16 | 10 | 2018

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітній процес підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в Горлівському інституті іноземних мов забезпечують 62 науково-педагогічних працівника, з яких 8 докторів наук, професорів (13 %) і 33 кандидати наук, доценти (53,2 %).

 ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

 1. Германські студії:  лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

2. Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство.

3. Лінгводидактичні стратегії  навчання англійської мови, другої мови (іспанська)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Сучасні філологічні студії: українська мова та література, іноземна мова(англійська/російська)


2. Переклад і міжкультурна комунікація (англійська мова і друга іноземна мова)

3. Практична психологія

4. Сучасні когнітивні студії (українська мова і література, англійська мова та література / психологія): лінгвістика,  літературознавство, психологія

5. Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

6. Історія  (англійська мова/практична психологія)

7. Дидактичні стратегії соціальної та мовної комунікації (англійська мова та література, історія, психологія)