16 | 10 | 2018

Кафедра мовознавства та російської мови

КАФЕДРА МОВОЗНАВСТВА ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Історія кафедри

Кафедра мовознавства та російської мови була створена в 1984 році на базі існуючого методоб'єднання мовознавства та російської мови. У витоків кафедри були С. В. Зейтунян, М. П. Череповський, Р. Д. Шепелева, Р. М. Римарь, И. С. Коган, О. О. Корабльов, О. В. Сирова, Л. В. Машиністова, Ю. П. Полозков. У 1984-1986 рр. кафедру очолював доц. Зейтунян С. В., у 1986-1988 рр. – доц. Шепелева Р. Д., доц. Дяговець І. І., у 1988-1998 рр. – доц. Габідулліна А. Р., у 1998-2002 рр.- доц. Теркулов В. І., у 2002-2004 рр. – доц. Габідулліна А. Р., у 2004-2007 рр. – проф. Калінкин В. М., у 2007-2011 рр. – проф. Габідулліна А. Р., у 2011-2014 рр. – проф. Герасименко І. А. Із 2014 по теперішній час кафедру очолює доц. Колесніченко О. Л. Свою трудову діяльність на кафедрі мовознавства починали викладачі зарубіжної літератури, української мови та літератури: доц. доц. Волков Є. М., доц. Чумаков В. М., доц. Решетова Л. І., Лаврова О. Л., доц. Ольхова Н. А., доц. Гопштер Є. А., доц. Куцова Р. А., ст. викладач Чабаненко З. Д. 

Загальна інформація

На кафедрі працюють 5 науково-педагогічних кадрів. З 5 викладачів – 1 доктор філологічних наук зі спеціальністю 10.02.02 – російська мова, 3 кандидати філологічних наук (2 зі спеціальністі 10.02.15 – загальне мовознавство, 1 – зі спеціальністі 10.02.02 – російська мова): проф. Габідулліна А. Р., доц. Колесніченко О. Л., доц. Жарикова М. В., доц. Шлапаков О. С, ст. викладач Скоплєв А. О. 

Міжнародна діяльність

Викладачі кафедри проводять активну міжнародну діяльність і здійснюють це в різних напрямках: участь у міжнародних заходах поза межами України, публікації наукових праць і навчальних посібників в іноземних виданнях, читання викладачами кафедри лекційних курсів у закордонних навчальних закладах, членство співробітників кафедри в редакційних радах за кордоном. Кафедра має співробітництво з 9 навчальними закладами з Польщі, Латвії, Білорусі, Росії, Казахстану. 

Наукова робота

Науково-педагогічні кадри кафедри проводять такі науково-практичні конференції:

• Міжнародну наукову конференцію “Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення” (1 раз на 2 роки сумісно з кафедрою зарубіжної літератури з 2006 р.);

• Міжнародну конференцію «Русский язык и литература в школе и в ВУЗе: проблемы изучения и преподавания» (1 раз на 2 роки сумісно з кафедрою зарубіжної літератури).

Крім традиційних конференцій, кафедра за останні роки проводила інші наукові заходи:

• Міжнародна інтернет-конференція «Лінгвокогнітологія та мовні структури» (березень 2011 р.).

• Міжнародна літня наукова школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования: русский мир и восточнославянская ментальность»; 3-12 липня 2011 р. та IV Міжнародна наукова конференція «Молодежь России и славянского мира: новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике» (10-12 июля 2011 г.). Присутні 112 учасників, з них іноземців – 66 з 6 стран (Україна, Росія, Польща, Білорусь, Казахстан, Індія). 

Навчально-методична робота

Науково-педагогічних кадри кафедри викладають на всіх факультетах такі дисципліни:

• Вступ до мовознавства.

• Загальне мовознавство.

• Старослов'янська мова.

• Історична граматика російської мови.

• Сучасна російська літературна мова.

• Російська діалектологія.

• Основи теорії мовленнєвої комунікації.

• Основи теорії номінації.

• Основи експресивного синтаксису.

• Вступ до когнітивної лінгвістики.

• Стилістика російської мови.

• Методика навчання російської мови.

• Практикум з російської мови.

• Важкі випадки пунктуації.

• Ономастика.

• Вступ до етимології.

• Основи етнолінгвістики.

• Психолінгвістика.

• Редагування та літературна правка.

• Мовний розбір у ВНЗ та школі.

• Теорія та практика написання творів різних жанрів.

• Лінгвістичний аналіз тексту.

• Педагогічна лінгвістика.

• Лінгвокультурологія.

• Практичний курс російської мови як іноземної (для студентів-іноземців).

• Практична граматика російської мови (для студентів-іноземців).

• Практична фонетика російської мови як іноземної (для студентів-іноземців).

• Російська мова та культура (для студентів-іноземців).

• Зіставна граматика російської та української мов (дисципліна за вибором).

• Основи орфографії та пунктуації (дисципліна за вибором).

• Слово в художньому мовленні (дисципліна за вибором).

• Основі правопису та редагування тексту (дисципліна за вибором).

Із 2011 року кафедра навчає російській і англійській мовам іноземних студентів. 

Кадровий склад кафедри 

 Колесніченко Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовознавства та російської мови. У 1989 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут (російська мова і література). З 2007 по 2009 рр. навчалась у аспірантурі ГДПІІМ. Кількість публікацій – 28. У травні 2008 р. проходила курси підвищення кваліфікації русистів вищої школи на базі Державного інституту російської мови ім. О. С. Пушкіна; у вересні 2009 р. – лінгвістична школа на базі Севастопольського міського гуманітарного університету за напрямом «Когнітивна лінгвістика та концептуальні дослідження»; у липні 2011 р. – свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямом «Когнітивна лінгвістика та концептуальні дослідження» у рамках V міжнародної лінгвістичної школи на базі ГДПІІМ. Коло наукових інтересів: питання стилістики тексту, методики навчання російської мови. Дисципліни, які викладає: методика навчання російської мови, основи теорії мовленнєвої комунікації, теорія та практика написання творів різних жанрів, практикум з російської мови, важкі випадки пунктуації.

  

  Габідулліна Алла Рашатівна – доктор філологічних наук, професор. У 1975 р. закінчила Уральський педінститут (російська мова і література). Завідувала кафедрою мовознавства та російської мови ГДПІІМ у періоди з 1989 по 1998 рр. та з 2002 по 2004 рр. У 2004 – 2007 рр. навчалася у докторантурі при кафедрі загального мовознавства та історії мови у Донецькому національному університеті. У 2010 р. захистила докторську дисертацію в Інституті мовознавства Академії наук України. Є авторкою приблизно 150 наукових робіт з проблем стилістики російської мови, лінгвістики тексту та дискурсу, серед яких два підручника з теорії мовленнєвої комунікації, монографія «Учебно-педагогический дискурс». «Відмінник народної освіти» у 1993 р., 1997 р. Коло наукових інтересів: теорія дискурсу, лінгвістика тексту, теорія мовленнєвої комунікації. Викладає наступні дисципліни: стилістика російської мови, основи теорії мовленнєвої комунікації, лінгвістичний аналіз тексту, педагогічна лінгвістика.

 

  Жарикова Марина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету романо-германських мов. У 1989 р. закінчила ГДПІІМ (російська мова і література, англійська мова). Двічі проходила стажування у ДонНУ на кафедрі загального мовознавства та історії мови. У 2009 р. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямом «Когнітивна лінгвістика та концептуальні дослідження» на базі Севастопольського міського гуманітарного університету; у липні 2011 р. – свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямом «Когнітивна лінгвістика та концептуальні дослідження» у рамках V міжнародної лінгвістичної школи на базі ГДПІІМ. Закінчила аспірантуру ДонНУ за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. Кількість публікацій: 23. Є автором низки методичних та навчальних посібників по сучасній російській мові («Лексикологія», «Морфеміка. Словотвір», разом з доц. Габідулліною А. Р. – Основи теорії мовленнєвої комунікації: навчальний посібник для вузів. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2005, «Русский язык и культура речи. Часть І: Элементарные и базовые ситуации общения (Лингвострановедение на начальном этапе): учеб. пособие для студентов-иностранцев / М. В. Жарикова, О. С. Шлапаков. — Горловка: Изд-во ГИИЯ, 2013. — 158 c., «Русский язык и культура речи. Часть ІІ: Культура речи: учеб. пособие для студентов-иностранцев / М. В. Жарикова, О. С. Шлапаков. — Горловка: Изд-во ГИИЯ, 2013. — 170 c.). Коло наукових інтересів: актуальні проблеми теорії мовленнєвих жанрів, лінгвокультурологічні аспекти сучасної науки. Дисципліни, які викладає: сучасна російська мова (фонетика), лінгвокультурологія, основи теорії мовленнєвої комунікації. 

 

  Шлапаков Олег Сергійович – кандидат філологічних наук. У 2003 р. закінчив ГДПІІМ (англійська мова, російська мова і література), з 2003 р. працює викладачем кафедри мовознавства та російської мови. У період з 2004 р. по 2007 р. навчався у аспірантурі ГДПІІМ. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію «Мовленнєвий жанр «поздоровлення»: комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості»: комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості» за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. Кількість публікацій: 18. Із 2006 р. по 2008 р. виконував обов’язки голови Ради молодих вчених і аспірантів ГДПІІМ. Коло наукових інтересів: лінгвопрагматика, лінгвокультурологія, соціолінгвістика. Дисципліни, які викладає: основи теорії мовленнєвої комунікації, вступ до мовознавства, психолінгвістика, основи наукових досліджень.

 

  Скоплєв Андрій Олександрович – старший викладач кафедри. У 2003 р. закінчив ГДПІІМ (англійська мова, російська мова і література), з 2003 р. працює викладачем кафедри мовознавства та російської мови ГДПІІМ. У період з 2004 р. по 2007 р. навчався у аспірантурі ГДПІІМ, зараз завершує роботу над кандидатською дисертацією «Субстантивні утворення на *-nьje/tьje та категорія виду (на матеріалі чеської мови)». Кількість публікацій: 17. Наукові інтереси: історія російської мови, старослов'янська мова, слов'янські мови у порівняльному аспекті. Дисципліни, які викладає: старослов'янська мова, вступ до мовознавства, історична граматика російської мови, російська діалектологія.

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»