27 | 01 | 2015

Теорії літератури та історії української літератури

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИЗавідувач кафедри


Давидова-Біла Г. В. - доктор філологічних наук, професор.Історія кафедриУ 2000 році кафедра української мови і літератури поділилася на дві самостійні структури: кафедру української мови та кафедру української літератури. В 2003 році кафедра української літератури перейменована у кафедру теорії літератури та історії української літератури. Завідувачем кафедри стала доц., к. філол. н. К.Г.Олійнікова. З 2004 завідувачем кафедри теорії літератури та історії української літератури працювала доц., к. філол. н. С.О.Кочетова, зараз проф., д.філол.н, декан факультету французької мови. Наступним завідувачем кафедри була доц., к. філол. н. Л.І. Морозова, зараз декан факультету німецької мови. Після неї кафедру очолювала доц., к.ф.н. Н.В. Корабльова. З вересня 2011 цю посаду обіймає д. філол. н., проф. Г. В. Давидова-Біла

Кафедра теорії літератури та історії української літератури готує висококваліфікованих спеціалістів з української літератури. На сьогоднішній день кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Г.В. Біла. Усі члени кафедри ведуть активну наукову роботу. На кафедрі постійно проводяться науково-методичні семінари, у яких беруть участь як викладачі нашого інституту, так і інших навчальних закладів України, Росії та Білорусії.
Кафедра співпрацює з іншими вузами України. Спецкурси та керівництво аспірантами: д. філол. н, проф. М.М. Гіршман (м. Донецьк), д. філол. н, проф. О.О. Корабльов (м. Донецьк), д. філол. н, проф. В.В. Федоров (м. Донецьк), д. філол. н, проф. В.А. Гусев (м. Дніпропетровськ), д. філол. н, проф. О.С. Кіченко (м. Черкаси), д. філол. н, проф. Л.В. Дербеньова (м. Івано-Франківськ).

При кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності 10.01.06. теорія літератури. Викладачі ГДПІІМ, які захистили дисертації після закінчення аспірантури при кафедрі: доц., к.ф.н. Л.М. Любімцева, доц., к.ф.н. О.В. Жарікова, к.ф.н. М.Ю. Шкуропат, доц., к.ф.н. Л.І. Морозова, к.ф.н.О.В. Горлова, доц., к.ф.н. С.П. Грушко, к.ф.н. І.Є. Шишкіна.

Курс вивчення історії української літератури передбачає ознайомлення з розвитком історико-культурної ситуації з давніх часів і до сьогодення. Під час навчання студенти ознайомлюються з усною народною поетичною творчістю, історією давньої літератури, літературою епохи бароко, романтизму, реалізму, модернізму, а також з процесами, що відбуваються в літературі на сучасному етапі її розвитку. Вивченню історії літератури сприяють глибокі знання студентів з літературознавчих дисциплін, що закладаються під час оволодіння курсами "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Аналіз художнього тексту".

Викладачі кафедри тісно співпрацюють зі студентами не тільки на заняттях, а й під час дозвілля студентів. Систематично проводяться літературні вечори (до Дня української писемності, Шевченківські читання), літературні диспути, постановки вистав тощо. Щорічно кафедрою проводиться олімпіада з української літератури, переможці якої беруть участь у наступних турах Всеукраїнської олімпіади. Викладачі кафедри здійснюють кураторську роботу в групах, допомагаючи студентам вирішити нагальні проблеми. При кафедрі діють три науково-студентських угруповання, в яких студенти мають змогу отримати більш глибокі знання з літературознавчих дисциплін, виявити творчі здібності, реалізувати науковий потенціал.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

1. Вступ до літературознавства
2. Аналіз художнього тексту. Жанри і стилі
3. Усна народна поетична творчість
4. Художня література для дітей
5. Історія української літератури (давня)
6. Історія української літератури (ХІХ ст.)
7. Історія української літератури (ХХ ст.)
8. Сучасна українська література
9. Теорія літератури
10. Поетика українського романтизму
11. Українська література в контексті світової культури
12. Методика викладання літератури
13. Історія української критики

Кафедральна тема

З 2011 року кафедра працює над науковою темою: "Аналітика літературного процесу: теоретичний, історичний, діалогічний аспекти". Керівник проекту - доц. Корабльова Н.В., виконавці: доц. Олійникова К.Г., доц. Гончаров Р.Є., ст. викл. Мезенцева В.О., ст.викл. Лугова Т.М., ст. викл. Муратова О.В., викл. Козлова О.О., викл. О.А.Крикун.


Кадровий склад


Давидова-Біла Ганна Вікторівна – доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і фольклористики ДонНУ, поетеса, літературний критик, перекладач з польської, італійської, англійської. У 1997 році закінчила Донецький національний університет (філологічний факультет) з відзнакою, в тому ж році почала працювати на кафедрі української літератури університету. Захистила кандидатську дисертацію за темою «Образ автора в ліриці Івана Франка» у 2000 році. У 2005 р. – захистила докторську дисертацію за темою із двох спеціальностей: українська література і теорія літератури. У 2004 році отримала наукове звання доцента. А.Біла є авторкою більше 100 наукових праць, з-поміж яких дві монографії («Образ автора в ліриці Івана Франка», Донецьк: Норд-Пресс, 2001; «Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки», К.: Смолоскип, 2006), шість навчально-методичних посібників («Український літературний авангард (дискурс 1920-х рр.)», «Символізм», «Методичні рекомендації до написання курсових, дипломних і магістерських робіт» та ін.), в тому числі у співавторстві («Методичний посібник з української літератури для підготовки студентів-бакалаврів, випускників спеціальності «Українська мова і література» до державного іспиту», «Український текст ХХ століття у дзеркалі історії літератури», «Основи літературознавства». Також А.Біла – авторка трьох науково-популярних розвідок: «Футуризм», «Символізм», «Сюрреалізм» (всі - у видавництві «Темпора», 2010), упорядниця творів М.Семенка (збірка «Патагонія», Донецьк, 2000; «М.Семенко. Вибране», Київ, 2010), перекладач з польської і упорядник лірики польських сюрреалістів («Зелений, отже, існуєш: польські поети-сюрреалісти», Луцьк, 2009). Коло наукових зацікавлень: авангард, формалізм, стильові тенденції літератури, суб’єктна організація твору, сучасний літературний процес, гендерні студії, проблема міжкультурного діалогу, шведсько-українські, італо-українські культурні зв’язки. Викладає історію української літератури другої половини ХІХ століття, сучасну українську літературу, історію української літератури ХХ століття.


Корабльова Наталя Василівна - доцент кафедри, кандидат філологічних наук. В 1980 році закінчила Донецький національний університет (російська мова та література). З 1987 року працювала в ГДПІІМ, в 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Интертекстуальность литературного произведения (на материале романа А.Битова «Пушкинский дом»)»; спеціальність 10.01.06 - теорія літератури . Загальна кількість публікацій - 34 (15 др. арк.) (Кораблева Н.В. Интертекстуальность литературного произведения: Учеб. Пособие. - Донецьк 1999. - 28 с.; Кораблева Н.В. Теория литературы в романе А.Битова «Пушкинский дом» // Московский дискурс. - №8-9. - М., 2000. - С.66-72; Кораблева Н.В. Бахтин глазами Кристевой (Предистория одного понятия) // Гендерный конфликт и его репрезентация в культуре: Мужчина глазами женщины: Материалы конференции (Толерантность в условиях многоукладности русской культуры). - Екатеринбург, 29-30 мая 2001. - С.78-81). Коло наукових зацікавлень - інтертекстуальність та метатекстуальність літературного твору, проблеми поетики літературного твору. Викладає вступ до літературознавства, теорію літератури, спецкурс для аспірантів та пошукувачів.


Олійникова Катерина Григорівна - доцент кафедри, кандидат філологічних наук. В 1974 році закінчила Донецький державний університет (філолог, учитель української мови і літератури). З 1993 року працювала старшим викладачем на кафедрі української мови і літератури, в 2000 році захистила кандидатську дисертацію, з 2000 року до 2004 року працювала завідувачем кафедри української літератури, з 2005 року - доцент кафедри. Загальна кількість публікацій - 23 (Олійникова К.Г. Специфіка дитячого психологізму в сучасній українській прозі Є.Концевича, Ю.Ґудзя, В.Медведя // Наукові записки Харк.нац.пед.ун-ту ім..Г.С.Сковороди. Серія: Літературознавство. Вип.1 (41) Ч.І. - Харків: ППВ "Нове слово", 2005. - С.157-167; Олійникова К.Г. Авторська маска в романі П.Загребельного "Я, Богдан" // Актуальні проблеми літературознавства. Т.17. - Дніпропетровськ, 2005. - С.59-65; Олійникова К.Г. Теоретичні проблеми українського літературознавства в осмисленні Дж. Грабовича // Таїни художнього слова. Част.3. - Дніпропетровськ, 2003. - С.43-52). Коло наукових зацікавлень -постмодернізм як явище зламу віків (ХХ - ХХІ ст.). Викладає історію української літератури, історію української критики, поетику українського романтизму, українську літературу в системі світової.


Гончаров Руслан Єгорович – доцент кафедри, кандидат філологічних наук. В 2000 році закінчив ГДПІІМ (англійська мова та українська мова і література та зарубіжна література). В 2000-2003 – аспірантура в Днепропетровському національному університеті. Захистив дисертацію «Форми реалізації авторської свідомості в ліриці Михайля Семенка» у 2006 році (спеціальність – українська література). Працює на кафедри з 2009 року. Коло наукових зацікавлень: теорія і практика українського футуризму, українське літературне шістдесятництво у світовому філософсько-естетичному контексті, концепції історії української літератури, аналітика сучасного літературного процесу.
Викладає курси: Історія української літератури ХІХ ст., межі ХІХ-ХХ ст., ХХ ст., межі ХХ-ХХІ ст.(новітня), сучасна українська література.


Мезенцева Вікторія Олегівна – старший викладач кафедри. В 1999 році закінчила ГДПІІМ (англійська мова, російська мова та література). 1999-2000 – працювала викладачем в Українській гімназії м. Горлівки, 2000-2002 – викладач кафедри теорії та історії світової літератури та культури. З 2003 року працює викладачем кафедри теорії літератури та історії української літератури, з 2005 року – старший викладач. 2002 - 2005 – аспірантура. Загальна кількість публікацій – 5 др. арк. (Мезенцева В.О. Набоков и драматургия // Східнослов'янська філологія: Збірник наукових праць. Випуск 9. Літературознавство – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2006. – С.92– 95; Мезенцева В.О. Игра в смерть как тема пьесы «Смерть» В. Набокова // Східнослов'янська філологія. - Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – Вип.12. – С. 179-183). Коло наукових зацікавлень - зарубіжна література ХХ ст.; проблема автора та читача в сучасному літературознавстві. Викладає аналіз художнього тексту, методику викладання літератури.

Лугова Тетяна Михайлівна – старший викладач кафедри. В 1997 році закінчила ГДПІІМ (англійська мова та українська мова і література та зарубіжна література). З 1997 року працювала викладачем кафедри. Загальна кількість публікацій – 10 (Лугова Т.М. Проблема методів у літературознавчій творчості М.С.Грушевського \\ Історико-літературний журнал. – Одеський державний університет. – 2000. – №5. – С. 89-91; Лугова Т.М. Проблема народності в концепції історії української літератури М.Грушевського \\ Актуальні проблеми літературознавства. Т. 8: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2000. - С. 48-54; Лугова Т.М. Християнство як морально-світоглядна основа концепції історії української літератури Михайла Грушевського \\ Сборник материалов международной научной конференции 12-16 сентября 2000г. ІХ Крымские международные Шмелевские чтения «И.С.Шмелев и духовная культура православия» – Симферополь, 2003. – С.355-360.). Коло наукових зацікавлень – історія української літератури ХІХ – ХХ ст., теорія літератури. Викладає історію української літератури, сучасну українську літературу, усну народну поетичну творчість.


Муратова Ольга Віталіївна – старший викладач кафедри. В 1999 році закінчила ГДПІІМ (французька мова та українська мова і література та зарубіжна література). З 1999 року працює викладачем кафедри. Коло наукових зацікавлень – історія української літератури ХІХ – ХХ ст., методика викладання української літератури. Викладає історію української літератури, методику викладання української літератури, сучасну українську літературу. Коло наукових інтересів – методика викладання української літератури; історія української літератури ХІХ століття; історія української літератури ХХ століття. У 2011 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 07.00.01 – історія України, тема дисертаційного дослідження «Витоки і зародження літературного шістдесятництва в Україні: історичний аспект». Основні публікації: Муратова О.В. Проблема мовного чинника у виникненні літературного шістдесятництва в Україні // Інтелігенція і влада. Серія: Історія: громадсько-політичний науковий збірник / М-во освіти і науки України; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса : Астропринт, 2010. – Вип.17. – С. 134-146; Муратова О.В. Історична трансформація методу соцреалізму в період «відлиги» // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т.129. – Вип. 116. Історія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 42-49; Муратова О.В. Становлення українського літературного шістдесятництва крізь призму літературно-мистецької політики М.С. Хрущова (1953-1964 рр.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2010. – Випуск 37. – С. 152-163; Здійснює керівництво студентськими проблемними групами: «Актуальні питання української реалістичної літератури» та «Сучасний урок української літератури: проблеми, пошуки, перспективи».

Козлова Олена Олегівна – викладач кафедри. В 1995 році закінчила ГДПІІМ (російська мова та література і англійська мова). З 2007 року працює викладачем на кафедрі, 2004-2007 - аспірант. Загальна кількість публікацій – 8 (3 др. арк.) (Козлова О.О. "Генезис жанра паломничества" у фаховій збірці "Наукові записки" // Наукові записки ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків, 2007. – С. 3 – 11; Козлова О.О. "Образы красоты в паломническом описании Б.К. Зайцева «Афон» // Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук: Матеріали V міжрегіональної конференціїї молодих учених та аспірантів, – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – С. 56 – 61). Коло наукових зацікавлень – теорія літературних родів та жанрів, жанр паломництва, російська та українська література ХХ ст. Викладає аналіз художнього тексту, дитячу літературу, вступ до літературознавства.


Боженова Олена Анатоліївна – викладач кафедри. В 2006 році закінчила ГДПІІМ (французька мова та російська мова і література та зарубіжна література). З 2006 року працювала викладачем на кафедрі. На сьогодні є аспірантом кафедри теорії літератури та історії української літератури. Загальна кількість публікацій – 9 (2,9 др. арк.). (Рощенко О.А. Тема идеальной любви в произведениях В. Набокова «Возвращение Чорба» и Р. Роллана «Жан-Кристоф» // Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук: Матеріали V міжрегіональної конференції молодих учених та аспірантів. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – С. 84-86 (0,1 др. арк.; Рощенко Е.А. Поэтика хронотопа в рассказе В. Набокова «Гроза» // Проблеми загальної, германської, романської та слов'янської стилістики: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції: В 2 т. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – Т.2: Мова та стиль художнього твору. – С.133– 136 (0,2 др.арк.).). Коло наукових зацікавлень – історія французької літератури, історія зарубіжної літератури ХХ ст., герменевтика, поетика творів В.Набокова.


Крикун Ольга Анатоліївна – викладач кафедри. В 2008 році закінчила ГДПІІМ (англійська мова і зарубіжна література та українська мова і література). В 2009 закінчила магістратуру при ДонНУ. Коло наукових зацікавлень: сучасна українська література, світова література другої половини ХХ століття. Викладає сучасну українську літературу, аналіз художнього тексту.


Основні наукові та науково-методичні розробки

1. Восточнославянская филология. Анализ одного произведения (рассказ Т. Толстой «Чистий лист»): Сборник научных работ. – Горловка: Издательство ГГПИИЯ, 2006. -176 с.
2. Вступ до літературознавства: Методичні рекомендації для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності "Іноземна мова і зарубіжна література" / Укл. к.філол. н., Корабльова Н.В. - Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2008. - 36 с.
3. Методические рекомендации к изучению курса «История русской литературы 1920-1930-х годов» (для студентов V курсов) / Сост. к.филол.н. Кочетова С.А. - Горловка, 2000. - 42 с.
4. Методические рекомендации к изучению курса «Русская проза «серебряного века»» (для студентов IV курсов) / Сост. к.филол.н. Кочетова С.А. - Горловка, 2001. - 51 с.
5. Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія української критики": Навчально-методичні вказівки / Укладач К.Г.Олійникова. - Горлівка: ГДПІІМ, 2004. - 16 с.
6. Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія української літератури" (розділ "Новітня українська література"): Навчально-методичні вказівки / Укладач К.Г.Олійникова. - Горлівка: ГДПІІМ, 2004. - 31с.
7. Методичні вказівки до написання дипломних робіт з української літератури / Укладач К.Г.Олійникова. - Горлівка: ГДПІІМ, 2002. - 27 с.
8. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія української літератури І половини ХІХ століття" для студентів ІІІ курсу денного відділення / Укл. ст. викл. Лугова Т.М. - Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2006. - 76 с.
9. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Сучасна українська література ІІ половини ХХ століття" для студентів неспеціальних факультетів / Укл. ст. викл. Лугова Т.М., ст. викл. Муратова О.В. - Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2006. - 40 с.
10. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Письменницький епістолярій у літературному процесі" (для студентів старших курсів філологічних факультетів) / Укл. к.філол., доц. Морозова Л.І. - Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. - 44 с.
11. Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики з української літератури: на допомогу студентам-парктикантам / Укл. ст. викл. Лугова Т.М. - Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2005. - 62 с.
12. Теоретические основы интертекстуального анализа: Учебно-методическое пособие к спецкурсу / Сост.: Кораблев А.А., Кораблева Н.В. - Горловка, 2007. - 44с.
13. Методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник для студентів факультету заочної та дистанційної форми навчання / Укладачі О.В. Муратова, О.Ю. Спотар. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – 154 с.
14. Методика викладання української літератури: навчально-методичний посібник для студентів факультету слов’янських та германських мов / Укл. Муратова О.В., Спотар О.Ю. – Горлівка : ПП «Видавництво Ліхтар», 2011. – 304 с.
Відгуки випускників факультету про навчання в ГДПІІМ:
Мені сьогодні важко уявити, яким би могло бути моє життя, якби в 1991 році я не поступив навчатися в ГДПІІМ на факультет ФІТУМ (факультет іноземних та української мов), а саме на спеціальність англійська мова, українська мова та література. Всі 15 років по закінченню інституту я з глибокою людською вдячністю згадую тих ЛЮДЕЙ, яким завдячую своїм професіоналізмом, майстерністю викладача та науковця.
Як кожній людині, мені довелося зробити свій вибір у житті, на який мене надихнула тоді ще кафедра української мови та літератури. Професорсько-викладацький склад цієї кафедри (Загнітко А.П., Куцова Р.А., Гопштер Є.А., Олійникова К.Г., Спотар О.Ю., Пац Л.І., Мараховська В.Г., Дубовик Л.І., Блінова Н.М.) став для мене не тільки втіленням науковості та життєвої мудрості, але родиною. Виховавши в мені викладача, науковця (у 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня канд. філол. наук за спеціальністю 10.01.01 - українська література при Дніпропетровському нац. університеті), ці люди допомогли полюбити цю професію, пізнати лабіринти науки, натрапити на стежину, яка називається життям.
З повагою, кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри української філології та методики викладання мов ПВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний інститут"
Бодик О. П.

Від усього серця дякую alma mater за надану путівку в життя, здобуті знання і вміння, що так допомогли мені в житті. Низько вклоняюся моїм любим викладачам, які стільки теплоти, умінь і знань вкладали у нас - студентів факультету іноземних та української мов. Особливо тепло згадується кафедра української мови та літератури і її добрі, людяні й глибоко досвідчені викладачі - Олійникова Катерина Григорівна, Куцова Раїса Адамівна, Спотар Ольга Юріївна, Пац Любов Іванівна і всі, з ким співпрацювали і дружили. Вітаннячко моїм однокурсницям Мараховській Валентині, Ларіковій Юлії!!! Дякую, любі мої!!!!
З повагою, кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації факультету систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
Блинова Н. М.