16 | 10 | 2018

Кафедра психології та педагогіки

Кафедра психології та педагогіки, факультет соціальної та мовної комунікації, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Адреса: корпус № 1, вул. Садова, буд. 78-а, ауд. 305, м. Бахмут, Україна

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт goo.gl/R9tUO7

 

Кафедра психології та педагогіки є випусковою й здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 053 Психологія. Фахівці кафедри концентрують зусилля на удосконаленні форм і методів професійної підготовки практичних психологів та учителів історії й іноземних мов. Викладачами проводиться системна робота, спрямована на якісну підготовку висококваліфікованих спеціалістів для середніх освітніх навчальних закладів України.

Невід'ємною складовою роботи кафедри є наукова діяльність викладачів та залучення до наукової роботи студентської молоді за основними напрямами:

- методологічні аспекти екзистенціалізму;

- проблеми психолого-педагогічного супроводу обдарованих здобувачів вищої освіти з особливими потребами;

- проблеми професійного розвитку майбутніх учителів;

- активне соціально-психологічне навчання: глибинна психокорекція, психотерапія;

- післядипломна педагогічна освіта;

- особливості професійного самовиховання педагогів;

- освітнє середовище навчального закладу.

На кафедрі працює науково-методичний семінар «Особливості викладання та методичного забезпечення психологічних дисциплін з використанням сучасних технологій». Започатковані Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції «Практична психологія ХХІ століття: проблеми та перспективи», «Молодь та сучасна Європа», «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» регулярно збирають представників багатьох академічних і наукових шкіл.

 Науково-педагогічний склад кафедри

 На кафедрі психології та педагогіки працюють 11 викладачів: 2 професори, 4 доценти, 2 старших викладача, 3 викладача.

Мельник Валерія Валеріївна – доктор філософських наук, професор, очолює кафедру з 2016 року.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність – українська філологія. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації» зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії у спеціалізованій Вченій раді Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

У 2008 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, спеціальність – психологія. У 2014 р. захистила докторську дисертацію з теми «Соціально-філософські експлікації страху в протестантській версії екзистенціалізму» зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії у спеціалізованій Вченій раді Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Учасник міжкафедральної теми прикладного наукового дослідження «Онтологія людини», науковий редактор фахового видання «Вісник Донбаського державного педагогічного університету».

Наукові інтереси: психологія лідерства, психологія спілкування, психологія тренінгів.

Автор понад 60 наукових праць, серед яких 2 навчально-методичних посібника, 1 монографія.

Найголовніші публікації:

1) Мельник В. В. Соціальні виміри екзистенціалів людського буття / Мельник В. В. – Слов’янськ : Видавництво «Маторін», 2012. – 369 с.

2) Мельник В. В. Інтерпретація онтологічних основ трансцендентного в філософській прозі Анатолія Федя / В. В. Мельник // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – К., 2014. – Вип. 89 (10) . – С. 240-243.

3) Мельник В. В. Екзистенціал страху в постмодерністську епоху / В. В. Мельник // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: Науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2014. – Випуск 8. – С. 80-83.

4) Мельник В. В. Феномен маргінальної культури в українському суспільстві / В. В. Мельник // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. – Випуск 4. – Слов’янськ, 2016. – С. 32-41.

5) Мельник В. В. Екзистенційно-антропологічний і психологічний підходи до визначення сутності страху / В. В. Мельник // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Психологія. – № 55. – Х. : ХНПУ, 2017. – С. 153-162.

 

Борозенцева Тетяна Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність – психологія, практична психологія в закладах освіти. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціально-психологічні особливості корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму» зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Засновник та керівник громадської організації «Відкрита Асоціація психологів – практиків «Трансформація».

Наукові інтереси: психологія соціальних груп, психологія управління, корпоративна культура, психологія діяльності, методи активного соціально-психологічного навчання, логотерапія.

Автор 15 наукових праць.

Найголовніші публікації:

1) Борозенцева Т. В. Корпоративная культура формальних и неформальных объединений / Т. В. Борозенцева, Л. Г. Хает, О. А. Медведева // Корпоративна культура організацій : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – С. 131 – 155.

2) Борозенцева Т. В. Деятельностные аспекты в решении социально-личностной проблематики и построении гражданского общества / Т. В. Борозенцева, А. Н. Малюта // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 1(30). – С. 39 – 44.

3) Борозенцева Т. В. Порівняльний аналіз соціально-психологічних умов формування корпоративної культури громадських організацій представників малого та середнього бізнесу / Т. В. Борозенцева // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 1(33). – С. 68 – 74.

4) Борозенцева Т. В. Системні методи дослідження соціально-психологічних детермінант розвитку корпоративної культури / Т.В. Борозенцева // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези Х Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (Київ, 24-25 квітня 2014 року) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, М. С. Корольчука. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 11 – 13.

5) Борозенцева Т. В. Емпіричне вивчення соціально-психологічних особливостей корпоративної культури громадських організацій в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму / Т. В. Борозенцева, Н. Є. Завацька, І. Є. Жигаренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2015. – Вип. 42. – С. 8 – 14. 

 Грицук Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент.

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова, практична психологія. З 2004 р. – викладач кафедри психології. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Наукові інтереси: когнітивна психологія, психологія здоров’я.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких 1 монографія.

Найголовніші публікації:

1) Кузнєцов М. А. Емоційне вигорання вчителів : Основні закономірності динаміки / М. А. Кузнєцов, О. В. Грицук. – Харків : ХНПУ, 2011. – 206 с.

2) Грицук О. В. Психологічні ресурси подолання емоційного вигорання у вчителів / О. В. Грицук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – Вип. 17 (27). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 166-170.

3) Manual for the students of the English language department to the course “Psychology” / [comp. O. V. Gritsuk]. – Gorlovka: Publishing House of GSPIFL, 2012. – 136 p.

4) Грицук О. В. Регуляція емоційних станів студентів – майбутніх учителів за допомогою психологічного тренінгу / О. В. Грицук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 688. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С. 30-37.

5) Грицук О. В. Емоційні стани студентів як метакогнітивне утворення / О. В. Грицук // Наука і освіта. – 2014. – №6. – С. 30-34.

6) Грицук О. В. Емоційні компоненти професійної діяльності вчителя / О. В. Грицук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Випуск 1. – Том 2. – Херсон, 2017. – С. 49-54.

 Чернякова Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент.

У 2002 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність – дефектологія, та здобула кваліфікацію вчителя допоміжної школи, практичного психолога в закладах освіти.

З 2002 року працювала старшим лаборантом кафедри методики корекційного навчання, з 2003 р. переведена асистентом на кафедру загальної психології СДПУ. З 2005 р. по 2008 р. навчалась у аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У 2008 р. закінчила аспірантуру зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. У березні 2009 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми» (науковий керівник – директор ІКПіП НПУ імені М. П. Драгоманова, дійсний член НАПНУ, докт. пед. н., проф. В.М. Синьов, м. Київ).

З 2006 р. по 2008 р. працювала практичним психологом Краснолиманської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 34 (за сумісництвом).

З 14 квітня 2011 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєне вчене звання доцента кафедри загальної психології (протокол № 2/93-Д).

Наукові інтереси: спеціальна психологія, психологія спілкування, вікова та педагогічна психологія.

Автор понад 55 публікацій, серед них навчально-методичний посібник; методичні рекомендації з курсів: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія»; робочі зошити для студентів з напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»; публікації у фахових виданнях; авторські програми з курсів; авторська програма з розвитку та корекції емоційної сфери розумово відсталих дітей.

Найголовніші публікації:

1) Чернякова О. В. Розвиток та корекція дитячих емоцій в процесі сприймання музичних творів / О. В. Чернякова // Програма з розвитку та корекції емоційної сфери розумово відсталих дітей (Затверджено Науково-методичною експертизою: Обласний центр практичної психології ГУОН: (протокол № 2 від 26.06.2008р.). – Слов'янськ : «Маторін», 2008. – 100 с.

2) Чернякова О. В. Теоретичний аналіз значення емоцій в житті розумово відсталої дитини / О. В. Чернякова // Вісник Кам’янець-Подільський націо-нальний університет імені Івана Огієнка : Корекційна педагогіка і психологія. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський «Аксіома», 2009. –  С. 112-118.

3) Чернякова О. В. Психолого-педагогічні аспекти значення емоцій в життєдіяльності людини та їх дослідження в загальній і спеціальній психології / О. В. Чернякова // Вісник Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Сер.: Педагогічні науки. – Вип. 12(151) червень. – Луганськ, 2008. – С. 128-136.

4) Чернякова О. В. Особливості розуміння емоційних станів розумово відсталими учнями середніх класів / О. В. Чернякова // Вісник Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психолого-медико-педагогічні засади організації комплексного реабілітаційного процесу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушенням зору», Рубіжне, 23-24 жовтня 2008 року. – Вип. № 22 (161) листопад. – Луганськ, 2008. – С. 94-99.

5) Мамічева О. В. Діагностика психічного розвитку дитини від народження до вступу в заклади освіти / О. В. Мамічева, О. В. Чернякова // Навч.-метод. пос. зі спец. психології. Ч 1. – Словянськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2013. – 174 с.

6) Чернякова О.В., Кащєєва Ю. Невербальне спілкування як важливий компонент структури діяльності корекційного педагога / О.В. Чернякова, Ю.Кащєєва // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Вип. LXXI. – Слов’янськ, 2015. – 346с. – С. 324 – 331.

 Рафієнко Олександр Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1977 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова. З 1979 р. почав працювати у ГДПІІМ викладачем кафедри англійської філології; у 1985-1987 рр. навчався в аспірантурі; з 1987 р. – старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов, захист кандидатської дисертації з теми «Роль та місце рецептивних вправ в процесі формування репродуктивних граматичних навичок» зі спеціальності 10.00.02 – методика викладання іноземних мов, з 1993 р. – доцент цієї ж кафедри; з 1993 р. по 2008р. – завідувач кафедри.

Наукові інтереси: теорія вправ, проблема організації та проведення педагогічної практики студентів старших курсів.

Автор понад 30 наукових праць, серед яких 5 методичних рекомендацій.

Найголовніші публікації:

1) Програма організації та проведення педагогічної практики з іноземної мови студентів I-IV курсів (факультет заочного та дистанційного навчання) / Кол. авторів під. керівн. к.п.н., доц. О. В. Рафієнка. – Горлівка : ГДПІІМ, 2008. – 133 с.

2) Рафієнко О. В. З історії методів навчання іноземних мов. Методичні матеріали на допомогу студентам-практикантам в період проходження педпрактики на IV-V курсах / О. В.Рафієнко. – Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – 32 с.

3) Програма-інструкція вчителю-методисту з організації та контролю педагогічної практики з іноземної мови студентів IV курсу денної форми навчання / Кол. авторів під керівн. к.п.н. доц. О. В. Рафієнка. – Горлівка : ГДПІІМ, 2005. – 76 с.

 Кокоріна Людмила Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 2007 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (англійська, іспанська). У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Іспанії». У період з 18.02.15 по 12.03.15 та з 18.02.16 по 04.03.16 проходила стажування в Автономному університеті Барселони (Іспанія) на кафедрі педагогіки та психології.

Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, освіта обдарованих дітей.

Автор понад 10 наукових праць.

Найголовніші публікації:

1) Кокоріна Л. В. Становлення освіти обдарованих в Іспанії / Л. В. Кокоріна. – Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. 11. – Ч. ІІ. - Слов'янськ : ДВНЗ ДДПУ, 2012. – С. 41-52

2) Кокоріна Л. Дослідження іспанських науковців в галузі освіти обдарованих дітей / Л. Кокоріна. – Педагогічна та суспільна підтримка обдарованих дітей і молоді. – Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського, 2013. – С. 111-117.

3) Кокоріна Л. В. Концепції педагогічної підтримки обдарованих дітей в іспанській педагогічній теорії / Л. В. Кокоріна. – Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. – Вип. 2 (14). – Донецьк, 2013. – С. 16-20.

Запасна Ірина Миколаївна – старший викладач.

У 1982 р. закінчила Горлівський автодорожній інститут Донецького політехнічного університету (нині Донецький національний технічний університет) та у 2005 р. – Одеський державний екологічний університет.

Адміністратор сайту інституту.

Наукові інтереси: інформаційні технології.

Автор понад 10 наукових праць.

 

 

 

Завгородня Альона Олегівна – викладач

У 2017 р. з відзнакою закінчила Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність – історія, практична психологія.

Наукові інтереси: патопсихологія, психологія стресу.

Автор понад 5 наукових праць.

Найголовніші публікації:

1) Завгородня А. О. Зарубіжний досвід модернізації навчально-виховного процесу та можливості його використання в Україні / А. О. Завгородня // Науковий вісник Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди. Вітчизняна наука на зламі епох. – 2017. – Випуск 32. – С. 96-99.

2) Завгородня А. О. Проблема педагогічної культури батьків в історичному контексті / А. О. Завгородня // Нариси досліджень молодих науковців в галузі гуманітарних наук : зб. наук. праць: Т. 2. – Бахмут : Вид-во ГІІМ, 2017. – С. 135-136.

3) Завгородня А. О. Теоретичні підходи у дослідженні психологічних особливостей посттравматичного синдрому/ А. О. Завгородня // Науковий вісник Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди. Вітчизняна наука на зламі епох. – 2017. – Випуск 32. – С. 132-134.

4) Завгородня А. О. Причини і специфіка прояву агресивності у підлітків/ А. О. Завгородня // Нариси досліджень молодих науковців в галузі гуманітарних наук: зб. наук. праць. – Бахмут : Вид-во ГІІМ. – Т. 2. – 2016. – С. 103-104.

У 2016 р. брала участь у Культурно-документальному проекті «Шахтарські історії зі заходу та сходу України». Посіла перше місце у ІІ Міжнародної науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Студенти та молодь - для майбутнього країни».

 

Ковальська Наталія Валеріївна – викладач.

У 1988 р. закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, факультет високомолекулярних сполучень, спеціальність – інженер-технолог. Офіцер запасу, спеціальність – хімічна та радіаційна розвідка.

У 2009 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – англійська мова та зарубіжна література. Пройшла курси підвищення кваліфікації: з цивільного захисту – у Донецькому НМЦ ЦЗ та БЖД у 2008 р. та 2010 р.; з охорони праці – у Головному НМЦ Держгірпромнагляду України (м. Київ) у 2015 р.

Член Міжрегіональної Спілки письменників України міжнародного співтовариства письменницьких спілок та літературного об’єднання «Забой». Лауреат міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів «Stilus exlibris».

 

 

Разумова Олена Геннадіївна – викладач.

У 2009 р. закінчила Горлівський педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність – практична психологія, французька мова та зарубіжна література. Має досвід роботи практичного психолога у загальноосвітній школі. Навчається в аспірантурі Донбаського державного педагогічного університету зі спеціальності 053 Психологія.

Наукові інтереси: психологія відхиленої поведінки.

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»