праць: У 2 т. – Бахмут : Видавництво ГІІМ, 2016. – Т. 2.  Літературознавство. Педагогіка. Історія. – 181 с. – С. 168-172.
 20. Стуканова Ю.Р. Розвиток образотворчого мистецтва Донбасу у 1950-1960-ті рр. / Ю.Р. Стуканова // Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 29 квітня 2016 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – 260 с. – С. 72-75.
 21. Стуканова Ю.Р. Автобіографія радянського письменника В.Є.Мухіна як джерело антропологічного аналізу. — Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2017: збірник наукових праць. — Вип.1. — Слов’янськ, 2017. – С.95-99.

Аспірантура – спеціальність 032 «Історія та археологія»

Омельченко Поліна Сергіївна – другий рік навчання

Богуненко Валерій Олександрович – перший рік навчання