Кафедра психології

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра психології Горлівського інституту іноземних мов була заснована у 1992 р. Очолив новостворену кафедру доцент, кандидат педагогічних наук В.О. Волков. Перші науково-дослідницькі програми роботи кафедри були зорієнтовані на розробку проблем у галузі педагогічної психології. В теперішній час коло наукових практично-прикладних кафедральних досліджень охоплює цілу низку актуальних проблем: аспекти життєстійкості, самоорганізації та життєвого вибору людини, підтримка психічного здоров’я, кризова та реабілітаційна психологія, методи соціально-психологічного впливу, проектування та реалізація розвивально-корекційних програм (тренінгових, коучінгових, психотерапевтичних).

Кафедра психології здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю  053 Психологія.

Докладніше про діяльність кафедри:

https://www.facebook.com/kafedrapsychology053

https://sites.google.com/view/psychology-giim/головна

Контактний телефон: +38 050 55 805 48.

Борозенцева Тетяна Валеріївна  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології; очолює кафедру психології з 2020 року.

За першим фахом – інженер-технолог, спеціальність «Раціональне використання водних ресурсів і знешкодження промислових стоків» (1987 р., Новочеркаський політехнічний інститут, будівельний факультет).

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в закладах освіти»; освітній рівень  – спеціаліст.

Створила та очолювала кадрове агентство «Вектор» (м. Краматорськ) з 2004 по 2017 рік.

Бізнес-тренер за напрямами: ефективне управління, мотивація та підбор персоналу, командоутворення, безконфліктне спілкування, стрес менеджмент.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціально-психологічні особливості корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Веде приватну психологічну практику: сімейне консультування, дитячо-батьківські відносини,  тренінги особистісного розвитку для підлітків та дорослих.

Викладає дисципліни: «Математичні методи в роботі психолога», «Технології підбору, оцінки та розвитку персоналу», «Психотехнології в бізнес-діяльності», «Психологія і технологія посередництва в конфлікті», «Психологія підприємництва», «Психологія творчості», «Сексологія та психологія сексуальності», «Основи дитячої патопсихології», «Дитяча психотерапія».

Коло наукових інтересів: теорія мотивації, формування корпоративної культури, інваріантне моделювання в психокорекційній роботі.

Автор 20 публікацій, з яких 9 –  у фахових виданнях, 1 колективна монографія «Корпоративна культура громадських організацій у соціально-психологічному вимірі», 1 міжнародна колективна монографія «Innovative technologies in the formation and development of human capital».

Є членом вченої ради інституту.

У січні-квітні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovative technologies in education».

e-mail: t.borozentseva@forlan.org.ua

Грицук Оксана Вікторівна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, практична психологія»; освітній рівень – спеціаліст.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології.

Викладає дисципліни: «Когнітивна психологія», «Основи наукових досліджень», «Методика багатовимірного аналізу», «Психологічна експертиза», «Психодіагностика», «Основи психосоматики», «Загальна психологія».

Коло наукових інтересів: психологія емоцій, психологія психічних станів, когнітивна психологія, психологія здоров’я, психолінгвістика, психосемантика.

Автор понад 130 наукових публікацій, серед яких статті у фахових виданнях України і зарубіжних наукових виданнях, навчальні посібники, методичні рекомендації, колективні монографії.

У жовтні 2020 р. пройшла стажування у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (Україна). Тема стажування «Менеджмент кризового та екстреного психологічного втручання: наука і практика».

e-mail: o.hrytsuk@forlan.org.ua

Кошелева Наталя Геннадіївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Кошелева Наталя Геннадіївна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології; працює в системі освіти України з 1995 р.

У 1996 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова та література».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування готовності майбутніх економістів до проектування фахової діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2016 р. отримала атестат доцента кафедри інженерної педагогіки та психології.

У 2019 р. закінчила магістратуру Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Середня освіта. Українська мова і література / Психологія».

Викладає дисципліни: «Педагогічна психологія», «Психологічна служба в школі», «Педагогіка та методика викладання психологічних дисциплін»,  «Психологія», «Психогігієна», «Психологія спілкування», «Психологія інклюзивної освіти», «Організаційна психологія та психологія керування».

Розробила та викладає авторські вибіркові курси: «Психологія кар’єри», «Психологія мистецтва», «Гендерна психологія», «Профілактика та психокорекція відхиленої поведінки», «Психологія адиктивної поведінки», «Психологія конфлікту», «Психологія менеджменту».

Коло наукових інтересів: методики викладання у середній та вищій школі; педагогічна інноватика; філософія освіти; психологічні закономірності і механізми навчання і виховання; формування психологічної та методичної компетентності майбутніх викладачів; міждисциплінарні дослідження в галузі літератури, психології, педагогіки.

Автор понад 120 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

e-mail: n.cosheleva@forlan.org.ua

Дроздова Діана Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 2008 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальність «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і психології, практичного психолога. Освітній рівень- магістр.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Індивідуальні особливості архетипної символіки (глибинно-психологічний аспект)» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Вікова психологія», «Сучасні теорії глибинної психології», «Методологія і організація психологічних досліджень», «Політична психологія», «Психологія реклами», «Психологія масової поведінки», «Акмеопсихологія та психотерапія вікових криз», «Психологічна допомога особам з груп ризику».

Коло наукових інтересів: глибинне пізнання особливостей індивідуальної неповторності психіки.

Автор 36 наукових публікацій, з яких 10 – у фахових виданнях, 4 – у колективних монографіях, в тому числі міжнародних. 

Є керівником студентської науково-проблемної групи «Індивідуальні особливості становлення особистості».

У грудні 2020 – квітні 2021 року пройшла міжнародне стажування у Katowice School of Technology (м. Катовіце, Республіка Польща). Тема: «Innovations in education. Innovative technologies for teaching professional disciplines».

e-mail: d.drozdova@forlan.org.ua

Грицук Юрій Валерійович – доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри психології.

В 1997 р. закінчив Автомобільно-дорожній інститут Донецького державного технічного університету, спеціальність – «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг і аеродромів».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Асфальтошлакобетони на аніонних бітумних емульсіях». В 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої і прикладної математики та інформатики.

Викладає дисципліни: «ІКТ в галузі», «Методика використання комп’ютерних технологій в роботі психолога», «Методика багатомірного аналізу», «Математичні методи в роботі психолога».

Коло наукових інтересів: інформаційні технології в практичних дослідженнях, організація навчання здобувачів з використанням інформаційних технологій, інформаційні системи

Автор та співавтор понад 420 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі навчального посібника з грифом МОНУ «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Вражаючі фактори, заходи попередження та захисту». Має 11 свідоцтв про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (у складі творчих колективів) та 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (у складі творчих колективів).

e-mail: y.hrytsuk@forlan.org.ua

Резнікова Олена Анатоліївна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1984 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Методологія та організація психологічних досліджень» «Військова психологія»,  «Кримінальна психологія», «Експериментальна психологія», «Сучасні технології реабілітаційної психології»,  «Сучасні теорії та практики психологічного консультування».

Коло наукових інтересів: психологічна допомога особистості у травмуючих ситуаціях.

Автор 57 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

Очолює експертну комісію факультету психології, економіки та управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», є членом університетської конкурсної комісії студентських наукових робіт.

e-mail: o.reznikova@forlan.org.ua

Свіденська Галина Миколаївна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1991 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи» по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Зоопсихологія. Порівняльна психологія», «Психофізіологія», «Диференційна психологія», «Патопсихологія», «Медична психологія», «Психологія сім’ї», «Дитяча психотерапія».

Коло наукових інтересів: розвиток психічних процесів в онто- і філогенезі; формування самосвідомості; причини виникнення аномалій психічної діяльності у підлітковому віці; чинники  формування інтелектуально і морально розвиненої особистості.

Автор 55 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

E-mail: g.svidenska@forlan.org.ua 

Разумова Олена Геннадіївна –доктор філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 Психологія, старший викладач кафедри психології.

У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Практична психологія»; освітній рівень  — спеціаліст.

З 2017р. по 2021р. навчалась в аспірантурі Донбаського державного педагогічного університету.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Особливості розвитку професійної я-концепції майбутніх педагогів» за спеціальністю             053 Психологія.

Викладає дисципліни: «Психологія мистецтва», «Психодіагностика», «Психологічна експертиза», «Психологія кар’єри», «Вікова психологія», «Психологія кризи»..

Коло наукових інтересів: формування позитивної Я-концепції у студентів, розвиток професійної Я-концепції майбутніх педагогів, психологія сімейних відносин, дитяча психологія.

Авторка понад 20 публікацій, з яких 7 у фахових виданнях, 1 стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, 11 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій різного рівня, 1 розділ колективної монографії та інші.

У травні-вересні 2018 року пройшла міжнародне стажування у WyższaSzkołaTehnichna w Katowicach(м. Катовіце, Республіка Польща). Тема стажування «Innovative technologies in education».

e-mail: o.razumova@forlan.org.ua

Степанова Сніжана Сергіївна викладач кафедри психології; заступник декана факультету соціальної та мовної комунікації.

У 2004 році закінчила Донецький інститут ринку та соціальної політики за спеціальністю «Психологія»  та здобула кваліфікацію психолог.

Має досвід практичного психолога у закладах освіти (2005- 2018).

Викладає дисципліни: «Соціальна психологія», «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Зоопсихологія. Порівняльна психологія», «Психологія сім’ї», «Практикум із соціальної психології».

Коло наукових інтересів: соціальні проблеми та перспективи, психологія малих груп, конфліктологія, психологія спорту.

Співавтор 2 публікацій  у фахових міжнародних виданнях, бере участь у наукових та науково-практичних конференціях Всеукраїнського та Міжнародного рівня.

e-mail: s.stepanova@forlan.org.ua

Доля Інна Валентинівна  викладач кафедри психології.

У 2002 р. закінчила Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників за спеціальністю «Психологія»; освітній рівень  – спеціаліст.

Додаткова освіта: 2020-2019 НАУКМА-Дж.Хопкінса «терапія СЕТА» консультант, супервізор, Т-СЕТА (телефонне консультування терапії СЕТА 2021р.); 2020 «Розвиток навичок ведення переговорів, комунікації та фасілітації діалогів за методикою Гарвардського переговорного проєкту» тренерка; пройшла 8 крокову програму по роботі з втратою 2019; «Соматична і психосоматична декомпресія для вироблення стійкості до стресу» тренерка; продовжує навчання в когнітивно-поведінковому напрямку (наративно-експозіційна терапія (НЕТ), діалектико-поведінкова терапія (ДПТ), когнітивно-процесуальна терапія (КПТ); тренерка з програми «Діти та війна» (робота з травматичним досвідом); провайдер програми УП+ (управління проблемами+).

Співзасновник ГО «Точка рівноваги», членкиня МГО «Development Fondation».

Веде приватну психологічну практику (травмофокусована терапія); тренінги зі стресостійкості, ППП, попередження емоційного та професійного вигорання, робота зі складними пацієнтами, підтримка фахівців центру планування сім’ї та ін.

В рамках приватницької діяльності співпрацює з ГО «Проліска» від УВКБ ООН  «надання психосоціальної підтримки населенню».

 Викладає дисципліни (практичну частину): «Психологія адиктивної поведінки», «Основи професійного самовдосконалення», «Основи психотерапії», «Психологія кризи», «Гендерна психологія», «Профілактика та психокорекція. відхиленої поведінки», «Методика та організація соціально-психологічних та громадських тренінгів», «Сучасні технології реабілітаційної психології», «Основи психологічного консультування», «Психологія психічних станів».

 Коло наукових інтересів: доказові методи травмофокусованої психотерапії.

Автор 5 публікацій, з яких 1 –  у фаховому виданні, 1 міжнародна колективна монографія в рамках міжнародного проекту: Scientific project IGA 3/2020-M “Improving Healthcare Efficiency: New Trends and Challenges”. (Funder: VSEMvs IGA VSEMvs, i.e. School of Economics and Management in Public Administration)

 e-mail: i.dolia@forlan.org.ua

Петрук Аліна Федорівна  викладач кафедри психології.

У 2019 р. закінчила Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Історія. Практична психологія»; освітній рівень – магістр.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Диференційна психологія», «Когнітивна психологія», «Сучасні теорії глибинної психології» та інші.

Коло наукових інтересів: гендерна психологія, диференційні аспекти формування та розвитку особистості в культурно-історичному вимірі, психологія метамодерну.

e-mail: a.petruk@forlan.org.ua

Сізов Дмитро Юрійович – аспірант Донбаського державного педагогічного університету за спеціальністю «Психологія»,  викладач кафедри психології.

У 2018 р. закінчив Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»   за спеціальністю «Історія. Практична психологія»; освітній рівень – магістр.

Викладає дисципліни: «Історія психології», «Основи психофізіології», «Практикум з вікової психології», «Психологія особистості», «Основи наукових досліджень», «Психогігієна».

Коло наукових інтересів: теорія особистості, конфліктологія 

e-mail: d.sizov@forlan.org.ua 

Администратор