ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Колективний договір

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

Програма інтернаціоналізації освіти

Запобігання та виявлення корупції

Пам’ятка про запобігання корупції

Протокол Міністерство освіти і науки України

Витяг з ліцензії ЗВО

СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГГЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кодекс етики Положення про Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ “ДДПУ”

Положення про організацію освітнього процесу

Тимчасовий стандарт вищої освіти

Положення про освітні програми підготовки фахівців І (бакалаврського) та ІІ (магістрського) рівнів вищої освіти

Положення про розроблення навчальних планів освітніх програм

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про академічну доброчесність

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про порядок здійснення вибору навчальних дисциплин здобувачами І (бакалаврського) та ІІ (магістрського) рівнів вищої освіти

Положення про запровадження дистанційної форми здобуття вищої освіти

Положення про систему електронного навчання на платформі MOODLE

Положення про написання та захист рефератів, курсових, бакалаврських та магістрських робіт

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ в ГОРЛІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти

Положення про індивідуальний графік навчання здобувачів ступеня вищої освіти

Положення про організацію наукової роботи здобувачів вищої освіти

Положення про відрахування, переривання навчання, повторний курс, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахувапня навчальних дисциплін

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Про організацію та проведення опитувань учасників освітнього процесу

Положення про реалізацію проектів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів

Положення про виконання колективних тем наукових досліджень

Положення про рейтингову оцінку наукової діяльності науково-педагогічних кадрів, кафедр, факультетів

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за кошти державного бюджету

Положення про порядок перезарахуваїїня навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про атестацію педагогічних працівників

Порядок щодо проведення конкурсу при заміщенні посад науково-педагогічних працівників

Положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них

Правила призначення академічних і соціальних стипендій

Положення про конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад

Положення про порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам, аспірантам

Положення про порядок замовлення, виготовлення і видачі дублікатів документів про освіту

Положення про порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим групам населення з особливими потребами

Положення про бібліотеку

Положення про цифрову бібліотеку

Положення про систематизацію та завантаження матеріалів до інституційного репозиторію

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про вчену раду

Положення про науково-методічну раду

Положеня про вчену раду факультету

Положення про Раду молодих вчених

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про первинну профспілкову організацію інституту

Положення про підрозділ моніторінгу якості вищої освіти

Положення про організацію наукової роботи студентів

Положення про відділ організації виховної роботи зі студентами

Положення про навчально-науковий центр сучасних технологій формування професийної компетентності

Положення про ресурсні центри

Положення про студентський гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку

Положення студентського парламенту

Положення про адміністративно – господарську частину

Положення про відділ з міжнародного співробітництва

Положення про канцелярію та архів

Положення про порядок укладання котрактів при прийнятті на роботу

Положення про відділ правової та профорієнтфційної роботи

Положення про планово-фінансовий відділ

Положення про бухгалтерську та економічну службу

Положення про преміювання працівників  

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ наукової роботи

Порядок проведення атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи з використанням технології дистанційного навчання

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій  

Звіт про роботу директора Горлівского інституту іноземних мов  ДВНЗ “ДДПУ” Бєліцької Є.М. у 2014-2020 рр.

ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про роботу у 2019 році

ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про роботу у 2018 році

ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про роботу у 2017 році

ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про роботу у 2016 році

ЗВІТ директора Горлівського інституту іноземних мов щодо виконання колективного договору у 2015-16 навчальному році

40. Про організацію роботи Горлівського інституту іноземних мов в умовах воєнного стану

41. Про проведення підсумкового контролю в умовах воєнного стану

64. Про Каталог дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік

65. Про організацію вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти у 2022-2023 навчальному році

18. Про модернізацію освітніх програм на факультеті романо-германських мов

69. Про відстеження кар’єрних траєкторій стейкхолдерів-випускників.

6. Розпорядження про формування культури академічної доброчесності в освітньому середовищі ГІІМ

Владислав Ванда