24 | 11 | 2017

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кафедра світової літератури 

З історії кафедри

Кафедра була започаткована у 1989 році під назвою «Кафедра російської літератури». Впродовж 1989 – 1996 років кафедрою керували к. філол. н., доц. Волков Є. М. (до 1994 року), к. філол. н., доц. Ольхова Н. А. У 1996 році кафедру було з’єднано з кафедрою теорії та історії світової культури (яка, в свою чергу, виникла у 1993 році) – завідувач: к.філол.н., доц. Лаврова О. Л. На гуманітарному факультеті ГДПІІМ 1999 року формується кафедра зарубіжної літератури, під керівництвом к. філол. н., доц. Марченко Т. М. У 2003 році кафедру переводять на факультет англійської мови, до неї вливається викладацький склад кафедри теорії та історії світової культури. З того часу кафедру очолювали к. пед. н. доц. Мазуріна В. О., д.філол. н. проф. Марченко Т. М., к. філол. н., доц. Комаров С. А., к. філол. н., доц. Жарікова О. В. З листопада 2014 року кафедру в оновленому складі очолює к. філол. н., доц. Комаров С. А. На сьогодення кафедра підпорядковується факультету романо-германських мов.

 Загальна інформація

Протягом свого існування кафедра світової літератури постійно якісно зростала. Тільки за період з 2001 року викладачами кафедри було захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук та 1 — доктора філологічних наук. Підвищується і навчально-методичний рівень викладачів кафедри, що можна простежити за численними публікаціями навчальних посібників та методичних рекомендацій до вивчення різних курсів з зарубіжної літератури, історії української культури, методики викладання зарубіжної літератури. 

Кафедра співпрацює з кафедрами літератури інших вищих навчальних закладів України, зокрема кафедрою світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кафедрою всесвітньої літератури Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кафедра є одним з організаторів щорічної Міжрегіональної олімпіади з російської мови та літератури. Періодично кафедрою проводяться різноманітні конкурси, метою яких є сприяння розвитку творчих здібностей студентів (поетичні змагання, конкурси на кращого читця, кращого знавця зарубіжної літератури, конкурс на кращий твір на задану тему, тощо).

 Наукова робота

Викладачі кафедри плідно працюють у науково-дослідницькій галузі: приймають участь у конференціях різних рівнів, як в Україні, так і за її межами (Російська Федерація, Республіка Білорусь, Болгарія, Польща, Словенія), публікують статті у наукових збірках та журналах та запроваджують власні розвідки у процес викладання навчальних дисциплін. На кафедрі працює науковий семінар «Сучасні літературознавчі дослідження і формування ментально-світоглядних засад цілісної картини світу студентів-філологів». Викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими проблемними науковими групами, зосередженими на різних аспектах вивчення зарубіжної літератури та методики її викладання.

Протягом багатьох років (з 2004) кафедра виступає організатором міжнародних наукових конференцій, які вже стали традиційними: «Східнослов'янська філологія: від Нестора до сьогодення», «Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов'янської стилістики», «Російська мова і література в Україні: проблеми вивчення та викладання». Також, кафедра була ініциатором проведення Всеукраїнської студентської конференції «Молода русистика України».

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво працями, які щорічно (останні вісім років) отримують призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (з романо-германської філології, російської літератури, гендерних досліджень). У 2011 році авторським колективом викладачів кафедри був виданий навчальний посібник «Зарубіжна література доби постмодернізму», який отримав гриф МОН України.

 Навчально-методична робота

Кафедра забеспечує викладання наступних дисциплин на всіх факультетах ГІІМ: історія світової літератури (античність, середньовіччя, Відродження, XVII-XVIII століття, романтизм, реалізм, межа ХІХ-ХХ століть, ХХ століття), методика викладання зарубіжної літератури, історія української культури, спецкурсів «Світовий літературний процес. Епохи та напрямки», «Світова дитяча література», «Компаративні аспекти світової літератури», а також здійснює керівництво педагогічною практикою студентів 4-5 курсів. Наразі викладачами кафедри розробляються навчальні програми з дисциплін «Сучасний літературний процес: тенденції розвитку», «Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі», «Методологія сучасних літературознавчих досліджень», «Основи міфопоетики», «Гендерні дослідження в літературознавстві», впровадження яких в навчальний процес студентів-магістрів планується наступного року. Студенти мають можливість виконувати курсові, бакалаврські та дипломні роботи з зарубіжної літератури під керівництвом викладачів кафедри. Доктор філологічних наук, професор Марченко Т. М. викладає курс «Художня рецепція історії у світовій літературі» для студентів кваліфікації «Магістр педагогічних наук» зі спеціальності «Історія». Кандидат філологічних наук, доцент Комаров С. А. веде лекційні курси «Російська література метрополії ХХ століття: основні тенденції розвитку», «Російська сатирико-гумористична проза XVIII-ХХ століть: жанрове розмаїття та проблеми поетики» для аспірантів та пошукувачів, які навчаються за спеціальністю «Російська література».

 Кадровий склад кафедри

 Комаров Сергій Анатолійович, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчив ГДПІІМ у 1999 році (спеціальність  «Англійська мова, російська мова та література»). З 1999 року на кафедрі зарубіжної літератури викладав навчальні дисципліни «Історія зарубіжної літератури (античність, середньовіччя, Відродження, ХХ століття)», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Методика викладання зарубіжної літератури», спецкурси «Англійський роман ХХ століття», «Російська література другої половини ХХ століття».

2002 року поступив до аспірантури Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (кафедра російської та світової літератури). У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.02 - російська література за темою «Російська документальна проза 1917-1920 років («Несвоєчасні думки» О.М. Горького, «Окаянні дні» І.О. Буніна, «Листи до Луначарського» В.Г. Короленка)». З 2009 по 2012 рік навчався в докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Жанр фейлетону в російській літературі ХІХ — першої третини ХХ століття: теорія, історія, персоналії, поетика». У червні 2016 року пройшов передзахист дисертації.

Спеціалізується на викладанні історії зарубіжної літератури ХХ століття та літератури постмодернізму. Здійснює керівництво дипломними, бакалаврськими і курсовими роботами, виступає опонентом на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності «російська література». Керує науковими дослідженнями пошукувачів та аспірантів. Має близько 60 публікацій, з них 2 публікації навчально-методичного характеру, 1 навчальний посібник з грифом МОН (у співавторстві), 1 монографія.

Коло наукових інтересів: історія російської літератури ХХ століття, сатирико-гумористична проза, зарубіжна література ХХ століття, постмодерністські тенденції у світовій літературі, англомовна література (Великобританії, США, Канади).

 Марченко Тетяна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор. Закінчила ГДПІІМ у 1990 році за спеціальністю «Російська мова та література, англійська мова». Того ж року розпочала викладацьку діяльність.

У 1998 році, після закінчення аспірантури Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 01.02 — російська література «О. К. Толстой і його час». Протягом 2006-2009 років навчалася у докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. У 2011 році захистила докторську дисертацію «Епоха Богдана Хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історографічних традицій» у Таврійському національному університеті.

Займала посаду завідувача кафедри зарубіжної літератури у 1999-2003, 2004-2006, 2009-2012 роках. У 2009 році нагороджена почесною грамотою управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації. З 2012 року працює на посаді заступника директора з наукової роботи ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ» (з 2015 року — заступник директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи).

На кафедрі викладає дисципліну «Зарубіжна література», спеціалізується на літературі романтизму, реалізму, межі ХІХ-ХХ століть, здійснює керівництво бакалаврськими та дипломними роботами. Виступає опонентом на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності «Російська література». Є членом спеціалізованої вченої радиД 64.053.03Харківськогонаціонального педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (філологічні науки - література). Керує науковими дослідженнями пошукувачів та аспірантів зі спеціальностей «Теорія літератури», «Російська література». Має близько 100 публікацій.

Коло наукових інтересів: російська історична проза ХІХ–ХХ століть, історичні постаті в інтерпретаціях класиків російської та світової літератури, проблеми жанру історичного роману та романизованої біографії, російська література доби романтизму, зарубіжна література ХІХ століття, межі ХІХ-ХХ століття.

 Скляр Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила Шахтарське педагогічне училище за спеціальністю «Учитель початкових класів та англійської мови» (1999), педагогічний факультет Донецького інституту соціальної освіти за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література» (2003), аспірантуру Донецького національного університету (2006).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного» в 2012 році. Автор 60 науково-методичних робіт, із них 1 монографія.

На кафедрі світової літератури працює з 2014 року, веде лекції та семінари з методики викладання зарубіжної літератури, історії зарубіжної літератури (різні епохи та напрямки), здійснює здійснює керівництво педагогічною практикою з зарубіжної літератури, курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: психопоетика творчості українських і зарубіжних митців-письменників, інноваційні підходи в методиці викладання української мови та літератури, реалізація авторських електронних підручників з української літератури та літератури рідного краю, зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів в умовах дистанційного навчання.

 Горлова Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила факультет іноземних та української мов ГДПІІМ. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури на тему «Народ як протоперсонаж епічного висловлювання (на матеріалі романної прози Валерія Шевчука)». Отримала звання доцента в 2014 році. Має 40 публікацій, із них 3 — навчально-методичного характеру.

На кафедрі світової літератури працює з 2015 року, викладає дисципліни «Світова література» (античність, середні віки, Відродження, XVII-XVIII століття), «Світовий літературний процес. Епохи та напрямки», «Історія української культури», здійснює керівництво курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: українська та зарубіжна література ХХ століття, історія української культури, антична література і культура.

 Писарева Оксана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент. У 2006 році закінчила факультет слов'янських та германських мов ГДПІІМ (спеціальність «Англійська мова, українська мова та література, зарубіжна література»).

Навчалася в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, яку закінчила у 2013 році. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.02 – російська література на тему «М. Горький – історик російської літератури» у 2015 році.

На кафедрі світової літератури працює з 2006 року, викладає дисципліни «Світова література» (від античності до межі ХІХ-ХХ століть), «Методика викладання зарубіжної літератури», «Світова дитяча література», здійснює керівництво педагогічною практикою з зарубіжної літератури, курсовими та бакалаврськими роботами. Відповідає за міжнародне співробітництво кафедри.

Коло наукових інтересів: російська література ХІХ-ХХ століть, літературна критика, зарубіжна література межі ХІХ-ХХ століть, новітні тенденції у методиці викладання зарубіжньої літератури в загальноосвітніх школах України, основні тенденції розвитку дитячої літератури в ХХ столітті.

Оголошення

  Інформуємо, що польська сторона готова прийняти громадян України на безкоштовне навчання (без виплати стипендій) до вищих навчальних закладів Республіки Польща на 2017/18 навчальний рік:

* До 2 осіб на навчання на ступінь магістра (повний цикл навчання бакалавр + магістр – 5 років)

* До 10 осіб на часткове/семестрове навчання

* До 3 осіб на навчання (стажування) до аспірантури 

Звертаємо увагу, що всі витрати (проживання, харчування, проїзд) покриваються за рахунок учасника

За детальнішою інформацією звертатися до зав. відділу роботи з іноземними студентами Мальцевої Л.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

 Шановні колеги!

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) оголошує конкурс на стипендійні програми DAAD для студентів, аспірантів, науковців на 2017/2018 навчальний рік.

Докладну інформацію про програми можна знайти на сторінці в Інтернеті http://www.daad.org.ua.
Blowjob