21 | 10 | 2018

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кафедра світової літератури

 З історії кафедри

 Кафедра була започаткована у 1989 році під назвою «Кафедра російської літератури». Впродовж 1989 – 1996 років кафедрою керували к. філол. н., доц. Волков Є. М. (до 1994 року), к. філол. н., доц. Ольхова Н. А. У 1996 році кафедру було з’єднано з кафедрою теорії та історії світової культури (яка, в свою чергу, виникла у 1993 році) – завідувач: к.філол.н., доц. Лаврова О. Л. На гуманітарному факультеті ГДПІІМ 1999 року формується кафедра зарубіжної літератури, під керівництвом к. філол. н., доц. Марченко Т. М. У 2003 році кафедру переводять на факультет англійської мови, до неї вливається викладацький склад кафедри теорії та історії світової культури. З того часу кафедру очолювали к. пед. н. доц. Мазуріна В. О., д. філол. н. проф. Марченко Т. М., к. філол. н., доц. Комаров С. А., к. філол. н., доц. Жарікова О. В. З листопада 2014 року кафедру в оновленому складі очолює д. філол. н., проф. Комаров С. А. На сьогодення кафедра підпорядковується факультету романо-германських мов.

  Загальна інформація

 Протягом свого існування кафедра світової літератури постійно якісно зростала. За період з 2001 року викладачами кафедри було захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук та 2 – доктора філологічних наук. Підвищується і навчально-методичний рівень викладачів кафедри, що можна простежити за численними публікаціями навчальних посібників та методичних рекомендацій до вивчення різних курсів з зарубіжної літератури, історії української культури, методики викладання літератури. У 2018 році планується вихід навчальних посібників до вивчення літературознавчих дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 Кафедра співпрацює з кафедрами літератури інших вищих навчальних закладів України, зокрема кафедрою світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кафедрою всесвітньої літератури Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Періодично кафедрою проводяться різноманітні конкурси, метою яких є сприяння розвитку творчих здібностей студентів (поетичні змагання, конкурси на кращого читця, кращого знавця зарубіжної літератури, конкурс на кращий твір на задану тему, тощо).

  Наукова робота

 Викладачі кафедри плідно працюють у науково-дослідницькій галузі: приймають участь у конференціях різних рівнів, як в Україні, так і за її межами (Польща, Республіка Білорусь, Болгарія, Словенія), публікують статті у наукових збірках та журналах та запроваджують власні розвідки у процес викладання навчальних дисциплін. На кафедрі працює науковий семінар «Сучасні літературознавчі дослідження і формування ментально-світоглядних засад цілісної картини світу студентів-філологів». Викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими науковими гуртками та проблемними групами, зосередженими на різних аспектах вивчення світової літератури.

 Протягом багатьох років (з 2004) кафедра виступає організатором міжнародних наукових конференцій, які вже стали традиційними: «Східнослов'янська філологія: від Нестора до сьогодення», «Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов'янської стилістики». Також, кафедра була ініціатором проведення Всеукраїнської студентської конференції «Молода русистика України».

 Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво працями, які щорічно (останні десять років) отримують призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (з романо-германської філології, гендерних досліджень, російської літератури). У 2011 році авторським колективом викладачів кафедри був виданий навчальний посібник «Зарубіжна література доби постмодернізму», який отримав гриф МОН України.

  Навчально-методична робота

 Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін на всіх факультетах ГІІМ: зарубіжна (світова) література (античність, середньовіччя, Відродження, XVII-XVIII століття, романтизм, реалізм, межа ХІХ-ХХ століть, ХХ століття), новітня зарубіжна література, методика викладання зарубіжної літератури, методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі, історія української культури, спецкурсів «Світовий літературний процес. Епохи та напрямки», «Світова дитяча література», «Компаративні аспекти світової літератури», «Основи імагології», «Гендерні дослідження у літературознавстві», «Основи міфопоетики», «Рецептивна естетика», а також здійснює керівництво педагогічною практикою студентів 4 курсу. Студенти мають можливість виконувати курсові, бакалаврські, дипломні та магістерські роботи з зарубіжної літератури під керівництвом викладачів кафедри. Доктор філологічних наук, професор Марченко Т. М. здійснює керівництво аспірантами та пошукувачами зі спеціальностей «Теорія літератури» та «Російська література».

  Кадровий склад кафедри

 

Комаров Сергій Анатолійович, завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор. Закінчив ГДПІІМ у 1999 році (спеціальність  «Англійська мова, російська мова та література»). З 1999 року на кафедрі зарубіжної літератури викладав навчальні дисципліни «Історія зарубіжної літератури (античність, середньовіччя, Відродження, ХХ століття)», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Методика викладання зарубіжної літератури», спецкурси «Англійський роман ХХ століття», «Російська література другої половини ХХ століття».

 2002 року поступив до аспірантури Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (кафедра російської та світової літератури). У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.02 – російська література за темою «Російська документальна проза 1917-1920 років («Несвоєчасні думки» О. М. Горького, «Окаянні дні» І. О. Буніна, «Листи до Луначарського» В. Г. Короленка)». З 2009 по 2012 рік навчався в докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. У 2017 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 10.01.02 – російська література за темою «Жанр фейлетону в російській літературі ХІХ – першої треті ХХ століття: теорія, історія, персоналії, поетика».

 Спеціалізується на викладанні зарубіжної літератури ХХ століття та літератури постмодернізму (межа ХХ-ХХІ століть). Здійснює керівництво магістерськими, дипломними, бакалаврськими і курсовими роботами, виступає опонентом на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності «російська література». Має близько 60 публікацій, з них 2 публікації навчально-методичного характеру, 1 навчальний посібник з грифом МОН (у співавторстві) та 1 монографія.

 Коло наукових інтересів: історія російської літератури ХХ століття, сатирико-гумористична проза, зарубіжна література ХХ – початку ХХІ століття, постмодерністські тенденції у світовій літературі, англомовна література (Великобританії, США, Канади).

 

Марченко Тетяна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор. Закінчила ГДПІІМ у 1990 році за спеціальністю «Російська мова та література, англійська мова». Того ж року розпочала викладацьку діяльність.

 У 1998 році, після закінчення аспірантури Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 01.02 – російська література «О. К. Толстой і його час». Протягом 2006-2009 років навчалася у докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. У 2011 році захистила докторську дисертацію «Епоха Богдана Хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій» у Таврійському національному університеті.

 Займала посаду завідувача кафедри зарубіжної літератури у 1999-2003, 2004-2006, 2009-2012 роках. У 2009 році нагороджена почесною грамотою управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації. З 2012 року працює на посаді заступника директора з наукової роботи ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ» (з 2015 року – заступник директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи).

На кафедрі викладає дисципліни «Зарубіжна література» та «Основи імагології», спеціалізується на літературі романтизму, реалізму, межі ХІХ-ХХ століть, здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами. Виступає опонентом на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності «Російська література». Є членом спеціалізованої вченої радиД 64.053.03Харківськогонаціонального педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (філологічні науки – література). Керує науковими дослідженнями пошукувачів та аспірантів зі спеціальностей «Теорія літератури», «Російська література». Має близько 100 публікацій, з них – 1 монографія.

 Коло наукових інтересів: російська історична проза ХІХ–ХХ століть, історичні постаті в інтерпретаціях класиків російської та світової літератури, проблеми жанру історичного роману та романізованої біографії, імагологія, російська література доби романтизму, зарубіжна література ХІХ століття, межі ХІХ-ХХ століття.

 

Скляр Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила Шахтарське педагогічне училище за спеціальністю «Учитель початкових класів та англійської мови» (1999), педагогічний факультет Донецького інституту соціальної освіти за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література» (2003), аспірантуру Донецького національного університету (2006).

 Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного» в 2012 році. З 2017 року навчається в докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (спеціальність «Українська література»). Автор близько 70 науково-методичних праць, з них 1 монографія та 35 публікацій навчально-методичного характеру.

 На кафедрі світової літератури веде лекції, семінари та лабораторні роботи з методики викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі, зарубіжної літератури (античність, середньовіччя-Відродження), здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

 Коло наукових інтересів: психопоетика творчості українських і зарубіжних митців-письменників, інноваційні підходи в методиці викладання української мови та літератури, реалізація авторських електронних підручників з української літератури та літератури рідного краю, зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів в умовах дистанційного навчання.

 

Горлова Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила факультет іноземних та української мов ГДПІІМ. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури на тему «Народ як протоперсонаж епічного висловлювання (на матеріалі романної прози Валерія Шевчука)». Отримала звання доцента в 2014 році. Має 45 публікацій, із них 3 – навчально-методичного характеру.

 На кафедрі світової літератури викладає дисципліни «Зарубіжна література» (античність, середньовіччя-Відродження, XVII-XVIII століття), «Світовий літературний процес. Епохи та напрямки», «Історія української культури», здійснює керівництво курсовими та бакалаврськими роботами.

 Коло наукових інтересів: українська та зарубіжна (англомовна) література ХХ століття, антична література і культура.

 

 

Писарева Оксана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент. У 2006 році закінчила факультет слов'янських та германських мов ГДПІІМ (спеціальність «Англійська мова, українська мова та література, зарубіжна література»).

 Навчалася в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, яку закінчила у 2013 році. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.02 – російська література на тему «М. Горький – історик російської літератури» у 2015 році.

 На кафедрі світової літератури працює з 2006 року, викладає дисципліни «Зарубіжна література», «Методика викладання зарубіжної літератури», «Світова дитяча література», здійснює керівництво педагогічною практикою з зарубіжної літератури, курсовими та бакалаврськими роботами.

 Коло наукових інтересів: російська література ХІХ-ХХ століть, літературна критика, зарубіжна література межі ХІХ-ХХ століть, дитяча література, новітні тенденції у методиці викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх школах України.

  

Карпіна Олена Сергіївна, викладач. У 2012 році закінчила факультет англійської мови ГДПІІМ. Здобула кваліфікацію вчителя англійської і французької мов та зарубіжної літератури.

 З 2014 по 2017 рік навчалася в аспірантурі ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. Тема дисертаційного дослідження: «Форми вираження історіософської концепції у пенталогії Всеволода Соловйова «Хроніка чотирьох поколінь»». У жовтні 2017 року пройшла передзахист дисертації. Наукове дослідження Карпіної О. С. було рекомендовано до подачі у спеціалізовану вчену раду зі спеціальності «Російська література» для захисту. На кафедрі працює з 2014 року, веде семінарські заняття з навчальних дисциплін: «Зарубіжна література» (від античності до межі ХІХ-ХХ століть), «Пропедевтичний курс зарубіжної літератури».

 Коло наукових інтересів: російська історична белетристика межі ХІХ–ХХ ст.; розвиток жанру історичного роману у світовій літературі та його авторські трансформації; проблема співвідношення факту та вигадки в історичному романі; специфічні риси жанру сімейної хроніки; способи відтворення художнього часу в історичному романі; художня філософія історії; літературна імагологія. 

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»