УДК

Джерелознавчі та історіографічні аспекти краєзнавчих досліджень

1) УДК 929.7:908(477):930 Бараненко С.М.

Дворянство на теренах Донбасу в сучасній українській науці

 

2) УДК 908(477):930-056.87 Гедьо А.В., Сергеєва О.О

Родинна доброчинність на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст..) історіографічний дискурс

3) УДК 94(477):94(100):323.25 Ґудзь В.В.   Голодомор в Україні у концепціях істориків французької школи

4)УДК 908(477):930:903-03;05 Дубяга А.П. Металургійні виробничі комплекси Бахмутського краю за доби середньої бронзи: історіографічний аспект

5) УДК 929.52: 908(477) Задунайський В.В. Соціальне походження командного складу Азовського козацького війська ( на прикладі реєстру урядників за 1855 р.)

6)УДК 908(477):930 Євсеєнко С.А.  Шоста Бахмутська сторожа та заснування Бахмуту (історіографічний аспект)

7) УДК 94(477) «1917/1920»:771.5  Кукса Н.В. Всеукраїнський з’їзд вільного козацтва в Чигирині: історія в фотодокументах

8) УДК 94(477):821.161.2:82-6 Кухлєв А.С. Становлення «Просвіти» в Миколаєві: за матеріалами листування М.М.Аркаса

9)УДК 94(477):930 Меценко М.В. Поселення Сухареве в історичних документах ХVІІІ – ХІХ століть

10)УДК 908(477):331.108«1925/1941» Омельченко П.С. Репресовані жінки Донеччини в науково-дослідницькій серії «Реабілітовані історією»

11) УДК  94 (477.65) Отземко О.В. Розкуркулення в с. Олександро-Калиновому (спогади радянського функціонера)

12) УДК 94 (477) «17»Темірова Н.Р. Маєтності Іловайських за описами земельних банків

13)УДК 930.25(477) Чуйко Р.В. Комплектування та впорядкування регіональних архівних установ УРСР у повоєнний період

14) УДК 94 (477.46):902  Шмиголь С.П. Топоніміка затопленого села Тарасівка в контексті регіональної історії Чигиринщини

15) УДК 908(477):929 Безмен М.Г. Постать Василя Спесівцева у вивченні Донецького краю

16) УДК 908(47 7):343.23 Власов Н.П. До питання про зростання злочинності в Донбасі у 1950-ті рр.

17)УДК 355.425:930.1:239.733.001.361:323/477  Докашенко В.М., Докашенко Г.П. Історична пам’ять у гібридній війні: деформації формування та згубність наслідків

18) УДК 328+329.78(476) «1920» Кривуть В.И. Реализация официальной молодежной политики на территории Западной Беларуси в 1920 -1930-е гг.

19) УДК 908(477):550.8:528  Ломако М.М. Кулішов М.В. Пошуки вугільної балки Скелюватої в околицях Бахмута

20) УДК 904(477):3.07:167 Литвиненко Р.О. Село Весела Гора на Луганщині : історія назв і адміністративного статусу

21)УДК 908(477) Молчанов В.Б. Український Донбас – економічне диво другої половини ХІХ – початку ХХ ст..

22)УДК 94(477)«1939-1945» Наймушин А.В. До питання про союзників Німеччини в Другій світовій війні

23) УДК 908(477):7.08 «2014-2017» Петросян А.А. «Вільний простір» як форма громадянського руху (Донеччина, 2014-2017рр.)

24) УДК94(477):338.14 Попов В.Ж. Пасинки пролетарської революції: робочі міста України в умовах гуманітарної катастрофи 1917-1920 рр.

25)УДК 94(477)«1918/1920» Резніков В.В., Харламов М.І. Більшовицький режим у боротьбі з селянським повстанським рухом на Слобожанщині в 1920 р.

26) УДК 908(477):903’1 Стоцька Ю. Салтово-маяцька культура в археологічних пам’ятках південного Подінців’я Донецької області

27)УДК 94 (477) «1939/1945» Титаренко Д.М. До питання про характер інтеркультурної взаємодії населення  Донбасу та військовослужбовців вермахту (1941-1943)

28) УДК 94 (477)  Тодоров І.Я. Зовнішні та внутрішні витоки сучасної російської агресії в Донбасі

29) УДК  332.14/.15:629.75/.77(477.751950/1953» Сацький П.В. Будівництво каналів на півдні України: проблема розподілу компетенцій (1950-1953)

30) УДК 94(477) «18751875-1898 -1898»  Чернікова Н.С. Напрями діяльності О.О.Бобринського на посаді проводиря Петербурзького дворянства (1875-1898 рр.)

 

Історія повсякденності та усна історія: локальні акценти

31) УДК  94(477):069 Богуненко В.О. Відновлення родової памяті нащадків промисловця В.В.Штерцера:  музейний простір та усна історія

32) УДК 94(477):314.045 Гринь О. Міграційні процеси повоєнної України: життя української родини до і після переселення

33)УДК904(477):365  Демченко А.В. Забезпечення житлом працівників Дніпровського металургійного заводу у с.Кам’янському, в контексті їх повсякдення наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

34)УДК 904(477):331.42  Івлєв К.О. Будівництво каналу «Сіверський Дінець», побутові умови будівельників (кінець 1950-х рр.)

35)УДК 904(477):314.151.3-054.75 Концур В.В. Перші радянські репатріанти Донбасу (на матеріалах Артемівського району Донецької області)

36)УДК 314.151.3-025.12(477:430) Концур М.М. Спогади переселенців-чорнобильців як основа спільного українсько-німецького проекту

37)УДК 37.011.3-051 «1980/1990» Лаврут О.О. Учительство УРСР у кінці 1980-х- початку 1990-х років: аспекти буденного життя

38) УДК 342.384.4-048.66 (477) Мінська О.І. Заборонена тема радянської доби – «Чорносвитники»

39) УДК 908(477):658.114.7«ХІХ» Пятницькова І.В. Кооперативи в повсякденному просторі Бахмутського повіту (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

40) УДК 345.781.5 Романенко О.В. Людська доля у вирі історичних подій (до історії одного документу з особистого архіву)

41) УДК 792:394(908 «1950/1960») Стуканова Ю.Р. Матеріали особвго походження як джерело вивчення театрального життя Донбасу (1950-ті- 1960-ті роки)

42) УДК 908:027.9:379.8 Титаренко О.Ю. Бібліотеки Донбасу у повоєнний період як елемент організації дозвілля

 

МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА В ХХІ СТОЛІТТІ:

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

43) УДК 351.776(083.86)-058.6 Бак В.Ф., Кравченко С.О. Відкриття місць масових поховань жертв репресій як засіб спростування радянської міфології

44) УДК 069.01:17.024.4 Гончарова А.В. Музеєфікація історико-культурної спадщини: світовий досвід

45) УДК 069.01:908 Дишева Н.В. Музейний практикум нового століття (з досвіду роботи Бахмутського краєзнавчого музею)

46) УДК 908:069.01:7.041.5 Д’яконова Є.Б. До питання атрибуції картин «Портрет невідмої» (з фондів Горлівського художнього музею)

47) УДК 625.745.66 «ХХ» Лісняк Ж.М. Вулиця Дмитра Багалія в ХХІ століття як музей перспективного розвитку

48) УДК 908:069.029 Малина Н.В. Нове життя музейного експонату (історія будської тарілки з фондів Бахмутського краєзнавчого музею

49) УДК 069.9 (477)=432.711 Новікова Г.Ю. Екомузей як модель середньовічного музею :проблеми та перспективи вітчизняного впровадження

50) УДК 069:72.04:688.9.908 Проненко І.В Історія та розвиток музею народної архітектури та побуту у Львові

51) Романуха О.М. Туризм як чинник модернізації музейної справи в ХХІ столітті 338.486.1:069 «ХХ»

52) Сізов Д.Ю. Реформування музейства: державна політика і громадськість

069-028.79

Історія залізничної спадщини краю

Белицький П.В. Передумови будівництва і перші роки функціонування залізниць у загальному напрямі Рутченкове-Покровськ     625.1/5:930.85:908

ВодолазськийО.О. Дореволюційні проекти залізниць…625.1/5:930.85:908

Коцаренко В.Ф. 625./5:908:930.25 «1874/1878» «Друге народження» залізниці…

Мінейкіс Ю.С. 656.21:908(477) Микитівська гілка…

Портнова Є. 37.018.54:908 Основні етапи…

Рубан М.Ю. 656.224:908(477)  Збереження залізничної спадщини…

Руденко Т.І. 625.1:930.85:908  До питання про заснування…

Тутова А.П. 625.1(477) «ХVІІІ/ХІХ»  Історія залізниць Бахмутського краю…

Платформа історико – літературного дискурсу «Історична місія Василя Стуса»

Білько Д.В.     37.015-059.1 Розвідка про…

Власова Г.О.   82-059.1 Літературна династія…

Петухов Д.О.   7.072.3:908:94(100) «1939/1945» Вплив Другої світової…

Півень В.Ф.     7-017.4:82-1-059.1   Колористика…

Піскун В.О.  321.64-059.1   Пропагандистська машина…

Романько В.І.  82-1-059.1«1917/1918»  Ранній період творчості..

Стуканова Ю.Р.  908(477):82-1-059.1 «1950/19

[75.041.5-055.2]:069.7(477.62) Атрибуция женского портрета из собрания   Горловского  худ.музея

Шкуропат М.Ю.  821.111 (73): 91-024.63: 82-31:791.61 Сучасна американська література…

Скляр І.О.      82.0 (477) Вивчення худ. рецепції у роботах суч. укр. літературознавців

Семенова О.В.  37.091.64:378.22-82.00 Навчальний посібник для магістрів

 

 

 

Администратор