Секція психології

Мельник Валерія Валеріївна – доктор філософських наук, професор, очолює кафедру психології та педагогіки з 2016 року.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститутза спеціальністю «Українська філологія». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації» зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

У 2008 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Психологія».

У 2014 р. захистила докторську дисертацію з теми «Соціально-філософські експлікації страху в протестантській версії екзистенціалізму» зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Коло наукових інтересів: психологія лідерства, психологія спілкування, психологія тренінгів; сучасні теорії особистості,дослідження суб’ективного шляху вирішення екзистеційних питань, пов’язаних зі страхом смерті, відчуттям самотності та відчуженості.

Автор понад 60 наукових праць, серед яких 2 навчально-методичних посібники, 1 монографія.Науковий редактор фахового видання «Вісник Донбаського державного педагогічного університету». Має сертифікат міжнародного стажування (Польща).

Науковий керівник 3 аспірантів із психології та філософії.Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій із соціальної філософії, філософії та історії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ.

E-mail: v.melnik@forlan.org.uaі

Грицук Оксана Вікторівна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова, практична психологія.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології.

Викладає навчальні дисципліни: «Психологічна експертиза», «Психодіагностика», «Когнітивнапсихологія», «Основи наукових досліджень».

Керівник студентської науково-проблемної групи «Психічні та емоційні стани в структурі особистості».

Коло наукових інтересів: психологія емоцій, когнітивнапсихологія, психологіяздоров’я, психолінгвістика, психосемантика.

Автор понад 100 публікацій, з яких 24 у фахових виданнях,2 навчально-методичних посібниківдля здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 Психологія:«Крос-культурна психологія», «Психолінгівістика»; 1 колективна монографія «Innowacje i technologieinformacyjne w edukacji».

E-mail: o.hrytsuk@forlan.org.ua

Грицук Юрій Валерійович– доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1997 р. з відзнакою закінчив Горлівський автомобільно-дорожній інститут Донецького державного технічного університету за спеціальністю «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг та аеродромів».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу з теми: «Асфальтошлакобетони на аніонних бітумних емульсіях»за спеціальністю05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2017 р. виконує обов’язки завідувача кафедри загальної інженерної підготовки ДонНАБА.

Викладає навчальні дисципліни: «Методика багатомірного аналізу», «Основи інформатики»,

Автор та співавтор понад 350 наукових і навчально-методичних робіт, зокрема навчального посібника з грифом МОНУкраїни. Брав участь у підготовці декількох монографій. Має 11 свідоцтв про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (у складі творчих колективів) та 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (у складі творчих колективів).

E-mail: y.hrytsuk@forlan.org.ua

Резнікова Олена Анатоліївна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1984 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Військова психологія», «Юридична психологія», «Диференційна психологія», «Сучасні теорії глибинної психології», «Експериментальна психологія».

Коло наукових інтересів: дослідження умов та механізмів, що формують індивідуально-типологічні і статево-вікові особливості особистості. психологічна допомога особистості у травмуючих ситуаціях.

Автор 55 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

Очолює експертну комісію факультету психології, економіки та управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», є членом університетської конкурсної комісії студентських наукових робіт.

e-mail: o.reznikova@forlan.org.ua

Борозенцева Тетяна Валеріївна – доцент кафедри психології та педагогіки, зав. секції психології, кандидат психологічних наук.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в закладах освіти»; освітній рівень  — спеціаліст.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціально-психологічні особливості корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Викладає дисципліни: «Методика викладання психології у вищій школі», «Психолінгвістика», «Основи психосоматики», «Математичні методи в роботі психолога», «Теорія та методологія психологічних досліджень».

Коло наукових інтересів: теорія мотивації, формування корпоративної культури, інваріантне моделювання у психології.

Автор 18 публікацій, з яких 9 –  у фахових виданнях, 1 колективна монографія «Корпоративна культура громадських організацій у соціально-психологічному вимірі», 1 міжнародна колективна монографія «Innovativetechnologiesintheformationanddevelopmentofhumancapital».

Є членом вченої ради інституту; керівником студентської науково-проблемної  групи «Соціально-психологічні чинники формування мотиваційної сфери особистості»

У січні-квітні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovativetechnologiesineducation».

e-mail: t.borozentseva@forlan.org.ua

Кіян Андрій Петрович – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук. 

У 1996 р. закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Дефектологія. Олігофренопедагогіка і логопедія», здобув кваліфікацію: вчитель допоміжної школи і логопед. 

У 2009 р. закінчив Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Менеджмент організації», здобув кваліфікацію спеціаліста з менеджменту.

У 2015 р захистив кандидатську дисертацію з теми «Психологічна готовність педагога до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Викладає дисципліни: «Крос-культурна психологія», «Етнопсихологія», «Психофізіологія», «Теорія особистості», «Основи психокорекції», «Психологія кризи». «Психологія сім’ї». 

Коло наукових інтересів: етнічна самоідентифікація у віковому вимірі, етнічні стереотипи та методи маніпулятівного впливу в міжособистістному та міжгруповому спілкуванні,   психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки підлітками  в умовах педагогічного процесу. 

Автор 21 публікації, з яких 13 у фахових виданнях. 

e-mail: a.kiian@forlan.org.ua

Свіденська Галина Миколаївна – доцент, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки. 

У 1991 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)». 

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підлітково їкризи» по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Викладає дисципліни: «Порівняльна психологія», «Диференційна психологія», «Теорія особистості». 

Коло наукових інтересів: розвиток психічних процесів в онто – і філогенезі, самосвідомість як вища форма еволюції свідомості, причини виникнення аномалій психічної діяльності у підлітковому віці, закономірності розвитку особистості з патологією, особливості заходів, що спрямовані на формування інтелектуально і морально розвиненої особистості. 

Автор 53 публікацій наукового та науково-методичного спрямування. 

E-mail: g.svidenska@forlan.org.ua

Сізов Дмитро Юрійович – викладач кафедри психології та педагогіки.

У 2018 р. закінчив Донбаський державний педагогічний інститут «Горлівський інститут іноземних мов» за спеціальністю «Історія. Практична психологія»; освітній рівень – магістр.

Викладає дисципліни: «Історія психології», «Психологія», «Практикум з вікової психології», «Психологія особистості», «Психологія менеджменту»,  «Психодіагностика», «Анатомія та еволюція нервової системи людини», «Медична психологія», «Психогігієна».

Коло наукових інтересів: теорія особистості, конфліктологія

 e-mail: d.sizov@ forlan.org.ua

 

 

Степанова Сніжана Сергіївна– викладач кафедри психології та педагогіки.

У 2004 році закінчила Донецький інститут ринку та соціальної політики за спеціальністю «Психологія»  та здобула кваліфікацію психолог.

Викладає дисципліни: «Експериментальна психологія», «Основи психотерапії», «Соціальна психологія», «Вікове психологічне консультування», «Основи психотерапії», «Сучасні теорії глибинної психології».

Коло наукових інтересів: ціннісно-мотиваційна сфера підлітків, методи психокорекції емоційних станів.

e-mail: s.stepanova@forlan.org.ua

 

 

Доля Інна Валентинівна – викладач кафедри психології та педагогіки. 

У 1997 р. закінчила  Краматорський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Викладання дошкільної педагогіки та психології», здобула кваліфікацію: викладач дошкільної педагогіки та психології. 

У 2002 р. Закінчила Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників  за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію психолог. 

Додаткова освіта: проект  інституту Д.Гопкінса (США) та НАУКМА (Україна) «Терапія СЕТА» (консультант, супервізор). 

У 2012 р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія. 

Викладає дисципліни:. «Психологія спілкування», «Психологія тренінгів», «Психологія менеджменту», «Психологія кризи». 

Має досвід роботи в міжнародних та громадських організаціях в якості психолога («MSF» («Лікарі без кордонів»), «PIN» («Людина в біді»), ГО «Проліска» при підтримці ОВКБ ООН) 

Коло наукових та практичних інтересів: основні механізми психологічного захисту, робота зі стресом та травмою (ППП, ПТСР, СР, ГТР), психологічна підтримка населення України, яке постраждало від збройного конфлікту.

Автор 21 публікації, з яких 13 у фахових виданнях.

Має 3 публікації в журналі «Практичний психолог»,в альманахах ДІПО, авторські методичні розробки. 

e-mail: i.dolya@forlan.org.ua 

Кошелева Наталя Геннадіївна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

У 1996 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова та література».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування готовності майбутніх економістів до проектування фахової діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2016 р. отримала атестат доцента кафедри інженерної педагогіки та психології.

У 2019 р. завершує навчання в магістратурі Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Середня освіта Українська мова і література / Психологія».

Викладає дисципліни: «Психологія спілкування», «Педагогічна психологія», «Психологічна служба в школі», «Психогігієна», «Психологія», «Методика викладання психології у вищій школі», «Організаційна психологія  та психологія керування».

Коло наукових інтересів: педагогічна інноватика, філософія освіти, методики викладання у вищій школі, психологічні закономірності навчання і виховання, вивчення специфіки формування психологічної компетентності майбутніх викладачів-філологів.

Автор понад 100 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

e-mail: n.cosheleva@forlan.org.ua

Кузьміна Вікторія Юріївна–старший викладач кафедри психології та педагогіки.

У 2006 р. закінчила Краматорський економіко-гуманітарний інститут за  спеціальністю «Психологія». Здобула кваліфікацію магістра з психології, психолога-викладача вищого навчального закладу.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психологічна служба в школі», «Психологія тренінгів», «Психологічні основи профорієтування».

Коло наукових інтересів: розвиток емоційного інтелекту в групах активного соціально-психологічного пізнання, сучасні психологічні практики.

Автор 20 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

e-mail: v.kuzmina@forlan.org.ua

 

 

Секція педагогіки та методики викладання іноземних мов налічує 4 викладача: 2 доценти, 1 старший викладач, 1 викладач.

 Кокоріна Людмила Володимирівна – завідувач секції, доцент, кандидат педагогічних наук.

У 2007 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (англійська, іспанська).

У 2013 р. захистила дисертацію з теми «Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Іспанії» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, освіта обдарованих, сучасні методи викладання.

В 2015 р. та 2016 р. проходила стажування в Автономному університеті Барселони (Іспанія) на кафедрі педагогіки та психології в якості індивідуального дослідника.

Дисципліни, що викладаються: Педагогіка, Методика виховної роботи та основи педагогічной майстерності, Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах, Педагогічний менеджмент.

E-mail: lyuda.kokorina.85@gmail.com

 

Несторук Наталя Анатоліївна – доцент, кандидат педагогічних наук.

У 1997 р. закінчила Українську інженерно-педагогічну академію, спеціальність – електроенергетика. У 2017 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, спеціальність – науки про освіту.

У 2014 р. захистила дисертацію з теми «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів електромеханічного профілю до профедення експериментальних досліджень у процесі вивчення технічних дисциплін» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Наукові інтереси: неперервна освіта, філософія сучасної освіти, педагогічний менеджмент.

Дисципліни, що викладаються: Педагогіка, Педагогіка новаторства, Педагогічний менеджмент.

E-mail: natasha.nestoruk@yandex.ua

 

Єфімов Дмитро Володимирович – старший викладач, кандидат педагогічних наук.

У 2013 р. закінчив Українську інженерно-педагогічну академію, спеціальність – професійна освіта, комп’ютерні технології. 

У 2018 р. захистив дисертацію з теми «Розбудова системи початкової професійної освіти Донбасу другої половини ХІХ століття – на початку ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові інтереси: інформаційні технології в освіті, розвиток вітчизняної педагогічної думки та освіти.

Дисципліни, що викладаються: Історія педагогіки, Основи інформатики, Методика використання комп’ютерних технологій

E-mail: jaster19911@gmail.com

 

 

 

Ковальська Наталія Валеріївна – викладач.

У 1988 р. закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, факультет високомолекулярних сполучень, спеціальність – інженер-технолог. Офіцер запасу, спеціальність – хімічна та радіаційна розвідка. У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова та зарубіжна література.

Наукові інтереси: особливості охорони праці в освітній діяльності.

Дисципліни, що викладаються: Валеологія та безпека життєдіяльності, Основи охорони праці.

E-mail: nvkovalskaya@ukr.net

 

 

 

Лозова Тетяна Олександрівна – викладач кафедри.

У 2006 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька).

Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, методика навчання іноземних мов.

Дисципліни, що викладаються: Методика навчання іноземних мов і культур у закладах загальної середньої освіти.

E-mail: tatyanalozova@ukr.net