Інститут сьогодні

Інститут сьогодні

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОРЛІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» на 2016 – 2021 роки

 

Основа діяльності Горлівського інституту іноземних мов – створення сприятливої інфраструктури наукового і освітнього процесу, це потенціал кожного «інязівця» буде розкритий максимально.

Місія Горлівського інституту іноземних мов – освіта талановитих і мотивованих лідерів України – успішних професіоналів, які здатні здійснювати трансформації суспільства через створення та передачу знань.

Візія Горлівського інституту іноземних мов – загальновизнаний національний лідер в галузі лінгвістичної освіти і – ширше – гуманітарного знання, що активно впливає на якість суспільного життя України.

Стратегічний напрям розвитку інституту – поступальний рух від «що-вчити»-середовища до «як-вчити» і, нарешті, «задля чого-вчити», від простої передачі знань до прагматичної науково-освітньої комунікації з наступним структуруванням освітнього «know-how» Горлівського інституту іноземних мов.

Головні цінності

Студент, для якого продовжує створюватись доброзичливе, толерантне студентоцентричне співтовариство «інязівців», які прагнуть до спільного творіння, мають громадянську позицію, отримують освітні послуги найвищого ґатунку, відкриті до інновацій та творчості, залучені до інтелектуального розвитку і є частиною невпинного процесу набуття знань, самостійно вирішують важливі питання свого інститутського життя.

Кафедра як первинна ланка вирішення ключових питань наукового і, як наслідок, освітнього розвитку інституту загалом. Кафедра – центр наукової думки, де ведеться наукова розвідка, в яку вплетені теперішні й майбутні студенти.

Бібліотека, де відбувається невпинний процес науково-освітньої комунікації.

 

Головні завдання розбудови Горлівського інституту іноземних мов

за окремими напрямами:

 

1.Удосконалення структури управління інститутом і кадрова політика

Удосконалення структури управління інститутом відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту», де реалізується освітній менеджмент, що базується на академічній свободі,правах і обов’язках всіх учасників освітнього процесу, колегіальності в ухваленні найважливіших рішень.

Забезпечення академічної свободи, інституційної, управлінської автономії кафедр.

Розмежування функцій, повноважень і відповідальності управлінських структур різного рівня та їх адаптація до нових умов діяльності. Використання SWOT-аналізу діяльності всіх структурних підрозділів інституту.

Вдосконалення системи профорієнтаційної роботи.

Підвищення ролі вченої ради інституту, вчених рад факультетів щодо якості ухвалених рішень і контролю над їх виконанням.

Максимальне сприяння підготовці докторів наук для потреб інституту, всебічному покращенню науково-педагогічного потенціалу кафедр для якісної реалізації освітніх і наукових програм, здійснення інноваційної діяльності, реалізації міжнародних програм і проектів.

Подальше вдосконалення системи підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу в провідних наукових університетах України й зарубіжжя.

Подальше поширення заходів мотиваційного менеджменту за усіма напрямами діяльності.

Ведення системної інформаційної роботи з висвітлення діяльності інституту всіма доступними способами.

Сприяння якості впливу інституту на громадське середовище Донецької області та України загалом.

Відновлення роботи асоціації випускників ГІІМ.

2.Освітня діяльність

Здійснення моніторингу ринку освітніх послуг та ринку праці з метою мобільного реагування на відповідні їх потреби шляхом поширення напрямів освітньої діяльності.

Створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, спрямованої на постійний моніторинг результативності освітнього процесу, в тому числі з використанням системи міжнародної сертифікації рівня компетентності у володінні іноземними мовами.

Забезпечення неухильного дотримання стандартів освітньої діяльності з урахуванням найкращих вітчизняних традицій і найкращого досвіду провідних європейських і світових університетів.

Забезпечення навчального навантаження на одного викладача в межах 600 годин.

Забезпечення системи ліберальної освіти формуванням конфігурації реального вільного вибору студентами предметів навчального плану. Залучення органів студентського самоврядування  до участі в організації освітнього процесу.

Активна розбудова дистанційного навчання.

  1. Науково-дослідна й інноваційна діяльність

Максимальне сприяння розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямків з обов’язковим упровадженням здобутих результатів в освітній процес.

Збільшення кількості публікацій викладачів інституту у наукових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних.

Забезпечення захисту інтелектуального потенціалу інституту.

Відтворення «Видавництва ГІІМ» і забезпечення на цій базі розвитку власної видавничої діяльності.

  1. Інтеграція інституту в світовий науковий і освітній простір.

Сприяння розширенню мобільності студентів шляхом підписання нових договорів із зарубіжними університетами,реалізації програм «подвійних дипломів», участі в програмах ERASMUS +.

Продовження впровадження в навчальний процес англомовних програм підготовки. Відкриття сертифікованих центрів з вивчення іноземних мов. Організація спільних із зарубіжними партнерами навчальних, ресурсних, культурних центрів.

Сприяння і стимулювання постійного збільшення кількості міжнародних грантів різноманітної спрямованості, у тому числі індивідуальних грантів студентам та науковцям, адміністративно-управлінському персоналу.

Залучення провідних українських і зарубіжних вчених для читання лекцій та викладання спецкурсів.

Збільшення контингенту студентів-іноземців.

  1. Студентське самоврядування.

Забезпечення участі студентів в управлінні ГІІМ через інститут студентського самоврядування на засадах добровільності, колегіальності, відкритості,виборності й звітності, рівності прав студентів для посилення їх участі в організації освітнього процесу, реалізації наукових досліджень.

Сприяння виявленню лідерського потенціалу в кожному студентові.

Продовження проведення регулярних інформаційних та дорадчих зустрічей керівництва інституту зі студентами.

  1. Матеріально-технічне й фінансове забезпечення, соціально-економічний розвиток.

Забезпечення стабільного фінансово-економічного стану інституту, у тому числі за рахунок позабюджетних коштів, а також міжнародних грантів і проектів.

Раціональне й прозоре використання коштів інституту.

Забезпечення ефективної системи використання ресурсів інституту щодо програми енергозбереження, оптимізації витрат електроенергії, води й тепла.

Розбудова інститутської бібліотеки. Забезпечення розвитку електронної бібліотеки шляхом накопичення електронних варіантів підручників, навчально-методичних посібників за авторством викладачів інституту, поповнення фонду електронних видань, а також електронних баз даних наукових журналів.

Здійснення на постійній основі ремонту аудиторного фонду інституту для створення комфортних умов для роботи й навчання в навчальних корпусах, гуртожитках.

Завершення капітального ремонту гуртожитку по вул. Чайковського, 63, м. Бахмут.

Зміцнення матеріально-технічної бази інституту за рахунок надходжень з міжнародних організацій, системи інститутського фандрейзингу.

Зміцнення матеріально-технічного та фінансового стану спортивно-оздоровчого табору «Альтаїр».

Администратор