16 | 10 | 2018

Кафедра англійської філології та перекладу

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

Кафедра англійської філології та перекладу, факультет соціальної та мовної комунікації, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Адреса: корпус № 2, вул. Садова, буд. 78-а, каб. 305, м. Бахмут, Донецька обл., Україна. 

Кафедра англійської філології та перекладу є випусковою і здійснює підготовку фахівців рівнів «бакалавр» та «магістр» за напрямами 014 Середня освіта і 035 Філологія. Викладачі кафедри якісно застосовують та постійно удосконалюють форми і методи висококваліфікованої професійної підготовки вчителів англійської мови (для освітніх навчальних закладів України) та перекладачів з англійською мовою як основною (для установ і підприємств будь-якої галузі та форми власності) відповідно до демократичних принципів, гуманізації та гуманітаризації професійної діяльності.

Основним методом навчання, яким керується колектив, є співтворчість, співпраця тих, хто навчає, і тих, хто навчається; важливим є пошук оптимальних шляхів оволодіння засобами самостійної професійно компетентної діяльності.

Навчально-методична діяльність кафедри забезпечена систематичним проведенням методичного семінару «Викладання іноземних мов у контексті когнітивно-комунікативного підходу» (керівник – доц. Зоз О. А.).

Невід’ємним складником роботи кафедри є наукова діяльність викладачів та залучення до наукового пошуку студентської молоді, що успішно реалізується у рамках міжкафедральної теми «Формування іншомовної комунікативної компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу розвитку мови як біокультурного гібриду» та має безпосередній практичний вихід під час участі студентів у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем».

З 2015 року кафедра англійської філології та перекладу щорічно проводить до Міжнародного дня студента конкурс на найкращий художній переклад поетичних творів з англійської мови для студентів Горлівського інституту іноземних мов та учнів загальноосвітніх шкіл. Із 2017 року запроваджено щорічний конкурс творів англійською мовою “My Letter to Saint Nicholas” серед учнів загальноосвітніх шкіл Донецької, Луганської та Харківської областей.

 Науково-педагогічний склад кафедри

 

Андрущенко Вікторія Олегівназавідувач кафедри англійської філології та перекладу, кандидат філологічних наук. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

У 2008 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»), факультет іноземних та української мов, диплом з відзнакою. З 2008 року почала викладацьку діяльність на кафедрі практики мовлення та інформаційних технологій.

Протягом 2009–2012 років навчалася в аспірантурі ГДПІІМ; у 2013 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство на тему «Закономірності вияву категорійної зв’язності в горизонтальній і вертикальній внутрішній художньотекстовій структурі» у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету. Працювала на посаді викладача, старшого викладача, доцента кафедри практики мовлення та інформаційних технологій.

Кількість наукових публікацій становить 29, серед яких 15 статей у фахових виданнях, 2 – у міжнародних наукометричних базах даних (Index Copernicus), 11 – у нефахових, 1 публікація навчально-методичного характеру. Є автором монографії «Типологія текстової зв’язності» (Дніпропетровськ, 2016).

У липні 2016 року пройшла стажування у Міжнародному університеті Шиллера (м. Гейдельберг, Німеччина, сертифікат № SC16H-07061 від 27.07.2016 р., тема: “Education Process, Modern Methods of Scientific Research and Analyses: Experience of Shiller International University”).

Є упорядником лекційного курсу з дисципліни «Наративні практики сучасної англійської мови» (для студентів освітнього рівня «магістр», спеціальність 014.02 «Мова і література (англійська)), керівником студентської проблемної групи «Лінгвістичний аналіз англомовного художньотекстового утворення: структура, семантика, прагматика», курсових досліджень студентів. Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Історія іноземної мови», «Наративні практики сучасної англійської мови».

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, компаративна лінгвістика, функціональна стилістика тексту.

Основні публікації:

1. Поширені тенденції руйнації типових форм категорійної зв’язності як універсальний текстотвірний чинник / В. О. Андрущенко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – С. 177–181.

2. Основні і периферійні засоби реалізації категорії зв’язності в художньотекстовому цілому англійської мови / В. Андрущенко // Мовний простір граматики : актуальні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – На честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – C. 262–266.

3. Syntactical-Stylistic Devices as Emotive-Expressive Cohesive Factors of the Belles-Lettres Style Text Structure Organization / V. Andruschenko // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 28. – С. 91–95.

4. Coherence Interlevel-Linguistic Manifestation within a Belles-Lettres Style Text Formation / V. Andrushchenko // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2015. – Вип. 30. – С. 89–93.

5. Типологія текстової зв’язності : Монографія / В. О. Андрущенко. – Дніпропетровськ : «Літограф», 2016. – 247 с.

6. The English language belles-lettres style text internal structure linguistic analysis : grammar, semantics, pragmatics : lecture and practical course / Лінгвістичний аналіз внутрішньої англомовної художньотекстової структури: граматика, семантика, прагматика : лекційно-практичний курс : навч. посіб. / В. О. Андрущенко. – Дніпро : Літограф, 2017. – 111 с. – Текст : англ.

 

Зоз Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

У 1981 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»), факультет англійської мови, диплом з відзнакою. З 1981 року почала викладацьку діяльність на кафедрі англійської мови ГДІІМ.

У 1985 році вступила до аспірантури Московського державного інституту іноземних мов ім. М. Тореза (нині – Московський державний лінгвістичний університет) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Закінчила аспірантуру у 1988 році. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови за темою «Роль фонетичної організації вірша у створенні поетичного образу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської ліричної поезії)» у спеціалізованій вченій раді Московського державного інституту іноземних мов ім. М. Тореза. Працювала на посаді старшого викладача кафедри англійської мови, доцента кафедри експериментальної фонетики германо-романських мов, доцента кафедри англійської мови соціально-гуманітарного спрямування, доцента кафедри практики мовлення та інформаційних технологій.

Викладає такі дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Теоретична фонетика», «Практична фонетика», «Лексикологія англійської мови», «Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз», «Порівняльна лексикологія». Є науковим керівником досліджень студентів; очолює наукову проблемну групу «Актуальні проблеми стилістики та когнітології».

Наукові інтереси: фонетика, стилістика та когнітивна лінгвістика. Має понад 30 публікацій у фахових та іноземних виданнях, 8 публікацій навчально-методичного характеру, є співавтором 2 навчальних посібників.

Основні публікації:

1. Read and discuss. Marital Relations : Навчально-методичний посібник з англійської мови [для студентів V курсу] / О. А. Зоз. – Горлівка : Вид-во «Ліхтар», 2012. – 28 с.

2. Робочий зошит № 2 : для слухачів підготовчих курсів ННЦПО / укл. О. А. Зоз, С. Г. Гордієнко. – Горлівка : Семінар Гете-інституту на базі Горлівського інституту іноземних мов (березень 2012 р.), вид – семінар, тема – «Теоретичні основи розвитку системи укладання тестових завдань», документ – сертифікат. – Вид-во «Ліхтар», 2012. – 56 с.

3. Ділова англійська мова : навч. посіб. / Є. М. Бєліцька, Л. О. Штакіна, І. С. Беженар, О. А. Зоз, І. С. Романов, О. В. Сухова. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – 152 с.

4. Phonetic Competence : Overcoming Prosodic Interference / О. А. Зоз // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць / Донецький національний університет / Укл. : А. Загнітко (відп. ред.), Ж. Краснобаєва-Чорна (заст. відп. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 7 : Матеріали Міжнародного семінару «Лінгвіст-програміст» 13–14 березня 2014 р. – С. 86–89.

5. The Sound Semantics of a Poetic Text // Zbiór raportów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary nauki” Zakopane (29.11.2015 – 30.11.2015). – Warszawa : Wydawca : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 49–51.

 

Шкуропат Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

У 1988 році з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська мова та німецька мова». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури на тему «Іконічність художнього образу на матеріалі творів І. С. Шмельова».

У 2012 р. пройшла стажування в університеті міста Луїсвіль (США) за напрямком «Сучасна американська література: теоретичній та аналітичний аспекти» з отриманням відповідного сертифікату Держдепартаменту США.

У 2012-2014 роках працювала заступником голови журі Всеукраїнської олімпіади школярів з англійської мови.

Закінчила курси фахового удосконалення викладачів вищих навчальних закладів: семінар Британської ради «ТКТ» (2009), методичний семінар із складання тестів Інституту Гете (2011), методичний семінар «Teaching Writing in the English Language Classroom» (2013), літня школа за напрямком «Захист прав людини у сучасному світі» («Protecting Diversity – The History of the US Civil Rights Movement and Human Rights»), що проводилася посольством США у 2014 р., літня школа за напрямком «Поширення ідеї прозорого та відповідального лідерства серед університетів» («Promoting Transparent and Accountable University Ledership»), що проводилася посольством США у 2015 р., on-line семинар  MOOC «Навчання граматиці через комунікацію» («Teaching Grammar Communicatively»), 2017 р.

У 2012–21015 роках працювала членом спеціалізованої вченої ради К 29.053.08, що діяла при Луганському Національному університеті ім. Тараса Шевченка.

У 2016–2017 роках – наукове стажування в Університеті Південної Каліфорнії (м. Лос-Анджелес) за Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholar) за напрямком «Сучасна американська література: творчість Персиваля Еверета».

Викладає дисципліни: «Комуникативні стратегії», «Дискурсивні стратегії і завдання», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури» «Основи міфопоетики». Автор понад 40 наукових публікацій, навчальних посібників зі «Вступу до літературознавства» та «Аналізу художнього тексту».

Наукові інтереси: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн.

Основні публікації:

1. Творчество Персиваля Эверетта в освещении американской критики / М. Ю. Шкуропат // Східнослов’янська філологія. – Літературознавство. Вип. 22. / Горлівський ін.-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. – Горлівка : Видавництво ГІІМ, 2013. – С. 172–181.

2. Реализация приема двойничества в романе Персиваля Эверетта «Erasure» / М. Ю. Шкуропат // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Фіолологічні науки №12 (271). Ч. ІІІ.– Луганськ: ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка», 2013. – С. 132–143.

3. Роман Персиваля Эверетта «Erasure» как пример авторской художественной критики / М. Ю. Шкуропат // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Зб. наук. праць. Вип. 7. Ч. ІІ – Сімферополь : Бізнес- Інформ, 2013. – С. 321–334.

4. Иконичность как методологическая предпосылка анализа художественного произведения / М. Ю. Шкуропат // Східнослов’янська філологія. – Літературознавство. Вип. 24. Ч. 1. / Горлівський ін.-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т.– Горлівка : Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – С. 110–116.

5. Пустыня духа в «Американской пустыне» Персиваля Эверетта / М. Ю. Шкуропат // Літератури світу: Поетика, ментальність, духовність. Зб.наук. праць. Вип 6.  –Кривий Ріг,  2015.  – С. 284–293.

6. Роман Персиваля Эверетта «Американская пустыня»: эффект обманутого жанрового ожидания / М. Ю. Шкуропат // Східнослов’янська філологія. – Літературознавство. Ч. 1. / Горлівський ін.-т іноземних мов. – Артемівськ, 2015. – С. 110–116.

 

Ясинецька Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

У 1999 році з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література».

У 2003–2005 роках – стипендіат Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholarship), Огайського Університету (Ohio University Tuition Scholarship) та Міжнародної спілки жінок-вчителів Delta Kappa Gamma Society International of Women Teachers (The A. Margaret Boyd Overseas Foundation Scholarship, Ohio Delta Kappa Gamma Fellowship). У 2005 році захистила диплом із філології на тему “Conceptual, Lingual and Translational Aspects of Headline Metaphors Used to Refer to the American and Ukrainian Presidential Campaigns of 2004” в Огайському університеті (м. Атени, штат Огайо, США) і здобула ступінь магістра гуманітарних наук.

У 2009 році захистила дисертацію «Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула ступінь кандидата наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. Має понад 40 наукових публікацій, є співавтором 3 навчальних посібників, 1 із яких – навчальний посібник із грифом МОН.

Викладає такі дисципліни: «Основи перекладацького скоропису», «Письмовий переклад з основної іноземної мови рідною», «Переклад ділового усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)», «Практика усного та писемного мовлення», «Переклад науково-технічної літератури», «Переклад громадсько-політичної літератури», «Аудіовізуальний переклад», «Письмовий переклад з рідної мови основною іноземною», «Усний послідовний переклад», «Теорія та практика перекладу і його редагування», «Художній переклад», «Юридичний та судовий переклад», «Методика навчання перекладу у ВНЗ». Є керівником науково-дослідницької групи «Лінгвостилістика і переклад» для студентів-виконавців курсових та магістерських наукових робіт; методист різнорівневих видів перекладацької практики з основної іноземної (англійської) мови.

Наукові інтереси: теорія та практика перекладу, комунікативна лінгвістика, семантика, стилістика.

Основні публікації:

1. Суперечливість образів новели Володимира Дрозда «Пори року» в оригіналі та перекладі / О. А. Ясинецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Вид-во Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2014. – № 9 (286). – С. 151–156.

2. Два англомовні переклади кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна» / О. А. Ясинецька // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – Тернопіль, 2014. – № 4 (112). – Липень-серпень. – С. 49–55.

3. Дискурсивні аспекти теорії та практики перекладу з української мови англійською = Discourse aspects of the theory and practice of translating from Ukrainian into English : навч. посіб. англ. мовою / Н. А. Ясинецька, О. А. Ясинецька. – Слов’янськ : Вид.-во Б. І. Маторіна, 2015. – 111 с.

4. Дискурсивні аспекти теорії та практики перекладу з української мови англійською = Discourse aspects of the theory and practice of translating from Ukrainian into English : тест. завд. англ. мовою / Олена Анатоліївна Ясинецька. – Слов’янськ : Вид.-во Б. І. Маторіна, 2015. – 35 с.

5. Основи аналізу тексту = The Background for Text Analysis : навч. посіб. англ. мовою / О. А. Ясинецька, В. Г. Згурська, М. В. Долженко. – [2–е вид., доопрац.]. – Слов’янськ : Вид.-во Б. І. Маторіна, 2015. – 101 с.

6. Увага до суміжності стилістичних прийомів під час роботи з художнього перекладу (на прикладі взаємодії прийому порівняння з іншими стилістичними явищами) / О. А. Ясинецька // Наукові записки. – Вип. 154. – Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 419–423.

 

Концур Вікторія Володимирівна, доцент кафедри англійської філології та перекладу, кандидат історичних наук, доцент. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

У 1999 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут, факультет іноземних та української мов, диплом з відзнакою. З 2000 року почала викладацьку діяльність на кафедрі практики мовлення та інформаційних технологій. У 2002 році вступила до аспірантури ГІІМ за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956–1964 роки)» у Донецькому національному університеті. Викладає такі дисципліни: «Основи орфографії та пунктуації англійської мови», «Лінгвокраїнознавство».

Основні публікації:

1. Трудові ресурси Донбасу : зб. документів / колектив упорядників : Абакелія Ю. І., Докашенко В. М., Докашенко Г. П., Концур В. В.; кер. кол. упорядників Докашенко Г. П. – Горлівка : вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – 404 с.

2. Ідеологізація трудящих України у добу «відлиги» (1956–1964 рр.) / Вікторія Володимирівна Концур // Аlong Clio’s ways: topical problems of modern historical science / edited by Mihovil Vojnovic, Sasa Kozuh. – Koper : Faculty of Education, 2013. – С. 159–167.

3. Репатріація радянських громадян : ідеологічний вимір (на матеріалах Української РСР) / В. В. Концур // Історичні записки : зб. наук. праць, 2013. – Вип. 41. – Луганськ : вид-во Східноукраїнського університету ім. В. Даля. – С. 128–135.

4. Ідеологічний вимір реінтеграції репатрійованих громадян у повоєнне радянське суспільство (на матеріалах Української РСР) / В. В. Концур // Грані історії : зб. наук. праць. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – Вип. 7. – C. 108–111.

5. Идеологическая работа с советскими репатриантами во второй половине 1940-х гг. (на материалах Украинской ССР) / Виктория Владимировна Концур // Аlong Clio’s ways : Topical Problems of Modern Historical Science. – Koper : University of Primorska, Faculty of Education, 2016. – С. 137–151.

 

Гордієнко Світлана Григорівна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу. E-mail:

У 1979 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за спеціальністю «Aнглійська та німецька мови», диплом з відзнакою. З 1980 року – викладач кафедри англійської мови. У 1992 році обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри практики іноземних мов. Протягом 2003–2008 років – пошукувач кафедри педагогіки ГДПІІМ за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дослідження – «Реалізація культуротворчої та духовно перетворювальної функцій у практиці вищої школи». Має понад 25 публікацій у фахових та іноземних виданнях, серед яких – навчальний посібник «Духовно-естетичне виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах України».

Викладає такі дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Практичний курс англійської мови», «Фоностилістика». Є науковим керівником курсових досліджень студентів; очолює наукову проблемну групу «Актуальні питання комунікативної фонетики».

Основні публікації:

1. Робочий зошит № 2 : для слухачів підготовчих курсів ННЦПО / укл. О. А. Зоз, С. Г. Гордієнко. – Горлівка : Семінар Гете-інституту на базі Горлівського інституту іноземних мов (березень 2012 р.), вид – семінар, тема – «Теоретичні основи розвитку системи укладання тестових завдань», документ – сертифікат. – Вид-во «Ліхтар», 2012. – 56 с.

2. Соціалізація та моральне становлення особистості студента як базисна педагогічна проблема / С. Г. Гордієнко // Вища освіта України Т. V (38). – 2012 р. – С. 112–120.

3. Оптимізація в освіті як чинник створення адекватних сучасним умовам форм і методів навчання та виховання / С. Г. Гордієнко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Спец. вип. 13. – Ч. ІІ. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 206–214.

4. Актуалізація процесів національно-патріотичного виховання студентської молоді в сучасних умовах / С. Г. Гордієнко // Zbiór raportów naukowych. “Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka” (29.06.2014 – 30.06.2014). – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 13–15.

 

Долгих Андрій Миколайович, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">

У 1998 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»). З 1999 року розпочав викладацьку діяльність на кафедрі англійської філології. Працював на посаді викладача, старшого викладача, заступника декана англійського факультету. З 2001 по 2004 роки навчався в аспірантурі ГДПІІМ (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство).

Викладає такі дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Вступ до перекладознавства», «Історія перекладу», «Переклад ділового усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)».

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія та практика перекладу, поетоніми у творах англійських письменників-утопістів ХХ ст.

 

Корольова Олена Юріївна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу. E-mail: 

У 1982 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»), факультет англійської мови.

Викладає такі дисципліни, як «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Порівняльна лексикологія».

Є розробником методичних вказівок для студентів 3 та 5 курсів з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення», а також науковим керівником курсових досліджень студентів; очолює наукову проблемну групу «Проблеми відтворення семантико-стилістичних функцій лексичних одиниць різних рівнів засобами цільової мови».

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія та практика перекладу, лексикологія та семасіологія.

Основні публікації:

1. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт з іноземної філології : для студентів напрямів підготовки 6.020303 Філологія* (англійська мова і література), 6.020303 Філологія* Українська мова і література та спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)* / уклад. Я. М. Бельмаз, І. А. Блинова, О. Ю. Корольова. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – 132 с.

2. Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення концепту “madness” / Олена Корольова, Юлія Корольова // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Загальні проблеми фразеології». – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 49–51.

3. Методичні принципи та сучасні проблеми інтенсифікації процесу навчання за допомогою використання інформаційних технологій / Олена Корольова // Вісник студентського наукового товариства ГІІМ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – Вип. 43. – С. 222–225.

 

Круть Олена Володимирівна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу. E-mail: 

У 1992 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»). З 1992 року розпочала викладацьку діяльність в ЗОШ № 19 (викладач англійської мови, російської мови та літератури). З 1998 року почала працювати на посаді викладача та старшого викладача кафедри філології іноземних мов. З 2001 по 2004 роки навчалася в аспірантурі ГДПІІМ (спеціальність 10.02.15 «Загальне мовознавство»). Викладає такі дисципліни: «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Теоретична граматика», «Порівняльна граматика», «Писемна діяльність: мовлення та спілкування». Є науковим керівником курсових досліджень студентів; очолює наукову проблемну групу «Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики».

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика.

Основні публікації:

1. Лексика агрессии именных классов в семантическом освещении: морфологический аспект / Е. В. Крамчанинова // Нова Філологія. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – № 4 (15). – С. 124–131.

2. О функционально-семантической специфике глаголов агрессии (на материале современного английского языка) / Е. В. Крамчанинова // Актуальні проблеми менталінгвістики : зб. ст. у 2-х ч. – Ч. І. – Черкаси : Брама, 2003. – С. 109–113.

3. Категорії простору та часу в структурі дієслів агресії / О. В. Крамчанинова // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. ст. – Вип. 6. – К. : КНЛУ, 2003. – С. 95–99.

4. Отражение предметного ряда действительности в семантике производного / сложного слова агрессии / Е. В. Крамчанинова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 632. – Сер. «Філологія». – Вип. 42. – Харків, 2004. – С. 46–51.

5. Концепт агресія в концептуальній та мовній картинах світу / О. В. Крамчанинова // Вісник Житомир. ун-ту. – Сер. «Філологія». – 2007. – № 32. – С. 176–181.

6. Структура лексико-семантичного поля агресії / О. В. Крамчанинова // Наук. вісник Волин. ун-ту. – Сер. “Філол. науки”. – 2007. – № 4. – С. 192–196.

 

Соколова Анастасія Євгенівна, викладач кафедри англійської філології та перекладу, аспірант кафедри германської та слов’янської філології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») (спеціальність «Мова і література (англійська)») та Донецький університет економіки та права (спеціальність «Економіка підприємства»).

З 2012 року розпочала викладацьку діяльність в гімназії «Сузір’я» (м. Бахмут). З 2015 року почала працювати на посаді викладача кафедри практики мовлення та інформаційних технологій. У 2015–2016 роках займала посаду провідного фахівця відділу сприяння працевлаштуванню випускників та профорієнтації студентів, викладала англійську мову на підготовчих курсах. Після проходження у лютому 2016 року тренінгу “The Unconventional Frameworks for English Speaking Practice” в America House Kyiv організовувала засідання English Speaking Club. Викладає «Практичний курс англійської мови».

Взяла участь у 29 науково-практичних конференціях, як всеукраїнського, так і міжнародного рівнів. Кількість наукових публікацій становить 31.

Наукові інтереси: граматика англійської мови, гуманна педагогіка, історія України, літературознавство, теорія літератури, аналіз художнього твору, філософія, психологія.

Основні публікації:

1. Інноваційна діяльність викладача / А. Є. Соколова // Студенти та молодь – для розвитку регіонів : ІX регіон. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів із міжнародною участю (Артемівськ, 22 жовтня, 2014 р.) : В 4 т. – Т. III : Психолого-педагогічні науки. – Артемівськ : ННППІ УІПА, 2014. – Артемівськ, 2014. – С. 40–41.

2. Актуальність вивчення англійської мови для студентів немовних спеціальностей /  А. Є. Соколова // Студенти та молодь – науці ІІІ тисячоліття : матеріали ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції (Артемівськ, 20 жовтня 2015 р.) / Донецький ун-т екон. та права, ф-т екон. та підпр-ва; упоряд. О. Б. Тітова. – Артемівськ : ДонУЕП, 2015. – С. 56–58.

3. Когнітивний механізм утворення метонімії / А. Є. Соколова // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. Вип. 64. Ч. 2 / Укл. : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 126–129.

4. Метонімія в науковій літературі / А. Є. Соколова // Лінгвістичний вісник: зб. наук. праць; [наук. ред. А. Р. Габідулліна]. – Бахмут : Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2016. Вип.6. – С. 132–138.

5. Methods of Language Teaching and Learning / А. Є. Соколова // Шляхи до успіху: особливості викладання і вивчення англійської мови в сучасних умовах: тези доповідей (англ. мовою) / Укл. А. Раду. Ред. А. Раду, Л. Кузнецова. – Львів : ПП «Марусич», 2017. – С. 176–178.

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»