Секція психології

Мельник Валерія Валеріївна – доктор філософських наук, професор, очолює кафедру психології та педагогіки з 2016 року.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститутза спеціальністю «Українська філологія». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації» зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

У 2008 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Психологія».

У 2014 р. захистила докторську дисертацію з теми «Соціально-філософські експлікації страху в протестантській версії екзистенціалізму» зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Коло наукових інтересів: психологія лідерства, психологія спілкування, психологія тренінгів.

Автор понад 60 наукових праць, серед яких 2 навчально-методичних посібники, 1 монографія.Науковий редактор фахового видання «Вісник Донбаського державного педагогічного університету». Має сертифікат міжнародного стажування (Польща).

Науковий керівник 3 аспірантів із психології та філософії.Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій із соціальної філософії, філософії та історії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ.

Грицук Оксана Вікторівна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова, практична психологія.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології.

Викладає навчальні дисципліни: «Загальна психологія», «Порівняльна психологія», «Теорія особистості», «Клінічна психологія», «Психосоматика», «Психолінгвістика».

Коло наукових інтересів: психологія емоцій, когнітивнапсихологія, психологіяздоров’я, психолінгвістика, психосемантика.

Автор понад 100 публікацій, з яких 24 у фахових виданнях, 1 навчально-методичний посібник «Крос-культурна психологія : навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 Психологія», 1 колективна монографія «Innowacje i technologieinformacyjne w edukacji».

E-mail: oxana.gri@gmail.com

Грицук Юрій Валерійович– доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1997 р. з відзнакою закінчив Горлівський автомобільно-дорожній інститут Донецького державного технічного університету за спеціальністю «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг та аеродромів».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу з теми: «Асфальтошлакобетони на аніонних бітумних емульсіях»за спеціальністю05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2017 р. виконує обов’язки завідувача кафедри загальної інженерної підготовки ДонНАБА.

Викладає навчальну дисципліну «Основи інформатики».

Автор та співавтор понад 350 наукових і навчально-методичних робіт, зокрема навчального посібника з грифом МОНУкраїни. Брав участь у підготовці декількох монографій. Має 11 свідоцтв про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (у складі творчих колективів) та 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (у складі творчих колективів).

E-mail: hrytsuk.for.students@gmail.com

Резнікова Олена Анатоліївна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1984 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Психологія спілкування», «Диференційна психологія», «Психологія травмуючи ситуацій», «Психогігієна», «Психологія тренінгів», «Психологія»

Коло наукових інтересів: теорія психологічного захисту та копінг поведінки; теоретичні та методологічні проблеми психології; психологічна допомога особистості у травмуючих ситуаціях.

Автор 55 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

Очолює експертну комісію факультету психології, економіки та управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», є членом університетської конкурсної комісії студентських наукових робіт.

e-mail: ereznikova63@gmail.com

Борозенцева Тетяна Валеріївна – доцент кафедри психології та педагогіки, зав. секції психології, кандидат психологічних наук.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в закладах освіти»; освітній рівень  — спеціаліст.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціально-психологічні особливості корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Викладає дисципліни: «Математичні методи в роботі психолога», «Анатомія та фізіологія нервової системи», «Методика викладання психології», «Диференційна психологія», «Етнопсихологія», «Теорія та методологія психологічних досліджень».

Коло наукових інтересів: теорія мотивації, формування корпоративної культури, інваріантне моделювання у психології.

Автор 17 публікацій, з яких 9 –  у фахових виданнях, 1 колективна монографія «Корпоративна культура громадських організацій у соціально-психологічному вимірі», 1 міжнародна колективна монографія «Innovativetechnologiesintheformationanddevelopmentofhumancapital».

Є членом вченої ради інституту; керівником студентської науково-проектної групи «Умови самоорганізації соціальних систем».

У січні-квітні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovativetechnologiesineducation».

e-mail: kramagrad@gmail.com

Кіян Андрій Петрович – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук.

У 1996 р. закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Дефектологія. Олігофренопедагогіка і логопедія»

У 2009 р. закінчив Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Менеджмент організації», здобув кваліфікацію спеціаліста з менеджменту».

У 2015 р захистив кандидатську дисертацію з теми «Психологічна готовність педагога до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологічна служба у школі», «Психологія спілкування».

Коло наукових інтересів: психологічна готовність до педагогічної діяльності, маніпулятивний вплив у педагогічній діяльності, конструктивна протидія маніпулятивному впливу.

Автор 21 публікації, з яких 13 у фахових виданнях.

e-mail: kiian.andrey@gmail.com

Свіденська Галина Миколаївна – доцент, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки.

У 1991 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підлітково їкризи» по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Порівняльна психологія», «Психолінгвістика», «Теорія та методологія психологічних досліджень», «Психологія тренінгів», «Психологія»

Коло наукових інтересів: психологічна служба, волонтерська практика.

Автор 53 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

svidenskag@gmail.com

Завгородня Альона Олегівна – викладач кафедри психології та педагогіки.

У 2016 р. закінчила Донбаський державний педагогічний інститут «Горлівський інститут іноземних мов» за спеціальністю «Історія. Практична психологія»; освітній рівень – спеціаліст.

Викладає дисципліни: «Експериментальна психологія», «Психологія спілкування», «Практикум з вікової психології», «Психогігієна», «Психологічна служба в школі», «Клінічна психологія».

Коло наукових інтересів:  проблема історичної вини в контексті психологічних особливостей народів, посттравматичний синдром  в переміщених вищих навчальних закладах, неформальна освіта  і її можливості в сучасному світі.

Автор 11 публікацій, з яких 1 у науково-метричному міжнародному виданні, 1 фахове видання.

Керівник студентської науково-проектної  групи «Історична провина в кризових ситуаціях: соціально-психологічний аспект».

У 2016 р. брала участь у Культурно-документальному проекті «Шахтарські історії зі заходу та сходу України», результатом якого  став документальний фільм. Посіла перше місце у ІІ Міжнародної науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для майбутнього країни» у 2017 р.

e-mail: zavgorodnaaalena21@gmail.com 

Разумова Олена Геннадіївна – викладач кафедри психології та педагогіки, аспірант Донбаського Державного педагогічного університету.

У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю « Практична психологія»; освітній рівень  — спеціаліст.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психологія відхиленої поведінки», «Психодіагностика».

Коло наукових інтересів: формування позитивної Я-концепції у студентів, розвиток професійної Я-концепції майбутніх педагогів.

Автор 5 публікацій, з яких 2 у фахових виданнях, 1 міжнародна колективна монографія «Розвиток професійної Я-концепції у студентів майбутніх педагогів».

Виконує обов’язки секретаря кафедри.

У травні-вересні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovativetechnologiesineducation».

e-mail: ograzumova@gmail.com 

Сізов Дмитро Юрійович – викладач кафедри психології та педагогіки.

У 2018 р. закінчив Донбаський державний педагогічний інститут «Горлівський інститут іноземних мов» за спеціальністю «Історія. Практична психологія»; освітній рівень – магістр.
Викладає дисципліни: «Історія психології», «Загальна психологія», «Психологія», «Вікова психологія», «Практикум з вікової психології», «Педагогічна психологія».

Коло наукових інтересів: теорія особистості, конфліктологія

 sizov_1996@mail.ua

 

Секція педагогіки та методики викладання іноземних мов налічує 4 викладача: 2 доценти, 1 старший викладач, 1 викладач.

 Кокоріна Людмила Володимирівна – завідувач секції, доцент, кандидат педагогічних наук.

У 2007 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (англійська, іспанська).

У 2013 р. захистила дисертацію з теми «Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Іспанії» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, освіта обдарованих, сучасні методи викладання.

В 2015 р. та 2016 р. проходила стажування в Автономному університеті Барселони (Іспанія) на кафедрі педагогіки та психології в якості індивідуального дослідника.

Дисципліни, що викладаються: Педагогіка, Методика виховної роботи та основи педагогічной майстерності, Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах, Педагогічний менеджмент.

E-mail: lyuda.kokorina.85@gmail.com

 

Несторук Наталя Анатоліївна – доцент, кандидат педагогічних наук.

У 1997 р. закінчила Українську інженерно-педагогічну академію, спеціальність – електроенергетика. У 2017 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, спеціальність – науки про освіту.

У 2014 р. захистила дисертацію з теми «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів електромеханічного профілю до профедення експериментальних досліджень у процесі вивчення технічних дисциплін» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Наукові інтереси: неперервна освіта, філософія сучасної освіти, педагогічний менеджмент.

Дисципліни, що викладаються: Педагогіка, Педагогіка новаторства, Педагогічний менеджмент.

E-mail: natasha.nestoruk@yandex.ua

 

Єфімов Дмитро Володимирович – старший викладач, кандидат педагогічних наук.

У 2013 р. закінчив Українську інженерно-педагогічну академію, спеціальність – професійна освіта, комп’ютерні технології. 

У 2018 р. захистив дисертацію з теми «Розбудова системи початкової професійної освіти Донбасу другої половини ХІХ століття – на початку ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові інтереси: інформаційні технології в освіті, розвиток вітчизняної педагогічної думки та освіти.

Дисципліни, що викладаються: Історія педагогіки, Основи інформатики, Методика використання комп’ютерних технологій

E-mail: jaster19911@gmail.com

 

 

 

Ковальська Наталія Валеріївна – викладач.

У 1988 р. закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, факультет високомолекулярних сполучень, спеціальність – інженер-технолог. Офіцер запасу, спеціальність – хімічна та радіаційна розвідка. У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова та зарубіжна література.

Наукові інтереси: особливості охорони праці в освітній діяльності.

Дисципліни, що викладаються: Валеологія та безпека життєдіяльності, Основи охорони праці.

E-mail: nvkovalskaya@ukr.net