Секція психології

Мельник Валерія Валеріївна – доктор філософських наук, професор, очолює кафедру психології та педагогіки з 2016 року.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститутза спеціальністю «Українська філологія». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації» зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

У 2008 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Психологія».

У 2014 р. захистила докторську дисертацію з теми «Соціально-філософські експлікації страху в протестантській версії екзистенціалізму» зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Коло наукових інтересів: психологія лідерства, психологія спілкування, психологія тренінгів.

Автор понад 60 наукових праць, серед яких 2 навчально-методичних посібники, 1 монографія.Науковий редактор фахового видання «Вісник Донбаського державного педагогічного університету». Має сертифікат міжнародного стажування (Польща).

Науковий керівник 3 аспірантів із психології та філософії.Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій із соціальної філософії, філософії та історії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ.

Грицук Оксана Вікторівна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова, практична психологія.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології.

Викладає навчальні дисципліни: «Загальна психологія», «Порівняльна психологія», «Теорія особистості», «Клінічна психологія», «Психосоматика», «Психолінгвістика».

Коло наукових інтересів: психологія емоцій, когнітивнапсихологія, психологіяздоров’я, психолінгвістика, психосемантика.

Автор понад 100 публікацій, з яких 24 у фахових виданнях, 1 навчально-методичний посібник «Крос-культурна психологія : навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 Психологія», 1 колективна монографія «Innowacje i technologieinformacyjne w edukacji».

E-mail: oxana.gri@gmail.com

Грицук Юрій Валерійович– доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1997 р. з відзнакою закінчив Горлівський автомобільно-дорожній інститут Донецького державного технічного університету за спеціальністю «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг та аеродромів».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу з теми: «Асфальтошлакобетони на аніонних бітумних емульсіях»за спеціальністю05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2017 р. виконує обов’язки завідувача кафедри загальної інженерної підготовки ДонНАБА.

Викладає навчальну дисципліну «Основи інформатики».

Автор та співавтор понад 350 наукових і навчально-методичних робіт, зокрема навчального посібника з грифом МОНУкраїни. Брав участь у підготовці декількох монографій. Має 11 свідоцтв про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (у складі творчих колективів) та 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (у складі творчих колективів).

E-mail: hrytsuk.for.students@gmail.com

Резнікова Олена Анатоліївна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1984 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Психологія спілкування», «Диференційна психологія», «Психологія травмуючи ситуацій», «Психогігієна», «Психологія тренінгів», «Психологія»

Коло наукових інтересів: теорія психологічного захисту та копінг поведінки; теоретичні та методологічні проблеми психології; психологічна допомога особистості у травмуючих ситуаціях.

Автор 55 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

Очолює експертну комісію факультету психології, економіки та управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», є членом університетської конкурсної комісії студентських наукових робіт.

e-mail: ereznikova63@gmail.com

Борозенцева Тетяна Валеріївна – доцент кафедри психології та педагогіки, зав. секції психології, кандидат психологічних наук.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в закладах освіти»; освітній рівень  — спеціаліст.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціально-психологічні особливості корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Викладає дисципліни: «Математичні методи в роботі психолога», «Анатомія та фізіологія нервової системи», «Методика викладання психології», «Диференційна психологія», «Етнопсихологія», «Теорія та методологія психологічних досліджень».

Коло наукових інтересів: теорія мотивації, формування корпоративної культури, інваріантне моделювання у психології.

Автор 17 публікацій, з яких 9 –  у фахових виданнях, 1 колективна монографія «Корпоративна культура громадських організацій у соціально-психологічному вимірі», 1 міжнародна колективна монографія «Innovativetechnologiesintheformationanddevelopmentofhumancapital».

Є членом вченої ради інституту; керівником студентської науково-проектної групи «Умови самоорганізації соціальних систем».

У січні-квітні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovativetechnologiesineducation».

e-mail: kramagrad@gmail.com

Кіян Андрій Петрович – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук.

У 1996 р. закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Дефектологія. Олігофренопедагогіка і логопедія»

У 2009 р. закінчив Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Менеджмент організації», здобув кваліфікацію спеціаліста з менеджменту».

У 2015 р захистив кандидатську дисертацію з теми «Психологічна готовність педагога до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологічна служба у школі», «Психологія спілкування».

Коло наукових інтересів: психологічна готовність до педагогічної діяльності, маніпулятивний вплив у педагогічній діяльності, конструктивна протидія маніпулятивному впливу.

Автор 21 публікації, з яких 13 у фахових виданнях.

e-mail: kiian.andrey@gmail.com

Маннапова Катерина Робертівна – старший викладач кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук.

У 2009 р. закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність: «Психологія»); освітній рівень  — магістр.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні фактори формування життєстійкості підлітків з неповної сім’ї» зі спеціальності 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Крос-культурна психологія», «Диференційна психологія», «Порівняльна психологія», «Психологія».

Коло наукових інтересів: психодрама, життєстійкість, теорія особистості..

Автор 12 публікацій, з яких 11 –  у фахових виданнях, 1 монографія «Життєстійкість підлітків із неповних сімей».

З 27 серпня по 26 жовтня 2018 р. проходить науково-педагогічне стажування за програмою підвищення кваліфікації у Вищій школі економіки та менеджменту суспільного управління у м. Братиславі (Словацька Республіка).

e-mail: e.mannapova@gmail.com

Завгородня Альона Олегівна – викладач кафедри психології та педагогіки.

У 2016 р. закінчила Донбаський державний педагогічний інститут «Горлівський інститут іноземних мов» за спеціальністю «Історія. Практична психологія»; освітній рівень – спеціаліст.

Викладає дисципліни: «Експериментальна психологія», «Психологія спілкування», «Практикум з вікової психології», «Психогігієна», «Психологічна служба в школі», «Клінічна психологія».

Коло наукових інтересів:  проблема історичної вини в контексті психологічних особливостей народів, посттравматичний синдром  в переміщених вищих навчальних закладах, неформальна освіта  і її можливості в сучасному світі.

Автор 11 публікацій, з яких 1 у науково-метричному міжнародному виданні, 1 фахове видання.

Керівник студентської науково-проектної  групи «Історична провина в кризових ситуаціях: соціально-психологічний аспект».

У 2016 р. брала участь у Культурно-документальному проекті «Шахтарські історії зі заходу та сходу України», результатом якого  став документальний фільм. Посіла перше місце у ІІ Міжнародної науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для майбутнього країни» у 2017 р.

e-mail: zavgorodnaaalena21@gmail.com 

Разумова Олена Геннадіївна – викладач кафедри психології та педагогіки, аспірант Донбаського Державного педагогічного університету.

У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальність « Практична психологія»; освітній рівень  — спеціаліст.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психологія відхиленої поведінки», «Психодіагностика».

Коло наукових інтересів: формування позитивної Я-концепції у студентів, розвиток професійної Я-концепції майбутніх педагогів.

Автор 5 публікацій, з яких 2 у фахових виданнях, 1 міжнародна колективна монографія «Розвиток професійної Я-концепції у студентів майбутніх педагогів».

Виконує обов’язки секретаря кафедри.

У травні-вересні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovativetechnologiesineducation».

e-mail: ograzumova@gmail.com 

Кіян Людмила Володимирівна – викладач кафедри психології та педагогіки.

У 2003 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Психологія»; освітній рівень – спеціаліст.

З 2014-2016 рр. навчалася в аспірантурі Державного вищого навчального закладу «Дoнбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Психогігієна», «Психологія особистості».

Коло наукових інтересів: комунікативні здібності, когнітивні здібності, професійне становлення майбутніх психологів.

Автор 5 публікацій, із яких 3 – фахові.

e-mail kiian.iudmila@gmail.com

Секція педагогіки та методики викладання іноземних мов

 

Кокоріна Людмила Володимирівна – завідувач секції, доцент, кандидат педагогічних наук.

У 2007 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (англійська, іспанська)». У 2013 р. захистила дисертацію з теми «Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Іспанії» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2015 р. та 2016 р. проходила стажування в Автономному університеті Барселони (Іспанія) на кафедрі педагогіки та психології в якості індивідуального дослідника. У період з 02 жовтня по 02 листопада 2017 року пройшла стажування на кафедрі  загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

E-mail: lyuda.kokorina.85@gmail.com

Несторук Наталя Анатоліївна – доцент, кандидат педагогічних наук.

У 1997 р. закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «електроенергетика». У 2017 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за  спеціальністю «Науки про освіту». У 2014 р. захистила дисертацію з теми «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів електромеханічного профілю до проведення експериментальних досліджень у процесі вивчення технічних дисциплін» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). У період з 01 листопада 2016 по 31 травня 2017 року пройшла стажування в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за темою «Лінгвістична компетентність як фактор професійного успіху».

E-mail: natasha.nestoruk@yandex.ua

Єфімов Дмитро Володимирович – старший викладач, кандидат педагогічних наук.

У 2013 р. закінчив Українську інженерно-педагогічну академію, спеціальність «Професійна освіта, комп’ютерні технології».  У 2018 р. захистив дисертацію з теми «Розбудова системи початкової професійної освіти Донбасу другої половини ХІХ століття – на початку ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

E-mail: jaster19911@gmail.com

Ковальська Наталія Валеріївна – викладач.

У 1988 р. закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, факультет високомолекулярних сполучень, спеціальність – інженер-технолог. Офіцер запасу, спеціальність «Хімічна та радіаційна розвідка».

У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю  «Англійська мова та зарубіжна література». Пройшла курси підвищення кваліфікації: із цивільного захисту – у Донецькому НМЦ ЦЗ та БЖД у 2008 р. та 2010 р.; з охорони праці – у Головному НМЦ Держгірпромнагляду України (м. Київ) у 2015 р.

E-mail: nvkovalskaya@ukr.net