21 | 10 | 2018

Кафедра французької та іспанської мов

Кафедра французької та іспанської мов заснована у результаті реорганізації кафедри французької філології 1 січня 2015 року. Нині кафедра здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр». На кафедрі викладають французьку як першу, другу іноземну мову, мову професійного спрямування, іспанську як другу іноземну мову.

Кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів та практичних мовних дисциплін на факультеті романо-германських мов і на факультеті соціальної та мовної комунікації для студентів денної та заочної форм навчання.

Міжнародна діяльність. Тісне співробітництво з Посольством Франції в Україні, з університетами-членами Єдиної мережі викладачів французької мови внз України, внз-партнерами інших країн, зокрема, з департаментом соціолінгвістики та методики викладання французької мови як іноземної університету Ф. Рабле м. Тур (Франція), а також франкомовними та іспаномовними фахівцями, які перебувають з різними освітніми місіями на території України, та організаціями і навчальними закладами з метою обміну сучасними технологіями, прийомами навчання іноземних мов та професійним досвідом сприяють оптимізації навчальної та наукової діяльності викладачів.

Викладачі кафедри є членами Української філії Міжнародної асоціації викладачів французької мови та Всеукраїнської мережі факультетів з підготовки вчителів французької мови.

Наукова робота. На кафедрі постійно функціонує науково-методичний семінар «Нові тенденції в романістиці та в методиці викладання іноземних мов» (керівник – доцент Семенова О.В.). Провідним вектором семінару є подальше вдосконалення критеріїв оцінювання навичок та вмінь студентів з практичних та теоретичних мовних дисциплін в контексті Загальноєвропейських рекомендацій з мовної політики. Робота семінару гармонізована з міжкафедральною темою наукових досліджень «Формування іншомовної комунікативної компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу розвитку мови як біокультурного гібриду». 

Апробація основних результатів роботи учасників даного семінару здійснюється під час роботи багатьох міжнародних науково-практичних конференцій.

На кафедрі працюють проблемні групи та наукові гуртки. Тематика магістерських та курсових робіт, які виконують студенти під керівництвом викладачів кафедри, зумовлена основними науковими тенденціями сучасних мовознавчих парадигм.

Навчально-методична діяльність. До основних напрямів розвитку кафедри, пов’язаних із розробкою цілісного інтегрованого комплексу прийомів навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, належить укладання навчальних програм; подальше оновлення змісту мовних дисциплін; планування самостійного вивчення студентами дисциплін згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями у межах затверджених навчальних програм, упровадження основ автономного навчання як одного з методико-дидактичних принципів, коли студент є активним учасником навчального процесу, вчиться самостійно засвоювати технології та стратегії навчання, переносити набуті знання і стратегії на інші сфери, у тому числі, й професійної діяльності; укладання методичних вказівок та навчальних посібників. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Потреба Надія Анатоліївна – в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

У 1990 р. закінчила факультет французької мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (спеціальність – французька та німецька мови); освітній рівень “спеціаліст”.

У 2006 році закінчила аспірантуру при Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

У 2007 захистила кандидатську дисертацію за темою «Просторові образи в літературному творі (на матеріалі творчості І.О. Буніна)» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

У 2013 р. отримала звання доцента кафедри теорії та практики перекладу.

Є автором більше 40 публікацій, з яких, зокрема, 10 фахових та 3 праці навчально-методичного характеру; керівником кафедральної теми наукових досліджень, членом науково-методичної ради інституту,керівником студентської наукової проблемної групи «Сучасні тенденції розвитку французької мови»

Дисципліни: «Друга іноземна мова» (французька), «Комунікативні стратегії», «Теоретична граматика», «Історія іноземної мови», «Теорія та практика перекладу», курсові роботи з філології (IV курс).

Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції викладання другої іноземної мови, лінгвокраїнознавство Франції; літературознавчі проблеми.

У травні 2017 р. пройшла стажування на кафедрі іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Тема стажування: «Проблеми викладання французької мови як другої в ВНЗ».

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.   

 

Аллахвердян Тамара Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри перекладу, літературознавець, перекладач, професор кафедри. 

У 1976 р. закінчила Дніпропетровський державний університет, викладала французьку мову на кафедрах іноземних мов, філології та перекладу, читала зарубіжну літературу на філологічних факультетах; вела курси з риторики та культурології. 

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Література країн Західної Європи, Америки та Австралії» (МДУ, Москва). 

У 2013 р. у Таврійському національному університеті захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Література зарубіжних країн». 

Опублікувала понад 140 наукових, науково-методичних та методичних робіт, серед яких чотири монографії, чотири навчальних посібники, більше 120 статей і інших публікацій у наукових журналах та збiрках. 

Підвищувала кваліфікацію: на ФПК в МДУ; на педагогiчних семiнарах Французького центpу документацiї та освiти, Séminaire pédagogique pour les professeurs de français, Cours pédagogiques; cтажувалася в Інтерполi у Дніпропетровській області; в ДНУ ім. О. Гончара. 

Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей «Теорія літератури», «Література зарубіжних країн» та науковo-методичних експертних комісій. 

 Керувала: студентськими курсовими та дипломними роботами рiвня «бакалавр», «спецiалiст», «магiстр» (квалiфiкацiя «фiлологiя», спецiалiзацiя «переклад»); підготовкою студентських доповідей до наукових конференцiй «Євромови». Організувала студентський франкомовний театр «Романтична битва». 

Викладає дисципліни:  «Комунікативні стратегії», «Історія іноземної мови», «Теорія та практика перекладу», «Лінгвокраїнознавство». 

 

Семенова Олена Валентинівна− Ph.D., кандидат філологічних наук, доцент.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет французької мови та отримала кваліфікацію вчитель французької та англійської мов.

У 2001 р. закінчила аспірантуру при кафедрі французької філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови».

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтонаційна організація тексту радіорепортажу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі французької мови)» та отримала звання кандидата філологічних наук.

У 2007 р. отримала звання Doctor of Philosophy (Ph.D.).

У 2008 р. отримала звання доцента кафедри практики французької мови.

Є автором більш 50 публікацій, з яких, зокрема, 20 фахових та 6 праць навчально-методичного характеру, з яких 1 навчальний посібник з грифом МОН України, член наукової та науково-методичної ради інституту, керівник кафедрального науково-методичного семінару «Новітні тенденції в романістиці та в методиці викладання романських мов», керівник студентської проблемної групи «Дослідження мовленнєвих одиниць: стилістичний, фонетичний та когнітивний аспекти», курсових та магістерських робіт студентів, конкурсних робіт студентів з французької філології.

У 2008р. пройшла стажування в Atalante innovations, місто Сан-Рафаель (Франція); 2009 та 2012 рр. – Університет Франсуа Рабле, місто Тур (Франція).

Наукові інтереси: когнітивні засади просодичної організації усного французького дискурсу.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення» (французька мова), «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Комунікативні стратегії», «Лінгвокраїнознавство», «Лексикологія».

Є членом Української філії Міжнародної асоціації викладачів французької мови.

E-mail: olena.semenova73@gmail.com

 

Чурсінова Олена Олександрівна – викладач кафедри французької та іспанської мов

У  2001 році закінчила Горлівський державний  педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Французька мова та зарубіжна література, російська мова та російська література".

У 2008 році закінчила аспірантуру при Горлівському державному  педагогічному інституті  іноземних мов за спеціальністю 10.02.15.- загальне мовознавство.

 Має 10 публікацій.

Викладає дисципліни : "Практика усного та писемного мовлення"(французька), "Друга іноземна мова"(французька), "Переклад ділового усного та писемного мовлення  другої іноземної мови"(французької).

Наукові інтереси : новітні тенденції в методиці викладання французької мови, як другої іноземної.

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  

Фабрична Катерина Сергіївна – викладач кафедри французької та іспанської мов

Закінчила факультет романо-германських мовГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» у 2017 році .

 Викладає другу іноземну мову (іспанську).

Наукові інтереси: лінгвокраїнознавство Іспанії, іспаномовна література.

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»