16 | 10 | 2018

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра української філології

Історія кафедри української філології розпочалася не з офіційного наказу про її створення в 1992 році, а дещо раніше. Із започаткуванням у 1989 році набору студентів на відділення «Іноземна (англійська, французька, німецька мови) та українська мова і література» при факультеті іноземних та російської мов із щойно прийнятих небагатьох викладачів навчальних курсів української мови та літератури було створене окреме методоб’єднання при кафедрі російської мови. Методоб’єднання, головним призначенням якого було координування стану викладання практичного курсу української мови та історії української літератури в Інституті, за три роки збільшилося до 9 членів, і на момент відкриття у 1992 році факультету іноземних та української мов переросло в кафедру української мови і літератури. Очільником новоствореної ланки став кандидат філологічних наук, доцент М. І. Мостовий, який суттєво допоміг їй на початковому етапі наукового становлення, адже з-поміж дев’яти викладачів лише двоє обіймали посаду старших.

З часом методоб’єднання переросло в окремішню кафедру – української мови і літератури, потужний розвиток якої розпочався з приходом на посаду завідувача кафедри у 1994 р. – к. філол. н., доцента кафедри української мови Донецького державного університету А. П. Загнітка (сьогодні доктор філологічних наук, професор). Саме з його приходом можливим стало відкриття 1995 року аспірантури з української мови, у якій професор А. П. Загнітко став керівником наукових пошуків. Це дало могутній поштовх до наукових досліджень, і, як наслідок, до захисту кандидатських дисертацій.
Зі збільшенням чисельності викладацького складу кафедри української мови і літератури, зростанням її наукового потенціалу, розширенням спеціалізованих – власне лінгвістичних і літературознавчих – форм наукової, навчально-методичної та виховної діяльності у 1998 р. назріла потреба в реорганізації кафедри у дві окремішні – кафедру української мови та кафедру української літератури. 

2000 року кафедра української мови і літератури поділилася на дві самостійні структури.

Наукове кредо кафедри: «Осягнення Його Величності Слова потребує чистих помислів і чистої душі, копіткої праці, постійного пошуку істини і вміння визнавати свої помилки».

Педагогічне кредо: «Візьміть чашу терпіння, влийте туди повне серце любові, киньте дві пригорщі щедрості, плесніть туди ж гумору, посипте добротою, додайте якнайбільше віри і все це гарненько змішайте, потім намажте на шматок відміреного вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху…».

Ці два центральні напрямки, як два крила, тримають кафедру в гармонійному розвитку, врівноважують усі види діяльності і згуртовують викладацький колектив.

Кафедра української філології сьогодні – одна із провідних кафедр Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», яка об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, що забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін філологічного і літературознавчого профілю та низки нормативних гуманітарних дисциплін бакалаврської підготовки на всіх факультетах інституту.

Провідним напрямом діяльності кафедри є наукова робота. Сьогодні колектив кафедри працює над міжкафедральною науковою темою «Комунікативно-прагматичні стратегії й тактики адаптації лінгвістичних знань в університетському дискурсі».

Кафедра прагне бути науковим центром і бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій: «Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія», «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук». Студентські зібрання з нагоди обміну досвідом і пошуку істини на ниві вітчизняної філології відбуваються щодва роки – кафедра української філології з ініціативи її фундаторів (д. філол. н., професора кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ А. П. Загнітка, доцентів кафедри української мови Р. А. Куцової, Л. І. Пац, Є. А. Гопштер), її нинішніх розбудовників – когорти відданих науковій справі викладачів проводить Всеукраїнську студентську конференцію – «Україністика: нові імена в науці». 

Мають системний характер виступи студентів на студентських наукових конференціях як в інституті, так і за його межами, публікації студентів у фахових і нефахових виданнях, збірниках тез, захист виконаних досліджень на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

 Ця форма наукової студентської активності на нашому факультеті прижилася, здобула своїх прихильників, стала відправною точкою успішного наукового старту для багатьох її учасників.

Щорічно кафедра української філології проводить олімпіаду з української мови та Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика, конкурс наукових робіт студентів, Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Г. Шевченка, переможці яких беруть участь у подальших турах, де посідають досить високі місця.

Кафедра працює в тісному зв’язку з кафедрами  мовознавства та російської мови, педагогіки, психології та іншими.

Кафедра підтримує шефські зв’язки із загальноосвітніми навчальними закладами міста. Спільна діяльність викладацького складу кафедри зі школами спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, розвиток здібностей, філологічної свідомості, підвищення мовної культури. Члени кафедри беруть участь у роботі семінарів, які проводяться в місті для викладачів середніх та спеціальних навчальних закладів. Викладачами кафедри укладено угоди з колективами загальноосвітніх шкіл, які стали базовими для проведення спільних наукових і культурних заходів, а також педагогічної практики студентів.

Кафедра української філології бере активну участь у громадсько-політичному житті України. Викладачі кафедри вважають найважливішим питанням – виховання майбутнього покоління нашої незалежної держави і докладають усіх зусиль для духовного збагачення молоді, пропагуючи цінність людини, виховуючи культуру, національну самосвідомість, формуючи передові погляди, активну життєву позицію.

Викладацький склад кафедри приділяє велику увагу вивченню матеріалів історико-національного характеру, вихованню в студентів поваги та любові до національних традицій і культури України, її державних законів та особистої відповідальності за виконання власних обов’язків.

Основна мета виховної роботи – це формування громадянина, фахівця, носія національних цінностей, загальнолюдських надбань, який уміє реалізовувати свої знання, фахові навички та вміння в практичній діяльності.
Основним пріоритетом своєї діяльності кафедра української філології вважає підготовку висококваліфікованих учителів рідної мови з метою активного розвитку української мови на теренах Донеччини.

Громадсько-патріотичні компоненти світогляду активно формуються завдяки залученню студентів до практичної організації і проведення національних свят України. Виходячи з того, що саме мова й мовлення дають можливість думці зайняти відповідне оформлення і вираження в певних національних рамках, виховання національно-патріотичної особистості здійснюється повсякденно засобами рідної мови на заняттях з дисциплін українознавчого циклу через добір вправ і завдань, студентських наукових повідомлень відповідної тематики тощо.
Кафедра традиційно проводить заходи, у яких активно задіяні майже всі студенти: День української писемності і мови, День рідної мови, Шевченківські дні, День матері, День слов'янської писемності і культури тощо. Викладачі кафедри допомагають студентам не тільки в навчанні, але й у повсякденному житті.

Кафедра української філології ставить за мету сформувати майбутнього вчителя як носія та розповсюджувача національної культури, виховати свідомого громадянина.

 

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

Професійне кредо викладачів мови: «Мова – це одяг думки та світ душі».

Творче кредо: «Креативних та успішних студентів можуть виховати тільки творчі особистості».

Життєве кредо: «Успіх не приходить сам собою, ми йдемо до нього».

Стратегічне завдання: виховувати яскраву ініціативну особистість, яку вирізняють не тільки вузькоспеціальні знання та навички, але й широкий світогляд, уміння  вести діалог, що є показником соціально-психологічної адаптованості людини, рівня її комунікативної компетентності; створювати творче академічне середовище з демократичними й рівноправними стосунками між викладачами та студентами.

 

 Радіонова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент – очолює кафедру з січня 2008 року. Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «Англійська мова, українська мова та література» (1996), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2003).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 –українська мова з теми «Статус, семантика і функції ряду в структурі простого речення». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати. Здійснює наукове керівництво дипломними, бакалаврськими та курсовими роботами. Нагороджена почесними грамотами за високий професіоналізм і сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.  Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова (синтаксис)», «Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір)», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Основи наукових досліджень», «Актуальні питання лінгвістики».

Коло наукових інтересів – актуальні питання синтаксису сучасної української мови, функційні й комунікативні аспекти лінгвістики тексту, текстові категорії.

 Мараховська Валентина Гаврилівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету соціальної та мовної комунікації

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література» (1994), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (1998).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова з теми «Типи складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Нагороджена Медаллю ім. П.Горлова та почесними грамотами за значні досягнення у розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту. 

Викладає дисципліни: «Вступ до слов’янської філології», «Історична граматика української мови», «Стилістика та культура мови». 

Коло наукових інтересів – синтаксичне впорядкування української мови, стилістика та культура мови. 

  Сафонова Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «Німецька мова та українська мова і література» (1999), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2006).

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова з теми «Суб’єктивна модальність у діалозі та полілозі сучасної української драми (семантика та прагматика)». Нагороджена почесними грамотами за професіоналізм, сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати. Студенти під її науковим керівництвом посідають призові місця на конкурсах та олімпіадах різних рівнів.
Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова (морфеміка і словотвір; лексикологія; морфологія)», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Актуальні питання лінгвістики», «Основи комунікативної етики та естетики».

Коло наукових інтересів – герменевтика художнього дискурсу, суб'єктивна модальність драми як креолізованого тексту.

Тітова Ольга Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри. Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література» (1997). У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова на тему «Період у структурній організації тексту».

Викладач із 23-річним педагогічним стажем роботи. Автор 19 наукових публікацій: «Період як структурна одиниця тексту», «Семантика періоду», «Експресивно-узагальнювальна функція періоду», «Текстотвірний потенціал періодів (на матеріалі української художньої прози ХХ ст.)», «Проблема визначення періоду як лінгвальної одиниці: спроба огляду літератури», «Модальність періоду», «Період як висловлення», «Роль синтаксичного повтору в структурно-семантичній організації періоду», «Період як ритмічна одиниця прозового тексту», «Формування особистості спеціаліста економічного профілю під час вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»», «Використання кейс-методу на практичних заняттях із дисципліни «Культура ділового спілкування»», «Аспекти формування професійної мовної свідомості майбутніх економістів засобами інноваційної педагогіки», «Історія української культури в економічному вищому навчальному закладі: проблемний дискурс», «Соціально-гуманітарні вектори інноваційної педагогіки у вищих навчальних закладах», «Дискурсивні аспекти методики викладання сучасної української літературної мови у вищому навчальному педагогічному закладі», «Функціональний діапазон періоду-висловлення», «Період як одиниця експресивного синтаксису», «Лексико-граматичні, структурні та функціональні властивості періодів-описів».

Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова». 

Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, інноваційні освітні технології.

  Нестеренко Людмила Іванівна – викладач кафедри

Закінчила філологічний факультет Донецького державного університету зі спеціальності «Українська мова та література», здобувши кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури» (1982). З 1991 року працює викладачем кафедри. Викладає українську мову за професійним спрямуванням, практикум з української орфографії та пунктуації.

Коло наукових інтересів – мова поетичних творів української діаспори.

 

 

 СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Професійне кредо викладачів літератури : «Навчити студента так, щоб можна було вчитися у нього».

Творче кредо: «Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути. Не сковувати дитину, а звільняти; не згинати на догоду своїм уявленням, а розпрямляти; не стримувати, а підтримувати; дати всі можливості для фантазії, уявлень, відкриттів». 

Життєве кредо: «Не зупинятися на досягнутому. Меж самовдосконаленню немає».

Стратегічне завдання: створити оптимальні умови для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного студента; підвищувати безперервність інтелектуального, професійного зростання членів кафедри; забезпечити творчу атмосферу діяльності.

  Муратова Ольга Віталіївнакандидат історичних наук, доцент кафедри – очолює секцію з грудня 2014 року. 

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальностями «Французька мова, українська мова та література» (1999), «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» (2011), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2011). Нагороджена почесними грамотами за професіоналізм, сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту. 

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.01 – історія України на тему «Генеза літературного шістдесятництва в Україні: історичний аспект». Автор понад 20 наукових публікацій, навчальних посібників з «Методики навчання української літератури», «Історії української літератури ІІ половини ХІХ століття». 

Викладає дисципліни: «Історія української літератури ІІ половини ХІХ століття», «Історія української літератури ХХ століття», «Сучасна українська література», «Методика навчання української літератури», «Літературне шістдесятництво».

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи в методиці викладання літератури, аналітика літературного твору.

 Лугова Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література» (1997 р.) З 1997 року працювала викладачем кафедри української мови і літератури. 
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні аспекти літературознавчої концепції М. С. Грушевського» зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Авторка понад 20 наукових публікацій, навчально-методичних посібників з «Фольклору», «Історії української літератури І половини ХІХ століття».
Викладає дисципліни: «Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.)», «Історія української літератури І половини ХІХ століття», «Фольклор».
Коло наукових інтересів: текстуальний вимір літературного дискурсу, особливості розвитку української літератури кінця ХХ початку ХХІ століття, зв’язок творів української літератури зі світовою культурою. 

 

Скляр Ірина Олександрівнакандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Шахтарське педагогічне училище за спеціальністю «Учитель початкових класів та англійської мови» (1999), педагогічний факультет Донецького інституту соціальної освіти за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література» (2003р.), аспірантуру Донецького національного університету (2006р.). Нагороджена почесними грамотами за високий професіоналізм і сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту. 

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного» в 2012 році. Автор 59 науково-методичних робіт, із них 1 монографія, 24 публікації наукового й 35 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: «Фольклор», «Історія української літератури І половини ХІХ століття», «Історія української літератури (межа ХІХ – ХХ століть)», «Методика викладання зарубіжної літератури».

Коло наукових інтересів: психопоетика творчості українських і зарубіжних митців-письменників, інноваційні підходи в методиці викладання української мови та літератури, реалізація авторських електронних підручників з української літератури та літератури рідного краю, зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів в умовах дистанційного навчання.

 Шкуропат Марина Юріївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (1988). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури на тему «Іконічність художнього образу на матеріалі творів І. С. Шмельова».  У 2012 р. пройшла стажування в університеті міста Луісвіль (США) за напрямком «Сучасна Американська література: теоретичній та аналітичний аспекти» з отриманням відповідного сертифікату Держдепартаменту США. Заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади школярів з англійської мови. Закінчила курси фахового удосконалення викладачів вищих навчальних закладів: семінар Британської ради «ТКТ» (2009), методичний семінар із складання тестів Інституту Гете (2011), методичний семінар «Teaching Writing in the English Language Classroom» (2013), літня школа за напрямком «Захист прав людини у сучасному світі» («Protecting Diversity – The History of the US Civil Rights Movement and Human Rights»), що проводилася посольством США у 2014 р.

Член спеціалізованої вченої ради К 29.053.08, що діє при Луганському Національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Теорія літератури», «Практичний курс англійської мови». Автор понад 40 наукових публікацій, навчальних посібників зі «Вступу до літературознавства» та «Аналізу художнього тексту». 

 Коло наукових інтересів: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн. Керує науковою роботою студентів, веде проблемну групу «Аспектний аналіз художнього твору».

Одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень секції на сучасному етапі її розвитку є розробка міжкафедральної наукової теми «Сучаснілітературознавчідослідженняіформування ментально-світогляднихзасадцілісної картини світу студентів-філологів».

Викладачі секції теорії літератури та історії української літератури є ініціаторами та активними учасниками роботи міжнародних (Україна, Білорусія, Польща), всеукраїнських, регіональних конференцій і Фестивалів науки. Кожні два роки секція ініціює проведення міжнародної наукової  Інтернет-конференцїї «Сучасний літературний процес в Україні: пряма трансляція». Члени секції підтримують тісні наукові контакти з підрозділами україністики університетів Росії, Польщі, Білорусії, Швеції, США.

На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів філологів через стаціонарну й заочну аспірантури зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. Члени кафедри виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, входять до складу спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

З метою формування якісного контингенту студентів-філологів кафедра української філології співпрацює з Малою академією наук та учнівською молоддю шкіл Донецької області через щорічне проведення олімпіад, конкурсів учнівських наукових робіт, спільних навчально-виховних заходів, спрямованих на виховання справжніх патріотів.

Традиційними стали спільні виховні заходи, ініційовані кафедрою з нагоди ювілейних дат видатних діячів української культури.

Сьогодні, як і завжди, кафедра української філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» живе напруженим, динамічним життям: готуються лекції, нові наукові студії, читацькі конференції, зустрічі з відомими письменниками, науковцями, організовуються нові  експедиції, підтримуються дружні стосунки з провідними освітніми і науковими інституціями України, ближнього і дальнього зарубіжжя. Такою широкою, багатоаспектною й бачиться сучасна місія кафедри в системі національної вищої освіти.

 

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»